SLU-nyhet

Omvandla torrområden för att förbättra markbördighet och hälsan hos människor och djur

Publicerad: 02 december 2020

Nu startar Drylands Transform – ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprojekt i gränsregionen mellan Uganda och Kenya. Forskargruppen, som koordineras av SLU, siktar på att vända den pågående negativa trenden och förbättra såväl markens bördighet som djurens och människornas välmående. Projektet syftar till att bidra till flera av de globala målen för hållbar utveckling.

Ungefär en tredjedel av jordens landyta är torrområden och 2 miljarder människor lever och är beroende av de naturresurser som finns där. Ca 90 procent av människorna i torrområden hör till de allra fattigaste och finns i låg- och medelinkomstländer. Där finns också ca hälften av världens lantbruksdjur (nötkreatur, getter, får, kameler) och försörjningen domineras av att människorna flyttar djuren efter säsongerna för att hitta bete.

Känsliga ekosystem

Ekosystem i torrområden är extremt känsliga för klimatförändringar, framförallt för mer torka och för större variationer i nederbörd. Strukturer och institutioner för styrning av utvecklingen är ofta urholkade.

I Drylands Transform kommer vi att undersöka kopplingarna mellan markhälsa, boskapsbaserad försörjning, människors välbefinnande, markanvändning och styrande strukturer. Vi kommer att bidra med ny kunskap för transformativ förändring och hållbar utveckling av betesmarker i torrområden i Östafrika.

Samarbete med lokala intressenter

Genom att involvera lokala och regionala intressenter i tvärvetenskaplig forskning ska vi utforska utmaningar och möjligheter för en socio-ekologisk omvandling av torrområden där synergier optimeras för hållbar utveckling och samtidigt minimerar negativa avvägningar. Vi kommer att använda innovativa fältforskningsmetoder för att förbättra livsmedelsförsörjningen, till exempel genom att återställa betesmarker och ge stöd till policyprocesser och förvaltande strukturer i några län i gränsområdet mellan Kenya och Uganda.

Praktiska lösningar

I detta projekt - Drylands Transform - vill vi hitta praktiska lösningar för hållbar utveckling i torrområden med stor fattigdom och dålig livsmedelsförsörjning. Vi kommer att undersöka hur markutnyttjande och ekosystemtjänster (globala hållbarhetsmålet, SDG,15) bättre kan interagera med tryggad  livsmedelsförsörjning och hållbart lantbruk (SDG 2). I relation till detta kommer vi att analysera betydelsen av fredliga och inkluderande samhällen (SDG 16), samt hur dessa SDGs interagerar med god hälsa (SDG 3), jämställdhet (SDG 5) och tillgången till rent vatten och sanitet (SDG6). Samtidigt som klimatförändringarna och dess konsekvenser (SDG 13) måste motverkas.

För mer information, vänligen kontakta 

Professor Ingrid Öborn
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU 
ingrid.oborn@slu.se

Ylva Nyberg
Institutionen för mark och miljö, SLU
ylva.nyberg@slu.se

Fler medverkande forskare från SLU 

Aida Bargués Tobella, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Ewa Wredle, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Gert Nyberg, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Göran Bostedt, Institutionen för skogsekonomi

Medverkande forskare från andra universitet/organisationer 

Per Knutsson - School of Global Studies, Gothenburg University
Barbara Schumann - Department of Epidemiology and Global Health, Umeå University
Agneta Hörnell - Department of Food, Nutrition and Culinary Science, Umeå University
Kristina Lindvall – Department of Epidemiology and Global Health, Umeå University
Stephen Mureithi - Department of Land Resource Management and Agricultural Technology (LARMAT), University of Nairobi, Kenya
Denis Mpairwe – Department of Agricultural Production, Makerere University, Kampala, Uganda
Alice Turinawe - Department of Agribusiness and Natural Resource Economics, Makerere University, Kampala, Uganda
Dereje Wakjira – Resilience and Pastoralism, Intergovernmental Authority on Development (IGAD), Nairobi, Kenya
Leigh Winowiecki – Land Health Decisions, World Agroforestry (ICRAF), Nairobi, Kenya
Tor-Gunnar Vågen – GeoScience lab, World Agroforestry (ICRAF), Nairobi, Kenya

Fakta:

Drylands Transform 2020-2024

I Drylands Transform kommer vi att:

  • Utvärdera olika indikatorer för ekosystemhälsa, inklusive markanvändning, betestryck och vegetation, som sedan kopplas till indikatorer för människors hälsa och välmående
  • Tillsammans med lokala boskapshållare och bönder, utveckla och testa nya markskötselmetoder för en mer hållbar foderproduktion genom så kallade ”livestock cafés” där kunskap kan utbytas och spridas.
  • Studera effekter av säsonger och klimatvariationer på livsmedelsintag och levnadsförhållanden, välmående och resiliens genom att använda vedertagna metoder.
  • Identifiera innovativa styrmedel och metoder för rätten att använda eller äga mark som effektivt tar hänsyn till boskapshållarnas beroende av både flexibla och trygga markrättigheter.
  • Tillsammans med lokala och regionala intressenter i Östafrika utveckla och utvärdera alternativa scenarier för hållbar transformation av torrområden.

Sveriges Lantbruksuniversitet leder ett tvärvetenskapligt forskarteam med forskare från Umeå Universitet, Göteborgs Universitet, Nairobi University, Makerere University, World Agroforestry  (ICRAF) och Intergovernmental Authority on Development (IGAD).

Det här forskningsprojektet genomförs med pengar ifrån Forskningsrådet för hållbar utveckling, Formas, 2020-2024.


Kontaktinformation