SLU-nyhet

Läckage av växtskyddsmedel från växthus – fortsatt riskminskningsarbete krävs

Publicerad: 19 mars 2019
Odling i ett växthus, foto.

SLU har genomfört en studie av växtskyddsmedel i vattendrag utanför växthusanläggningar. Resultaten visar på läckage från flertalet växthus till omgivande vattendrag. Vissa växthus uppvisar dock betydligt lägre läckage, vilket tyder på att aktivt riskminskningsarbete kan ge resultat.

Under senare år har växthusodlare och myndigheter vidtagit flera olika åtgärder för att minska risken för läckage av växtskyddsmedel. Det har handlat både om ny lagstiftning och om förbättrad utbildning för odlare. Syftet med denna studie är att undersöka hur läckaget från växthus ser ut i dagsläget och om de vidtagna åtgärderna har gjort att det minskats.

Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) genomförde år 2008 mätningar i vattendrag med avrinning från växthusanläggningar inom två områden i södra Sverige. Dessa två områden ingick också som en del av den nya, mer omfattande studien.

- När vi jämför resultaten från de båda studierna går det inte att dra några slutsatser om att läckaget från växthus har minskat sedan år 2008. Totalt påträffade vi 105 olika substanser vid minst ett tillfälle i vattenprover under hela provtagningsperioden 2017/2018, säger Gustaf Boström, som är forskningsingenjör vid CKB.

Propamokarb, som är aktiv substans i preparaten Proplant och Previcur Energy, och används mot svampangrepp i prydnadsväxter och grönsaker både i växthus och i frilandsodling var den substans som uppmättes i högst halt, 107 µg/l.

Hittade substanser med tydlig koppling till växthus

Forskarna kan i rapporten identifiera 14 substanser som påträffats i vattendragen och som har en tydlig koppling till användning i växthus.

- Det är alltid svårt att säkert peka ut varifrån de substanser som uppmäts i vattendragen kommer. I denna studie har vi gjort jämförelser med den faktiska användningen i växthusen i fråga, men också med mätningar både uppströms och nedströms anläggningarna samt med resultat från det nationella miljöövervakningsprogrammet för växtskyddsmedel. Allt för att med större säkerhet kunna skilja troliga läckage från växthus från läckage från omgivande åkermark, säger Jenny Kreuger, som är föreståndare för CKB.

Arbete återstår

Resultaten visar att det både finns positiva exempel med minimialt läckage från växthus, men också att det på vissa håll finns ett behov av fortsatt arbete med riskminskning. Tekniska lösningar för att minska riskerna för läckage finns. Mycket handlar dock om bra och säkra rutiner för hanteringen av växtskyddsmedel, samt att säkerställa att inget läckage sker från växthusens recirkulerande system eller andra vattenflöden som kan vara kontaminerade med växtskyddsmedel. Applicering av växtskyddsmedel genom utvattning, d.v.s. att preparatet blandas med bevattningsvatten har en förhöjd risk. Det har visats tidigare och bekräftas också i denna undersökning, där de högsta uppmätta halterna avser ämnen som applicerats med just den tekniken.

- Det är som alltid viktigt att odlarna följer principen för integrerat växtskydd, d.v.s minimerar användningen av kemiska växtskyddsmedel och utnyttja de biologiska och icke-kemiska metoderna som finns tillgängliga, säger Klara Löfkvist, som är hortonom vid HIR Skåne. 

Ladda ner rapporten

CKB:s hemsida

Kontaktpersoner

CKB, SLU
Jenny Kreuger 0705 67 24 26 jenny.kreuger@slu.se
Mikaela Gönczi 0703 31 44 34 mikaela.gonczi@slu.se

HIR Skåne
Klara Löfkvist ‭0708 16 10 89 klara.lofkvist@hushallningssallskapet.se‬‬‬‬

Grön Kompetens
Torbjörn Hansson 0708 32 63 57‬ torbjorn.hansson@gronkompetens.se

Fakta:

Undersökningen av växtskyddsmedel genomfördes av Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) vid SLU på uppdrag av Naturvårdsverket, i samarbete med Klara Löfkvist (HIR Skåne) och Torbjörn Hansson (Grön Kompetens). Provtagning gjordes i sju olika vattendrag i närheten av växthusanläggningar i södra Sverige. Provtagningen skedde under ett helt år, från sommaren 2017 till sommaren 2018, eftersom användning av växtskyddsmedel i växthusodlingar kan ske under en stor del av året. De växthus som ingått i undersökningen är i de allra flesta fall representativa för hur ett svenskt växthusföretag ser ut. I samtliga fall finns även jordbruksmark i nära anslutning till provplatserna. Provtagningsupplägget ska ses som en generell undersökning av läckage från växthus och inte som en recipientkontroll av enskilda verksamheter.

Insamlingen av prover genomfördes med två olika tekniker, momentanprovtagning (i alla lokaler) och tidsintegrerad TIMFIE-provtagning (i fyra lokaler) vilka ger kompletterande resultat.


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05