SLU-nyhet

Undersökning av bottenfauna och kiselalger i jordbruksvattendrag

Publicerad: 11 januari 2019
Omslag till rapport, med två foton, ett på ett vattendrag, ett på en åker.

Tack vare medfinansiering från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har ett unikt dataunderlag kunnat tas fram där både uppmätta halter av bekämpningsmedel och tillståndet för biologiska parametrar i jordbruksvattendrag i Sverige finns tillgängliga.

Under 2015 provtogs 32 vattendrag i jordbruksbygder med avseende på ett antal biologiska variabler (påväxtalger, meiofauna och makroskopisk bottenfauna) och med avseende på oorganisk vattenkemi (närsalter, metaller, alkalinitet, m.m.). 2016 återbesöktes 13 av vattendragen. Vattendragen ingick också i den screening av bekämpningsmedel som SLU utförde på uppdrag av Naturvårdsverket 2015–2016 så data finns för både halter av bekämpningsmedel och tillståndet för biologin.

Det finns idag ingen biologisk bedömningsgrund med laga kraft inom EU som är framtagen för att specifikt svara på bekämpningsmedelspåverkan. I denna studie har olika index som kan vara relevanta tillämpats. Miljöövervakningsresultat visar att uppmätta halter av vissa bekämpningsmedel överskrider sina riktvärden för ekologisk effekt och i form av toxiska enheter klassas ungefär hälften av de i studien ingående vattendragen som måttligt påverkade om man använder bedömningsgränser från Beketov m.fl., EU:s uniform principles överskrids dock mycket sällan. Vi kan också se att biologin i många fall är påverkad. Även för den bedömningen varierar resultaten beroende på vilka index som används och ligger främst mellan god och måttlig status. Utifrån detta underlag kan vi dock inte dra några generella slutsatser om att det är bekämpningsmedel som är orsaken till den påverkan vi ser i jordbruksvattendragen. 


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05