CV-sida

Johan Svensson

Johan Svensson
Min forskning är inriktad mot hållbart skogsbruk, landskapsekologi och restaurering i vidare mening, i huvudsak i form av längre och kortade projekt klustrade runt frågeställningar som rör höga naturvärden i skog, kontinuitetsskogsbruk, landskapsplanering, hållbar markanvändning, mångbruk och anpassat skogsbruk samt restaurering. Mina pågående och senaste projekt handlar om restaurering av skog och skogslandskap, modellering och planering för skog med höga naturvärden, hållbar planering av landbaserad vindkraft, kontinuitetsskog och fjällnära skog. Jag har en internationell profil med flera fakultetsuppdrag i nordiska, europeiska och cirkumboreala nätverk. På nationell nivå finns jag i Naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, kopplat till bl.a. Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services.

Presentation

Jag är jägmästare och magister i skogsvetenskap med en doktorsexamen i ekologi och har arbetat som forskare sedan 2014. Utöver på SLU som doktorand, programchef och forskare har jag arbetat på Skogsstyrelsen och dåvarande Skogsvårdsstyrelsen i Mellannorrland i olika roller.

 

Undervisning

Jag undervisar i ett antal kurser på högre nivå, bl.a. om hållbart skogsbruk, strategisk och operativ planering för skydd och restaurering av skog, fjällnära skog och skogsbruk, naturvård generellt och restaureringsekologi.

 

Forskning

Pågående och nyligen avslutade forskningsprojekt:

Systemic solutions for upscaling of urgent ecosystem restoration for forest-related biodiversity and ecosystem services (SUPERB), European Forest Institute. European Union Horizon 2020.

Coping with the loss of the last: indicators for forest landscape biodiversity. Swedish EPA.

Land use synergy, integration or conflict in sustainable land-based windpower. Energy Agency Vindval.

Managing the Green Infrastructure of the boreal forest landscape – landscape change trajectory and current possibilities based on high conservation value and continuity forests. Swedish EPA. 

Green planning: Vilhelmina as a testbed for innovative land-use planning in the mountain region, Swedish EPA.

National monitoring for assessing and valuating ecosystem services in Fennoscandian alpine and boreal landscapes, Swedish EPA.

Miljöanalys

Jag har en bakgrund som programchef i NILS – Nationell Inventering av Landskapet i Sverige – som är ett nationellt miljöövervakningsprogram för biologisk mångfald och landskapsförändringar som genomförs av SLU på uppdrag av Naturvårdsverket.

 

Samverkan

På nationell nivå är min nuvarande forskningssamverkan i huvudsak inom SLU och med andra universitet och högskolor i Sverige, samt utanför universitetsvärlden med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Länsstyrelser, miljöorganisationer och skogssektorn. Jag samverkar också med biosfärområden, både i Sverige och internationellt. På internationell nivå i övrigt har jag sedan lång tid ett samarbete med framför allt Kanada, men generellt med flera universitet och institutioner i Europa och globalt.

 

Bakgrund

 

 

Handledning

Jag har under de senaste åren handlett och handleder fyra doktorander samt, sedan 2012, drygt 20 kandidat- och mastersarbeten.

 

Publikationer i urval

Vetenskapligt granskade artiklar, bokkapitel och böcker sedan 2016 i urval:

Svensson, J., et al. 2023. Wind power distribution across subalpine, boreal, and temperate landscapes. Ecology and Society 28(4):18. DOI: 10.5751/ES-14452-280418.

Svensson, J., et al. 2023. Hållbar landbaserad vindkraft – synergi, integration och konflikt. Vindval, Naturvårdsverket. Rapport 7114, augusti 2023. In Swedish with English summary.

Girona, M.M, J. Svensson, et al. 2023. The challenges of boreal forests sustainable management in the face of climate change. In: Sustainable forest management of the boreal forest in the face of climate change. Ed: Girona, M.M, H. Morin, S. Gaulthier & Y. Bergeron. Springer Nature, Switzerland.

Svensson, J., et al. 2023. Boreal forest landscape restoration in the face of extensive forest fragmentation and loss. In: Sustainable forest management of the boreal forest in the face of climate change. Ed: Girona, M.M, H. Morin, S. Gaulthier & Y. Bergeron. Springer Nature, Switzerland.

Thellbro, C, J. Svensson, et al. 2022. Readiness and planning for more wind power: Municipalities as key actors implementing national strategies. Cleaner Energy Systems. DOI: 10.1016/j.cles.2022.100040.

Svensson, J., et al. 2022. Spared, shared and lost – Routes for maintaining the Scandinavian Mountain foothill intact forest landscape. Regional Environmental Change. DOI: 10.1007/s10113-022-01881-8.

Bjärstig, T., J. Svensson, et al. 2022. Large-scale wind power: Cause, solution or victim. A frame analysis of Swedish media reporting from a few hundered turbines in 1999 to thousands in 2019. Energy Research & Social Science. DOI: 10.1016/j.erss.2021.102337. 

Zachrisson, J. Svensson, et al. 2021. Participatory planning to handle competing landscape priorities: Comprehensive planning in the remote rural context. Journal of Rural Studies 88. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2021.09.031.

Högbom, L. , J. Svensson, et al. 2021. Trilemma of Nordic-Baltic forestry – How to implement UN Sustainable Development Goals. Sustainability 13, 5643. DOI: 10.3390/su13105643.

Mikusiński, G., J. Svensson, et al. 2021. Strengthening the network of high conservation value forests in boreal landscapes. Frontiers in Ecology and Evolution 8. DOI: 10.3389/fevo.2020.595730.

Svensson, J., et al. 2021. Det fjällnära skogslandskapets stora och många värden. In: H. Tunón & K. Sandell. Biologisk mångfald, naturnyttor, ekosystemtjänster. Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor. CBMs skriftserie 121. SLU Centrum för Biologisk Mångfald, Uppsala & Naturvårdsverket, Stockholm. In Swedish.

Svensson, J., et al. 2020. Conservation significance of intact forest landscapes in the Scandinavian Mountains Green Belt. Landscape Ecology. DOI: 10.1007/s10980-020-01088-4.

Sabatini, F.M., J. Svensson, et al. 2020. Protection gaps and restoration opportunities for primary forests in Europe. Diversity and Distributions. DOI: 10.1111/ddi.13158.

Svensson, J., et al. 2020. Landscape approaches to sustainability – aspects of conflict, integration and synergy in national public land-use interests. Sustainability 12. DOI: 10.3390/su12125113.

Angelstam, P., J. Svensson, et al. 2020. Sweden does not meet agreed national and international forest biodiversity targets: A call for adaptive landscape planning. Landscape and Urban Planning 202. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2020.103838.

Orlikowska, E., J. Svensson, et al. 2020. Hit or miss? Evaluating the effectiveness of Natura 2000 for conservation of forest bird habitat in Sweden. Global Ecology and Conservation 22. DOI: 10.1016/j.gecco.2020.e00939.

Jonsson, B-G., J. Svensson, et al. 2019. European Union’s Last Intact Forest Landscapes are at A Value Chain Crossroad between Multiple Use and Intensified Wood Production. Forests. DOI: 10.3390/f10070564

Felton, A., J. Svensson, et al. 2019. Keeping pace with forestry: Multi-scale conservation in a changing production forest matrix. Ambio. DOI: 10.1007/s13280-019-01248-0

Svensson, J., et al. 2019. Landscape trajectory of natural boreal forest loss as an impediment to green infrastructure. Conservation Biology DOI: 10.1111/cobi.13148

Carlsson, J., J. Svensson, et al. 2017. Opportunities for integrated landscape planning – the broker, the arena, the tool. Landscape Online 55. 20 pp

Blicharska, M., J. Svensson, et al. 2017. Shades of grey challenge practical application of the cultural ecosystem services concept. Ecosystem Services 23: 55-70

Hedenås, H., J. Svensson & P. Christensen. 2016. Changes in vegetation cover and composition in the Swedish mountain region. Ecological Monitoring and Assessment 188:452. 15 pp

Esseen, P.-A., A. Hedström Ringvall, K.A. Harper, P. Christensen, J. Svensson. 2016. Factors driving structure of natural and anthropogenic forest edges from temperate to boreal regions. Journal of Vegetation Science 27(3):174-182

Sandström, P., N. Cory, J. Svensson, H. Hedenås, L. Jougda & N. Borchert. 2016. On the decline of ground lichen forests in the Swedish boreal landscape – implications for reindeer husbandry and sustainable forest management. Ambio 45(4):415-429

Populärvetenskapliga artiklar och rapporter sedan 2016 i urval:

Högbom, L., J. Svensson, et al. 2023. Forest multi functionality. ProFor Policy Brief. ISBN 978-952-380-775-4

Bou Dagher Kharrat, M., J. Svensson, et al. 2023. SUPERB’s Policy recommendations for the EU Nature restoration Law. Towards biodiverse and adaptive forest landscapes for Europe’s people. SUPERB Upscaling Forest Restoration Policy brief, May 2023.

Svensson, J. 2022. Det är de enskilda ägarna som kan göra skillnad. Skogens värden – forskares reflektioner. Mittuniversitetet. ISBN: 978-91-89341-70-8. Pp. 92-93. [In Swedish]

Högbom, L., J. Svensson, et al. 2022. Future trends in forest management. PROFOR. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-452-4

Sandell, K., J. Svensson et al. 2021. Ingår människan i det sjätte massutdöendet? Sydsvenska Dagbladet, debattartikel. ISSN 1652-814X. [In Swedish]

Mikusiński, G., J. Svensson, et al. 2020. Vad blir effekten av 3 miljarder nya träd? Biodiverse 25 (2): 24-25. Centrum för Biologisk Mångfald, SLU. [In Swedish]

Svensson, J., et al. 2019. Det boreala skogslandskapets gröna infrastruktur. Naturvårdsverket rapport 6910. 76 pp. [In Swedish]

Bjärstig, J. Svensson, et al. 2018. Grön översiktsplanering i fjäll- och fjällnära landskap. Deltagande planering för en innovativ och hållbar översiktsplan för Vilhelmina kommun. Naturvårdsverket rapport 6811. 121 pp. [In Swedish]

Carlsson, J., G. Lidestav, T. Bjärstig, J. Svensson & E.-M. Nordström. 2016. Att planera för hela skogslandskapet – utmaningar och möjligheter. Fakta Skog nr. 13 [In Swedish]

Svensson, J. 2016. Model Forests bidrar till hållbarhet i landskapsperspektiv. Landskapsforum 2016. Samarbetsnätverk I landskapet – möjligheter och utmaningar. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift 155(3): 10-11 [In Swedish]

Blicharska, M. & J Svensson. 2016. Kulturella ekosystemtjänster. Vad är det egentligen och kan de användas i beslutsfattande? Biodiverse 21(3): 16-17. Centrum för Biologisk Mångfald, SLU [In Swedish]

Svensson, J., et al. 2016. NILS för miljömålet Levande skogar. Institutionen för skoglig resurshushållning, Arbetsrapport 450. 57 p [In Swedish]