CV-sida

David Ljungberg

Som forskare är mitt fokus på effektiva och hållbara transporter och logistiksystem för livsmedel och bioenergi. Jag är också kursledare och lärare i flera kurser och studierektor för institutionens grundutbildning.

Undervisning

Undervisning upptar större delen av mitt arbete. Jag är studierektor för grundutbildning vid Institutionen för energi och teknik. Jag är kursledare och undervisar främst i kurserna TN2088 Logistik 5 hp, TN0342 Energisystemplanering och EX0946 Självständigt arbete i energisystem, och deltar som föreläsare eller handledare i några andra kurser. Som studierektor är jag involverad i utveckling, planering och utvärdering av institutionens utbildning och försöker bidra till att hålla diskussionen om kvalitet och utveckling inom utbildningen levande inom institutionen. 

Forskning

Min forskning handlar om effektiva och hållbara transporter och logistiksystem för livsmedel och bioenergi. Några av de frågeställningar som driver mig är 

- Hur kan vi skapa effektiv logistik för småskalig och lokal livsmedelsproduktion?

- Hur kan vi skapa distributionssystem i städer och på landsbygd, där även den sista länken (från butik och hem till konsument, där klimatpåverkan och energianvändning är som störst) kan bli mera hållbar?  

- Hur kan vi effektivisera logistiken så att biobränslen kan produceras i större volymer på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt?

Samverkan

Transport- och logistiksystem, liksom energisystem är i regel komplexa och beroende av många aktörer, och för att uppnå förändring är samverkan nödvändig. Uppsala kommun, Region Uppsala, Uppsala klimatprotokoll (fokusgruppen för godstransporter), Akademiska Hus, Biodriv Öst och Bring är några av samarbetspartners som varit viktiga för min forskning och undervisning de senaste åren.

Publikationer i urval

Amentae, Tadesse Kenea, Hamo, T.K, Gebresenbet, G & Ljungberg, D. 2018. Exploring Wheat Value Chain Focusing on Market Performance, Post-Harvest loss, and Supply Chain Management in Ethiopia: The Case of Arsi to Finfinnee Market Chain. Journal of Agricultural Science, [S.l.], v. 9, n. 8, p. p22, july 2017. ISSN 1916-9760. [http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jas/article/view/67046]

Gunnarsson, C., Ahlström, A., Ljungberg, D., Prade, T., Rosenquist, H. & Svensson, S-E. 2017. Fresh and ensiled crops – a new way to organize all-year round substrate supply for a biogas plant. Report No 2017:07, f3 The Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels, Sweden. Available at www.f3centre.se.

Amentae, K.T., Gebresenbet, G. & Ljungberg, D. 2015. Characterizing Milk Supply and Marketing Chains and Losses in Wolmera and Ejere Districts of Ethiopia. Journal of Service Science and Management 8:283-843.

Ljungberg, D., Gunnarsson, C. & de Toro, A. 2014. Optimerad logistik för biogasproduktion. Rapport f3 2013:21. Svenskt Kunskapscentrum för förnybara drivmedel, Göteborg. [http://www.f3centre.se/sites/default/files/f3_rapport_2013-21_optimerad_logistik_140313.pdf]

Ljungberg, David, Gebresenbet, Girma & Jüriado, Rein 2013. Conceptual model for improving local food supply chain logistics. Paper 1457, Proceedings of 13th World Conference on Transport Research, Rio de Janeiro, Juni 15 2013. p 18. Rio de Janeiro.

Gebresenbet, Girma, Ljungberg, David, Nordmark, Ingrid & Cardoso, Marcelo (2013). Local food producers and their supply and marketing channels in Sweden. Paper 2227, Proceedings of 13th World Conference on Transport Research, Rio de Janeiro, Juni 15 2013. p 13. Rio de Janeiro.

Ljungberg, D et al 2012. Lokal matlogistik. Rapport 55, 131p, ISSN: 1654-9406. Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala [http://pub.epsilon.slu.se/9364/]

Gebresenbet G., Bosona T.G., Ljungberg D., Aradom Messmer S. 2011. Optimisation analysis of large and small-scale abattoirs in relation to animal transport and meat distribution. Australian Journal of Agricultural Engineering 2(2), 31-39

Björklund, H., Cardoso, M., Gebresenbent, G., Gossas, C., Hallberg, C., Ljungberg, D. och Strömblad, F. 2008, De lokala matproducenterna och dagligvaruhandeln: kartläggning – hinder och möjligheter – förslag. [Local food producers and the food retail trade – barriers and possibilities – proposals] Livsmedelssverige, Sveriges lantbruksuniversitet: Uppsala.

Ljungberg, D. 2006. Effective Transport Systems in Food and Agricultural Supply Chains for Improved Economy, Environment and Quality. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae Doctoral Thesis No. 2006:100. ISBN 91-576-7149-4


Kontaktinformation