CV-sida

Artur Larsson

Artur Larsson
Organismgruppsansvarig för steklar. Systemansvarig för www.Artfakta.se och www.Artnyckeln.se. Systemansvarig för Trädportalen.

Presentation

Analyserar tillstånd och trender för våra steklar, bland annat i form av rödlistning. Utarbetar information och råd kring bevarande och identifiering av mångfalden av steklar.

Ansvarig för IT-system med syfte att sprida information och möjliggöra artbestämning av svenska djur, växter och svampar.

Ansvarig för IT-system som stödjer inventering och miljöövervakning av skyddsvärda träd.

Bistår vid bevarandet av skogliga arter och naturtyper.

Bakgrund

Master of Science i biologi.

Flera års erfarenhet av naturinventering och värdering, med tonvikt på skogliga nyckelbiotoper.

Publikationer i urval

Larsson, A. & Forsberg, M. 2016. Gammal skog räcker till mer. BioDiverse 21(3):2016. CBM, Uppsala. http://www.biodiverse.se/articles/gammal-skog-racker-till-mer/ 

Forsberg, M. & Larsson, A. 2015. En ny svensk skogsmodell. Förslag till rättsliga förstärkningar för att nå miljö- och skogspolitiska mål. Working paper 2015:3, Uppsala universitet, juridiska fakulteten. http://www.jur.uu.se/digitalAssets/585/c_585476-l_3-k_wps2015-3.pdf 

Strengbom, J., Dahlberg, A., Larsson, A., Lindelöw, Å., Sandström, J., Widenfalk, O. & Gustafsson, L. 2011. Introducing Intensively Managed Spruce Plantations in Swedish Forest Landscapes will Impair Biodiversity Decline. Forests 2(3): 610–630.

Larsson, A. (red.), Bjelke, U., Dahlberg, A. & Sandström, J. 2011. Tillståndet i skogen – rödlistade arter i ett nordiskt perspektiv. ArtDatabanken rapporterar 9. ArtDatabanken, SLU. Uppsala. http://www.artdatabanken.se/media/2258/tillstaandet-i-skogen.pdf 

Larsson, A. 2008. I Sohlman, A. (red.). Arter och naturtyper i habitatdirektivet – tillståndet i Sverige 2007. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. http://www.artdatabanken.se/media/2256/raettelsearter-naturtyper-i-habitatdirektivet_final_lowres.pdf

Länkar

www.artfakta.se

www.artnyckeln.se

www.tradportalen.se


Kontaktinformation

Förvaltningsledare vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Artinformation
Telefon: +46018672218
Postadress:
ArtDatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E, Uppsala