Medarbetarwebben

Artdatabanken

Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. De samlar in, analyserar och tillgängliggör data, samt beskriver och presenterar fakta om biologisk mångfald. De samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnytta i fokus.


Det finns 810 sidor som är taggade med Artdatabanken:

Har du en främmande art i trädgården?

Visste du att främmande arter är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden? Bara under de senaste årtiondena har över 100 nya arter kommit in i Sverige. Och när en införd art har

Minskar antalet mindre hackspettar?

Är den mindre hackspetten på väg att följa samma dystra utveckling som vitryggig hackspett och mellanspett? Många ornitologer vittnar om känslan att det blir allt svårare att se mindre hackspett. Vår

Minskar antalet mindre hackspettar?

Är den mindre hackspetten på väg att följa samma dystra utveckling som vitryggig hackspett och mellanspett? Många ornitologer vittnar om känslan att det blir allt svårare att se mindre hackspett. Vår

ArtDatabankens avgifter

ArtDatabankens avgifter

Från och med 1 januari 2019 tar ArtDatabanken ut en årsavgift för tjänsten att tillgängliggöra skyddsklassade fynddata. Denna avgift gäller för de som har direktåtkomst till skyddsklassade fynddata.

Versionshistorik Artportalen 2019

Versionshistorik Artportalen 2019

Här hittar du all versionshistorik 2019. Tillbaka till Artportalen Releaseversion 2.12.8.2 - 4 mars 2019 Läs nyhetstext om releasen Skyddade fynd visas på karta Nu går det att söka efter fynd som är

Visa skyddade fynd i karta

Visa skyddade fynd i karta

Nu finns en ny kartfunktion som visar fynd av skyddsklassade arter. Fynden visas inte med exakt plats utan diffuseras i ett rasternät beroende på vilken skyddsklass arten tillhör. Skyddsklassning av

Sveriges träd utgör ryggraden för den biologiska mångfalden

Idag släpper ArtDatabanken SLU rapporten "Värdväxters betydelse för andra organismer – med fokus på vedartade värdväxter". Rapporten visar att om vi inte bekämpar invasiva arter som kan angripa

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Här har vi samlat information om vilka personuppgifter som vi samlar in för olika ändamål och hur vi hanterar dem. GDPR (General Data Protection Regulation) är en dataskyddsförordning som börjar

Kartering av ovanliga arters utbredning från medborgares artobservationer

Spontant inrapporterade artobservationer från allmänheten (så kallad medborgarforskningsdata) blir allt mer tillgängliga. Dessa data har potentialen att fylla i kunskapsluckor rörande regioner i

Få din applikation godkänd

Få din applikation godkänd

När du i testmiljön har utvecklat din applikation som hämtar data via ArtDatabankens API:er och vill få åtkomst till produktionsmiljön behöver du först få ett godkännande av ArtDatabanken.

Sveriges träd utgör ryggraden för den biologiska mångfalden

Idag släpper ArtDatabanken SLU rapporten "Värdväxters betydelse för andra organismer – med fokus på vedartade värdväxter". Rapporten visar att om vi inte bekämpar invasiva arter som kan angripa