Medarbetarwebben

Artdatabanken

Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. De samlar in, analyserar och tillgängliggör data, samt beskriver och presenterar fakta om biologisk mångfald. De samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnytta i fokus.


Det finns 762 sidor som är taggade med Artdatabanken:
Versionshistorik API

Versionshistorik API

Releaseversion 29 augusti 2019 Artportalen version 2.13.4. Förbättringar/Improvements Taxa_GetTaxaByIncrementalSearch Parameter "sortOrder" now defaults to "Score". Area Methods The following methods

Stöd till forskning

Svenska artprojektet har i uppdrag att stödja taxonomisk forskning och inventering för att upptäcka fler av Sveriges okända arter. Det sker bland annat genom att årligen utlysa medel till forskning

Guldsteklar får svenska namn

Nu har guldsteklarna i Sverige fått svenska namn. De svenska arterna har nyligen behandlats i en studie som grundligt gått igenom äldre samlingar och litteraturuppgifter vilket gör att vi först nu

Groddjur

Hur många grod- och paddarter finns i Sverige? Hur låter vanlig padda? Vad kan man göra för att skydda våra groddjur? Tillsammans med Naturskyddsföreningen uppmärksammar vi samtliga svenska

Guldsteklar får svenska namn

Nu har guldsteklarna i Sverige fått svenska namn. De svenska arterna har nyligen behandlats i en studie som grundligt gått igenom äldre samlingar och litteraturuppgifter vilket gör att vi först nu

Svenska artprojektets forskningsmedel

Svenska artprojektets forskningsmedel

ArtDatabanken utlyser varje år medel till taxonomiska forsknings- och inventeringsprojekt inom dåligt kända organismgrupper eller i dåligt kända miljöer via Svenska artprojektet. Ansökan för 2019 års

Aktuella svenska namnlistor

Aktuella svenska namnlistor

Förslag på svenska namn på en viss organismgrupp utarbetas av en eller flera experter på gruppen i fråga. Därefter konsulteras som regel andra experter. Slutligen granskas namnen av Kommittén för

Kommittén för svenska djurnamn

Kommittén för svenska djurnamn

Kommittén för svenska djurnamn har som mål att fastställa svenska namn på de djurarter som presenteras i någon av ArtDatabankens publikationer. De svenska namn som kommittén antar blir normerande för

Uppdatering av artlistorna med nya invasiva arter

Nu har det gjorts ytterligare en komplettering av EUs lista över invasiva arter. Samtidigt med denna uppdatering kommer lite annat taxonomiskt nytt om t.ex. ringmaskar och murklor till Artportalen.

Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige – ArtDatabankens risklista

ArtDatabanken har på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten riskklassificerat 1033 arter. Risken avser sannolikheten att de utgör, eller kan komma att utgöra, en risk för inhemsk

Verksamhetsberättelse 2018

Under 2018 har vi fortsatt att utveckla och modernisera IT infrastrukturen. Mycket av arbetet har inte varit synligt utåt utan har i mångt och ­mycket handlat om att förbättra gamla och bygga nya

Loading…