CV-sida

Annie Drottberger

Annie Drottberger
Jag är adjunkt och doktorand i trädgårdsvetenskap vid Institutionen för Biosystem och Teknologi vid SLU. Min forskning fokuserar på upptagandet av kunskap och tekniska innovationer inom trädgårdsnäringen med fokus på grönsaksproduktion i olika produktionssystem.

Presentation

Jag utexaminerades med magisterexamen inom hortonomprogrammet och kandidatexamen i företagsekonomi år 2006. Masteruppsatsen berörde relationen mellan odlare av frilandsgrönsaker och dagligvaruhandeln https://stud.epsilon.slu.se/12948/. Efter examen arbetade jag på länsstyrelsen i Jämtland och LRF Skåne under 12 års tid. År 2018 påbörjade jag mina doktorandstudier inom trädgårdsvetenskap med fokus på hur företagare tar till sig kunskap och tekniska innovationer. Forskningen fokuserar främst på produktion av grönsaker i växthus och PFAL (Plant Factories with Artificial Lighting).

Undervisning

Jag är delaktig i undervisningen för främst trädgårdsingenjörsutbildningen och MSc in Horticultural science inom följande kurser:

Product development and innovation systems in horticulture - FÖ0435
Project management for innovation in sustainable food systems - LV0102
Scientific methods, tools and thesis writing - LB0112
Integrated pest management for sustainable production systems - BI1267
Maten i dagens och morgondagens samhälle - TD0008
Odlingssystem i trädgårdsföretag - BI1362
Horticultural production physiology - BI1362
Produktion och vidareförädling av frukt, bär och vin - BI1306
Teknologi, mark och klimat för odling - TN0327
Odling och kvalitet hos trädgårdsprodukter - TD0010
Horticultural Systems and Future Challenges - BI1309

Forskning

Jag är för närvarande involverad i forskning om upptagandet av innovationer och kunskap i trädgårdsföretag inom olika produktionssystem med fokus på högteknologisk växthusproduktion och PFAL (Plant Factories with Artificial Lighting). Forskningsintressena fokuserar på övergången till ett mer hållbart livsmedelssystem ur ett sociotekniskt perspektiv.

Samverkan

Jag har varit delaktig i projektet "Initiering av produktutveckling med framgångsrika samarbeten som förebild" som finansieras med stöd av landsbygdsprogrammet, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, och pågår under perioden mars 2019-mars 2021. Projektägare är Enheten för samverkan och utveckling vid SLU i Alnarp. Läs mer på www.slu.se/produktutveckling.

Jag är även delaktig i det regionala SLF-projektet " Mer vall på slätten för klimateffektiv primärproduktion" i samverkan med Partnerskap Alnarp. Här undersöks bland annat möjligheter och hinder för utökad produktion av vall bland skånska lantbrukare både ut företagarperspektiv och i relation till övriga intressenter. Projektet avslutas 2022-12-31.

 

Bakgrund

Jag har en bakgrund från näringslivet med erfarenhet från bland annat länsstyrelsen i Jämtland och LRF Skåne där jag arbetat med företagsutveckling i de gröna näringarna under de senaste 12 åren. Jag har även varit drivande i strategiskt arbete kopplat till landsbygdsprogrammet, Leader, Livsmedelsstrategin och bioekonomi.

Handledning

Jag har varit handledare för följande studenter inom trädgårdsingenjörs- och hortonomutbildningen:


Publikationslista: