CV-sida

Annie Drottberger

Annie Drottberger
Jag är universitetsadjunkt och doktor i trädgårdsvetenskap vid Institutionen för Biosystem och Teknologi vid SLU. Min forskning fokuserar på upptagandet av kunskap och tekniska innovationer i hortikulturella produktionssystem.

Presentation

Jag utexaminerades med magisterexamen inom hortonomprogrammet och kandidatexamen i företagsekonomi år 2006. Efter examen arbetade jag på länsstyrelsen i Jämtland, LRF Trädgård och LRF Skåne under 12 års tid. År 2018 påbörjade jag mina doktorandstudier inom trädgårdsvetenskap med fokus på hur företagare tar till sig kunskap och tekniska innovationer. Forskningen fokuserar främst på produktion av grönsaker i växthus och PFAL (Plant Factories with Artificial Lighting).

Undervisning

Jag är delaktig i undervisningen för främst trädgårdsingenjörsutbildningen och MSc in Horticultural science inom följande kurser:

Product development and innovation systems in horticulture - FÖ0435
Project management for innovation in sustainable food systems - LV0102
Scientific methods, tools and thesis writing - LB0112
Integrated pest management for sustainable production systems - BI1267
Maten i dagens och morgondagens samhälle - TD0008
Odlingssystem i trädgårdsföretag - BI1362
Horticultural production physiology - BI1362
Produktion och vidareförädling av frukt, bär och vin - BI1306
Teknologi, mark och klimat för odling - TN0327
Odling och kvalitet hos trädgårdsprodukter - TD0010
Horticultural Systems and Future Challenges - BI1309

Forskning

Jag är för närvarande involverad i forskning om upptagandet av innovationer och kunskap i trädgårdsföretag inom olika hortikulturella produktionssystem med fokus på högteknologisk växthusproduktion och PFAL (Plant Factories with Artificial Lighting). Forskningsintressena fokuserar på övergången till ett mer hållbart livsmedelssystem ur ett sociotekniskt perspektiv.

Jag är koordinator i Erasmus Newclim project: “New trainings to manage climate & ecological transitions in perennial fruit crops” (4,3 millions SEK). Samarbete mellan EU universititet from Frankrike, Sverige, Tyskland och Chile som fokuserar på att integrera klimatförändringar och nya odlingsmetoder i produktion av applen och vindruvor. Projektet pågår 2023-2026.

Jag är delaktig i regionala SLF-projektet: Hur får vi bönan till bordet?
Projektet ska identifiera de viktigaste faktorerna som i dagsläget hindrar eller försvårar lantbrukares avsättning av baljväxter till humankonsumtion, och utveckla lösningar som anpassas till både odlares och köpares förutsättningar. Resultaten förväntas kunna undanröja viktiga hinder och därmed påskynda en ökande odling och användning av lokalproducerade baljväxter i den skånska livsmedelssektorn. Projektet pågår 2023-2025.

Jag är även delaktig i det regionala SLF-projektet "Mer vall på slätten för klimateffektiv primärproduktion" i samverkan med Partnerskap Alnarp. Här undersöks bland annat möjligheter och hinder för utökad produktion av vall bland skånska lantbrukare både ut företagarperspektiv och i relation till övriga intressenter. Projektet avslutades 2022-12-31.

 

Samverkan

Jag är samverkanskoordinator för SLU Partnerskap Alnarps ämnesgrupp trädgård.

Bakgrund

Jag har en bakgrund från näringslivet med erfarenhet från bland annat länsstyrelsen i Jämtland och LRF Skåne där jag arbetat med företagsutveckling i de gröna näringarna under de senaste 12 åren. Jag har även varit drivande i strategiskt arbete kopplat till landsbygdsprogrammet, Leader, Livsmedelsstrategin och bioekonomi.

Handledning

Jag har varit handledare för studenter inom trädgårdsingenjörs- och hortonomutbildningen samt agroekologi. Ofta med fokus på kvalitativ forskningsmetod och intervjustudier.


Publikationslista: