CV-sida

Anna-Lena Axelsson

Anna-Lena Axelsson

Presentation

Bakgrund

Jag är jägmästare med naturresursinriktning och har disputerat i skoglig vegetationsekologi med inriktning mot skogshistoria vid SLU.  Jag har tidigare arbetat regionalt och centralt med biologisk mångfald och naturvårdsfrågor vid Skogsstyrelsen. 

Miljöanalys

Som koordinator för SLU:s miljöanalys program Skog samverkar jag med myndigheter, skogsnäring och ideella organisationer kring behov av nya data och beslutsunderlag. Fokus ligger på att fånga upp behov i samhället och koppla ihop detta med rätt kompetens inom SLU:s miljöanalys för att utveckla datainsamling, analys och nya sätt att använda befintliga data. 

Samverkan och kommunikation

Jag är samverkanskoordinator vid SLU:s skogsvetenskapliga fakultet med uppdrag att utveckla samverkan mot skogssektorn och de regionala skogsprogrammen. Jag har tidigare deltagit i flera SLU-interna utredningar om samverkan och var tidigare adjungerad ledamot av SLU:s centrala samverkansråd.

Inom Nationellt skogsdatalabb arbetar jag med samverkan och kommunikation. Labbmiljön ger stöd till tillgängliggörande av data och främjar användningen av den senaste tekniken inom fjärranalys samt övriga data och analysverktyg som förvaltas av Skogsstyrelsen och SLU:s miljöanalys. 

Jag är aktiv på Twitter som @AlaxSLU 

Forskningsinfrastruktur

Jag ansvarar för den forskningsinfrastruktur som är kopplad till de nationella terrestra övervakningsprogrammen vid SLU och som finansieras av Vetenskapsrådet och SLU.  Fokus ligger på digitalisering och vidareförädling samt utveckling av öppna tjänster för att göra data lättillgängligt för forskare. Förutom detta erbjuds stöd till forskare som vill nyttja data från de nationella terrestra övervakningsprogrammen. Utåtrikade aktiviteter för att informera om våra data arrangeras regelbundet.

Forskning

Mina forskningsintressen handlar om skogshistoria, biodiversitet och landskapsekologi. Jag deltar i ett projekt kring koppling mellan brunifiering av ytvatten och landskapsförändringar som stöds av Formas och Skogssällskapet och samarbetar med doktorander och seniora forskare inom olika discipliner som vill nyttja data från Riksskogstaxeringen. Ett urval av mina artiklar finns listade längs ner på sidan.

Undervisning

Vid några tillfällen per år föreläser jag om skogshistoria under påbyggnadskurserna i skogshistoria och skogsinventering som ingår i Jägmästarprogrammet samt om skoglig miljöanalys under en kurs vid Uppsala universitet, campus Gotland.


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig resursanalys
Telefon: +46907868591
Postadress:
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för skoglig resursanalys
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå

Publikationslista: