Miljöhandboken för VHC

Senast ändrad: 02 januari 2023

VHC:s miljöhandbok

Med hjälp av miljöhandboken förklaras hur miljöarbetet ska fungera. Det finns övergripande rutiner och dokument som rör hela SLU samt specifika dokument som rör rutinerna inom VHC. Dokumenten finns sparade i dokumentsystemet Edda.

Beskrivning av verksamheten

Dokument

ID-nr i Edda

Ref till ISO 14001

Gäller

Beskrivning av verksamheten

SLU-260  4.1 VHC

Miljöpolicy

Dokument

ID-nr i Edda

Ref till ISO 14001 Gäller

SLU:s miljöpolicy

SLU-77 4.2 SLU

Miljöaspekter och miljömål

Dokument ID-nr i Edda

Ref till ISO 14001

Gäller

Rutin för miljöaspektlista och värderingar

SLU-417 4.3 VHC

Miljöaspektlista och VHCs mijömål

SLU-578   VHC

Omvärldsanalys

SLU-347   VHC

Intressentanalys

SLU-301

 

SLU

SLU:s övergripande miljömål

SLU-220   SLU

Rutin för VHC:s miljömål

SLU-725   VHC

Laglista och kontroll av lagefterlevnad

Dokument

ID-nu i Edda

Ref till ISO 14001

Gäller

Generell övergripande rutin

SLU-84 4.3.2 SLU

VHC:s redovisande dokument

Dokument   VHC

Organisation och ansvar

Dokument

ID-nr i Edda

Ref till ISO 14001

Gäller

SLU:s organisationsstruktur, roller och ansvar för miljöarbetet

SLU-126 4.4.1 SLU

Utbildning och kompetensbehov

Dokument

ID-nr i Edda

Ref till ISO 14001

Gäller

Utbildning och kompetensutveckling VHC

SLU-314 4.4.2 VHC

Utbildningsplan för nyanställda/medarbetare i VHC

SLU-324 4.4.2 VHC

Kommunikation

Dokument

ID-nr i Edda

Ref till ISO 14001

Gäller

Intern och extern miljökommunikation

SLU-195 4.4.3 SLU

Nödlägesberedskap

Dokument

ID-nr i Edda

Ref till ISO 14001

Gäller

Allmänna förskrifter för VHC

SLU-327 4.4.7 VHC

Instruktioner finns på VHCs hemsida under rubriken Nödläge

Länk   VHC

Rutin för miljöriskhantering

SLU-231   SLU

Riskanalys VHC

SLU-321  

VHC

Avvikelser och förbättringsförslag

Dokument

ID-nr i Edda

Ref till ISO 14001

Gäller

Beskrivning av hur man anmäler miljöärenden i VHC

SLU-261 4.5.3 VHC

Redovisande dokument

Dokument

ID-nr i Edda

Ref till ISO 14001

Gäller

Förteckning över de redovisande dokument som ska finnas

SLU-132 4.5.4 SLU

VHC:s redovisande dokument

Redovisande dokument   VHC

Ledningens genomgång

Dokument

ID-nr i Edda

Ref till ISO 14001 Gäller

Ledningens genomgång

SLU-99 9.3 SLU

Protokoll från ledningens genomgång

Protokoll 9.3 VHC

Intern miljörevision

Dokument

ID-nr i Edda

Ref till ISO 14001 Gäller

Intern miljö- och kvalitetsrevision vid SLU

SLU-127 4.4.6 SLU

Internrevisionsplanering

SLU-68 4.5.5 SLU

Internrevisionsrapporter med uppföljning

Rapporter 4.5.4 VHC

Extern miljörevision

Dokument

ID-nr i Edda

Ref till ISO 14001 Gäller

Externrevisionrapporter med uppföljning

Rapporter 4.5.4 VHC

Verksamhetsrutiner

VHC:s övergripande rutiner

Dokument

ID-nr i Edda

Ref till ISO 14001

Gäller

Animaliska biprodukter

SLU-577 4.4.6 VHC

Cytostatika

SLU-346   VHC

Energianvändning (el, värme, kyla)

SLU-316   VHC

Fältarbete

SLU-360   VHC

Hantering av farligt avfall SLU – definition, avtal, ansvar

SLU-125   SLU

Hantering av farligt avfall VHC

SLU-312   VHC

Hantering av konventionellt avfall

SLU-334   VHC

Hantering av kemikalier vid SLU – övergripande

SLU-196   SLU

Kemikaliehantering VHC – Lokala rutiner

SLU-332

 

VHC

Inköp

SLU-97

 

SLU

Läkemedelshantering

SLU-380   VHC

Miljö och säkerhetsdokument (försättsblad)

SLU-441

 

VHC

Rutin för miljöinnehåll i utbildning på grundnivå och avancerad nivå

SLU-201

 

SLU

Miljöinnehåll i forskning och forskarutbildning

SLU-329   VHC

Resor i tjänsten

SLU-674

 

SLU

Samverkan i VHC

SLU-308   VHC

Strålsäkerhet

SLU-344   VHC

Riktlinjer för innehav av motordrivna fordon, maskiner
och verktyg på SLU

SLU-649   SLU

Nödlägesberedskap

SLU-230
  SLU

Biosäkerhet

SLU-1810
  SLU

Anmälan och hantering av miljöärenden

SLU-105
  SLU

Rutin för återvinning av möbler och lös inredning

SLU-1874
  SLU