Miljöarbete VH-fakulteten

Senast ändrad: 24 januari 2024

Här hittar du information om lokalt miljöarbete inom VH-fakulteten.

Information om SLU:s övergripande miljöarbete hittar du under Stöd & service - Miljö. Där hittar du bland annat SLU:s miljöhandbok med alla rutiner och andra dokument som gäller för universitetets verksamheter. Du hittar även SLU:s övergripande miljömål med uppföljning och en massa annat intressant.

SLU Ultuna campus vill minska den negativa miljöpåverkan från tjänsteresor och underlätta cykling till och från arbetet. Läs mer om SLU Ultuna campus som cykelvänlig arbetsplats

Miljögrupp

Miljösamordnare:

miljosamordnareVH@slu.se
Christina Larsson, tel 018-67 20 24
Karin Wallin, tel 0511-671 38
Katja Nilsson, tel 018-67 45 34

Miljörepresentanter:

Ida Waern, AFB
Peter Halvarsson, BVF
Susanne Gustafsson, HGEN
Karin Wallin, HMH (Uppsala + Skara)
Astrid Gumucio, HUV
Anna Svensson, KV
Lotta Berg, SCAW
Hillevi Lindfelt, VHC Service
Sten-Olof Fredriksson, VHI-VHC
Mats Pehrsson, Lövsta lantbruksforskning
Christina Larsson, UDS
Vakant, Utbildningsservice VHC
Erika Roos, UDS
Jenny Hedenby, UDS
Maria Hedman, UDS
Linda Marie Veen Huis, UDS
Sofia Ageheim, UDS
Sofie Liedgren, Röbäcksdalens forskningsladugård

 

 

Rapportera miljöärende

Om du har en idé om hur vår miljöpåverkan kan förbättras, eller om du vill påtala något som inte är i enlighet med SLU:s rutiner kan du anmäla ärendet i ärendehanteringssystemet IA.

Som miljöavvikelse räknas miljöskadliga incidenter såsom oavsiktligt utsläpp till luft, mark eller vatten men också sådant som att miljöledningssystemets rutiner inte följts, betydande energi- eller resursslöseri eller avfallshanteringsbrister etc. Här kan du även lämna miljörelaterade förbättringsförslag.

Under "Vad?" väljer du "Miljö" och därefter under "Underhändelsetyp" väljer du om ärendet ska rapporteras som avvikelse eller förbättringsförslag.

Lokala mallar

Arbetsmaterial för hantering av kemikalier eller hur tjänsteresor kan genomföras. Använd materialet för att sprida kunskap om vardagliga miljöaktiviteter inom SLU:s olika verksamheter.

Lokala miljömål VH

Ensilageplast inom VH

Senast vid utgången av år 2025 ska 100 % av all ensilageplast inom VH återvinnas.

Handlingsplan: Utreda möjlighet av återvinning av plast som används vid plansilotäckning. 

Uppföljning: I dagsläget används två separata plaster för optimal ensilering. Dessa plaster kan inte separeras efter användning. Återvinning av dessa plaster som blandfraktion inte är möjlig i nuvarande återvinningssystem.

 

Kemikalieavfall vid laboratorier inom VH

Allt kemiskt avfall på laboratorierna inom VH ska sorteras korrekt.

Handlingsplan: Skapa en gemensam instruktion för hantering av kemikalieavfall i labverksamhet.

Uppföljning: Gemensam instruktion finns tillgänglig i miljöhandbokens lokala verksamhetsrutiner för VH-fakulteten.

 

Sortering avfall inom VHC

Minska andelen osorterat och brännbart avfall och öka andelen sorterat avfall i relation till den totala mängden avfall inom VHC. Långsiktig målsättning är att allt avfall som är återvinningsbart sorteras. 

Uppföljning: Utreder mängd plast som felsorteras samt möjlig minskning av koldioxidekvivalenter från interna transporterna av avfallet.

Lokalt miljö- och kvalitetsarbete VH Ladugårdsdrift

Lokalt miljöarbete i Skara