Frågor och svar

Senast ändrad: 15 augusti 2023

Frågor och svar om miljöarbetet vid SLU.

Frågor och svar om SLU:s miljöledningsarbete

 

Nanoutbildning i SLU:s miljöledningsarbete?

Miljöenheten har tagit fram en kort introduktion till SLU:s miljöledningsarbete i form av en webbaserad ”nanoutbildning”. Utbildningen skickades ut till alla anställda och studenter vid SLU under hösten 2019. Nya studenter och medarbetare får automatiskt ett utskick med länk till utbildningen när deras AD-konto har registrerats. Har du missat att ta del av utbildningen och kunskapstestet kan du hitta dem under ”miljöutbildningar”. Du måste logga in på medarbetarwebben med ditt AD-konto, eftersom utbildningarna som är publicerade där endast är till för SLU:are.

Förbättringsförslag eller avvikelse, vad menas?

Har du förslag på något inom universitetet som skulle kunna genomföras på ett mer miljövänligt sätt? Har du sett företeelser som t.ex. bryter mot lagar och förordningar eller SLU:s riktlinjer inom miljöledningssystemet eller kanske organisatoriska brister? Då kan du anmäla detta i ärendehanteringssystemet IA som du hittar under knappen När något hänt på första sidan på medarbetarwebben, eller här. I webbformuläret är det viktigt att du väljer rätt ”var” (d.v.s. inom vilken ort/byggnad på SLU ärendet ska rapporteras), så att ärendet går till rätt miljösamordnare. Är det ett miljöärende måste du välja miljö under ”vad”. Även arbetsmiljö- och säkerhetsärenden kan rapporteras i systemet. Ska ärendet rapporteras till miljöenheten, välj förslagsvis ”SLU Uppsala”. Mer information finns under knappen När något hänt på första sidan på medarbetarwebben.

Var kan jag läsa om SLU:s miljöledningsarbete?

Som statlig myndighet ska SLU arbeta enligt ett fastställt miljöledningssystem. Årligen ska SLU redovisa sitt miljöledningsarbete till Naturvårdsverket. Rapporteringen sköts via webbformulär och innehåller bland annat vår direkta och indirekta miljöpåverkan, mål för miljöarbetet inklusive handlingsplan, beslutade åtgärder och redovisning av resultatet. Läs rapporteringarna till Naturvårdsverket sedan 2013 här.

Hela SLU blev miljöcertifierat enligt ISO 14001 under 2016, sedan 2019 är vi också EMAS-registrerade. EMAS är EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning. EMAS är mer ambitiöst än ISO 14001. För att bli EMAS-registrerad ska man, förutom att uppfylla kraven i ISO standarden, också göra en årlig tredjepartsgranskad miljöredovisning. Miljöredovisningarna finns här.

Finns det något nyhetsbrev?

Ungefär fem gånger per år skickar miljöenheten ut ett nyhetsbrev med information och nyheter om SLU:s miljöledningsarbete. Nyhetsbrevet riktar sig i första hand till miljösamordnare och miljörepresentanter på SLU:s alla institutioner och avdelningar, men alla SLU:are är välkomna att prenumerera, hör av dig till miljo@slu.se om du vill läggas till på sändlistan.

Påverka utbudet hos restaurangerna på campus?

Framför gärna dina synpunkter direkt till restauratören eller via restaurangråden, där både medarbetare och studentkårerna är representerade. Restaurangråd finns i Alnarp och på Ultuna, eftersom det är där vi har upphandlat catering och restaurang (Pembert & Gustavsson i Alnarp samt Ulls restaurang, inklusive Moccado och Amigo, på Ultuna). Hör av dig till miljo@slu.se för kontaktuppgifter.

Ställs det några miljökrav i SLU:s upphandlingar?

SLU handlar varor och tjänster till ett värde av ca 1,7 miljarder kronor årligen. Från och med 2019 genomför inköpsenheten på SLU samtliga upphandlingar överstigande beloppsgränsen för direktupphandling. Miljöenheten utför en miljöanalys på samtliga upphandlingar och där det bedöms som relevant ställs miljökrav.

Ställs det några miljökrav på våra IT-produkter?

Vid upphandling av ramavtal för IT-produkter har så höga miljökrav som möjligt ställts. De standarddatorer som idag erbjuds är i enlighet med den nivå det ställts krav på i upphandlingen. Skrivna rekommendationer gällande hur länge IT-produkter används är i dagsläget inte lämpligt. Istället ges rekommendationer vid dialog med IT-avdelningen och det sker mot bakgrund av funktion och säkerhet. Självklart föreslås aldrig ett byte av IT-produkter om det inte är motiverat.

I IT-upphandlingen framgår bland annat att leverantören får ekonomiska fördelar om den kan presentera ett proaktivt arbete för ökat hållbarhetsarbete, t.ex. genom leverantörsnära miljörevisioner, arbete mot reducering av konfliktmineraler, samt arbetar med smarta lösningar för att öka återvinningen av uttjänade/förbrukade produkter. Detsamma gäller om den kan erbjuda samlade leveranser till hela SLU med fordon som enbart drivs av fossilfritt bränsle. Leverantören ska även tillse att SLU:s standardsortiment, vid varje tidpunkt, erbjuder någon produkt inom varje segment som kan benämnas som spjutspets inom miljöegenskaper och därför vara TCO-certifierade eller liknande. Dessutom får inga ftalater finnas i kablar.

Vad händer med avyttrad IT-utrustning?

SLU service har ansvaret för omhändertagande av uttjänt datorutrustning på hela SLU. Med detta avses stationära och bärbara datorer, bildskärmar, mobiltelefoner. SLU:s IT-leverantör Atea tar emot utrustningen och ser till att den i första hand återanvänds. För de produkter där återanvändning inte är lämpligt går dessa istället till återvinning. All hantering görs utifrån höga miljökrav, hög säkerhetsnivå och med ISO 9001- och ISO 14001-certifierade metoder.

När du vill bli av med en uttjänt dator så räknas det som utrangering av IT-utrustning. Datorn behöver både avyttras, avföras från SLU:s inventarier och från IT-avdelningens register. Utrangerad utrustning anmäls till SLU Service i Alnarp, Skara, Umeå eller Uppsala. Vid orter utöver dessa kontaktas SLU Service på närmsta ort där SLU Service finns representerade. För mer information, se rutin för avfallshantering.

Klimatfonden, en form av klimatkompensering?

Nej, SLU:s klimatfond ska inte ses som en klimatkompensering. Syftet med klimatfonden är att minska den miljöpåverkan som orsakas av flygresor samt att främja ett ändrat beteende vad gäller resor; val av resesätt, utnyttjande av IT-resor etc. Varje flygresa belastas med en avgift som syns på fakturan. Storleken på avgiften beror på var resan gick. Varje år kan medarbetare söka medel ur fonder till projekt som ska medföra positiv klimatpåverkan för SLU i form av beräknad minskning av koldioxidekvivalenter. Läs mer om klimatfonden.

Avfallshantering

Inom SLU har vi gemensamma avfallsrutiner. Enligt de lagar och kommunala krav vi har att förhålla oss till måste vi sortera avfallet enligt de rutiner vi har och vi strävar hela tiden efter att sorteringen ska fungera tillfredsställande överallt. Upplys gärna kollegor, studenter, externa gäster och andra du träffar i våra lokaler om den avfallshantering vi har – tillsammans kan vi bli bättre.

Divestering och etiska placeringar

SLU har etiska riktlinjer för sin stiftelseförvaltning, dessa styr placering av SLU-anknutna stiftelsers kapital. SLU har även ett antal donationsfonder, här finns en placeringspolicy som omfattar det kapital som tillkommer SLU genom donation och gåva, som inte bildar en stiftelse. Både riktlinjerna för stiftelseförvaltning och placeringspolicyn för donationskapital tydliggör att ingen placering ska ske i produktion eller distribution som SLU anser olämplig, d.v.s. inom alkoholdrycker, fossil energi, krigsmateriel, pornografi eller tobak. Lär mer om ekonomistyrning här.