Klimatfonden

Senast ändrad: 26 september 2019
Klimatfond_symbol 1120px.jpg

Har du en smart idé om hur SLU kan minska sin klimatpåverkan? Då kan du söka pengar från SLU:s klimatfond och kanske få din idé förverkligad.

Medel från klimatfonden delas ut en gång per år, under höstterminen. Sista ansökningsdag 2019 är den 30:e september och utdelningen sker under november.

För att ansöka fyller du i blanketten Ansökningsblankett klimatfond och mailar den till miljo@slu.se.

Klimatfondens utformning och storlek

Varje enkelresa med flyg belastas med en avgift och avgiftens storlek är olika beroende på typen av resa:

 • Inrikes 100 kr
 • Europa 200 kr
 • Interkontinental 300 kr

Administrationen sköts av SLU:s resebyrå. En resa räknas från start till mål oavsett antal mellanlandningar.

Exempel: En flygresa från Arlanda till Malmö och returresa med flyg belastas med två avgifter. En flygresa från Arlanda till Malmö med tåg som returresa belastas med en avgift.

Medel i fonden

I anslutning till varje ny ansökningsomgång kommer uppgifter om hur stora medel som finns tillgängliga att redovisas på klimatfondens sida. Utifrån dessa medel är det upp till varje projektgrupp att bestämma hur mycket de vill ansöka om. Det finns med andra ord ingen maximi- eller minimigräns på hur stora medel som går att ansöka om.

Då det inte går att säga med säkerhet hur mycket medel som kommer finnas i fonden från gång till gång är det inte möjligt att ansöka om medel för fleråriga projekt och därmed binda upp kommande medel i klimatfonden.

Hittills har det funnits drygt 1 000 000 kr att ansöka om per år.

Kriterier för tilldelning

Beslut om att ge medel ur klimatfonden ska alltid vägas mot det uttalade syftet med fonden. Som beslutsunderlag ska följande kriterier utvärderas på varje projekt.

Projektet ska:

 • medföra positiv klimatpåverkan för SLU, i form av beräknad minskning av koldioxidekvivalenter.

Projektet ska gärna, men inte nödvändigtvis:

 • vara kopplat till något av SLU:s kärnverksamhet utbildning, forskning, samverkan och/eller FOMA
 • karaktäriseras av nyskapande och kreativitet
 • vara något som inte hade blivit genomfört om inte klimatfonden existerat
 • förstärka SLU:s varumärke och gärna vara väl synligt på våra campus eller på annat sätt visuellt
 • innebära en ekonomisk besparing
 • beröra många anställda och/eller studenter vid SLU
 • utföras i någon form av samfinansiering med interna och/eller externa partners

Vem beslutar om tilldelning?

Klimatfondens arbete genomförs av en styrgrupp. Styrgruppens arbetsuppgifter består av:

 • Att värdera inkomna förslag
 • Att en gång per år ge förslag till beslut om tilldelning av medel
 • Att ha löpande kontroll på hur stor fonden är
 • Att årligen rapportera klimatfonden med avseende på inkomna medel och hur de har använts samt utvärdera klimatfondens funktion efter 3 år
 • Att följa upp beviljade projekt och godkänna, eller underkänna, deras slutrapporter. Möjlighet att ta tillbaka medel som inte har använts enligt överenskommelse finns.
 • Att fungera som en samordnande grupp för frågor som rör underlättande åtgärder för klimatvänligare resor. T.ex. kan SLU tillsammans med nätverk vara en partner i att påverka tågplanering.

Styrgruppen lämnar förslag till beslut. Rektor fattar det slutgiltiga beslutet om hur medlen i klimatfonden ska fördelas.

Bakgrund

Rektor beslutade i juni 2014 att SLU skulle införa en klimatfond som en del i arbetet för miljömålen på tjänsteresor. Klimatfonden hade en testperiod på tre år och blev efter en utvärdering år 2018 förlängd ytterligare tre år, från 1 januari 2019. Efter dessa tre år kommer fonden att utvärderas för fortsatt utveckling.

Beviljade projekt

2018

 • Inköp av elbil (Mats Pehrsson, Lövsta)
 • Inköp av eldriven kompaktlastare (Mats Pehrsson, Lövsta)
 • Studieresa för att besöka industrier/universitet/forskningsinstitut som på olika sätt arbetar med biomassasystem (Torun Hammar, institutionen för energi och teknik, Ultuna)
 • Undersöka möjligheten att minska förbrukningen av engångsmaterial eller välja produkter som är bättre förklimatet men uppfyller kraven på vårdhygien (Elinora Johansson, institutionen för kliniska vetenskaper, Ultuna)
 • Installation av två laddningsstationer för elbil (Frida Sundqvist, institutionen för akvatiska resurser)
 • Inköp av elcykel med transportlåda (Helena Bötker, Ultuna)
 • Innovative strategy for cost effective and sustainable year round vegetables production system with reducing transport emissions and food miles (Most Tahera Naznin, Alnarp)
 • Inköp av en eldriven lastcykel och en vanlig elcykel (Mikael Lundbäck, Umeå)
 • Inköp av ellastcykel (Johanna Wallsten, Umeå)
 • Arrangera "cykelfixarvecka" där studenter och anställda får enklare cykelservice utförd gratis (Cykelgruppen genom Karin Bäckman, Ultuna)
 • Inköp och installation av 3 stationer där användaren kan cykla för att generera el för att ladda exempelvis laptop eller telefon (Daniel Albertsson, SLU biblioteken Alnarp, Ultuna och Umeå)
 • Byte till LED-belysning i växthus (Per Lindén, BioCentrum, Ultuna)
 • Replacing a conventional toilet with a urine diverting flush toilet (Björn Vinnerås, institutionen för energi och teknik, Ultuna)
 • Establish a permanent bicycle workshop at the Ultuna campus (Daniel Valentini, institutionen för stad och land, Ultuna)

Här kan du se vilka projekt som blivit tilldelade medel tidigare år.

Sidansvarig: miljo@slu.se