Produkter med dubbla användningsområden vid SLU

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Produkter med dubbla användningsområden, PDA, är produkter som kan användas både civilt och militärt. De avser materiel för civilt bruk men med sådana egenskaper att de även kan användas för annat än fredligt bruk. Dessa produkter får inte exporteras utanför EU utan tillstånd och i vissa fall krävs även tillstånd för överföring inom EU.

Vad gäller vid SLU?

Universitetet måste säkerställa att all hantering av PDA genomförs i enlighet med gällande lagar och regleringar, och att inga exportkontrollerade produkter, information, tekniskt bistånd eller andra tjänster får exporteras till utlandet utan att det först klarlagts om tillståndskrav föreligger. Den som exporterar, eller på annat sätt för ut dessa produkter och teknik ur landet, är skyldig att ta reda på om dessa klassificeras som PDA. Om klassificerade produkter ska skickas till land inom EU kallas det för överföring vilket som regel inte är tillståndspliktigt, däremot ska mottagaren informeras om klassificeringen.

Policy

Rektor beslutade 2022 om en policy gällande strategiskt känsliga produkter, den lyder:

"Ett av SLU:s övergripande mål är att vara ett internationellt ledande universitet med en nyckelroll för omställning till ett hållbart samhälle i en föränderlig värld. Då SLU:s strategi 2021-2025 särskilt lyfter ett starkt internationellt engagemang och att vara ett starkt samverkande universitet, är det viktigt att säkerställa att universitetet följer nationella och internationella lagstiftningar gällande exportkontroll. Vårt universitet ska värna om demokrati och demokratiska principer samt mänskliga fri- och rättigheter. Vår kunskap och forskningsinfrastruktur ska därför inte avsiktligt bidra till framställning och spridning av massförstörelsevapen eller på annat sätt avsiktligt minska den nationella och internationella säkerheten.

Alla anställda, samt de som på annat sätt är knutna till SLU:s verksamhet ska efterleva nationella och internationella lagstiftningar, samt SLU:s riktlinjer för exportkontroll och icke-spridning av strategiskt känsliga produkter.

Genom effektiva kontroller inför export av produkter med dubbla användningsområden motverkar vi att massförstörelsevapen och destabiliserande anhopningar av konventionella vapen inte kommer i orätta händer." 

Riktlinjer vid SLU

Riktlinjer för exportkontroll och icke-spridning av strategiskt känsliga produkter vid SLU (SLU-1979)

Vad vid SLU skulle kunna utgöra exportkontrollerade produkter?

PDA vid SLU skulle exempelvis kunna vara vissa kemikalier, specifika humana och animala patogener och toxiner eller växtpatogener, IR-kameror, avancerade datorer eller mätinstrument och programvaror som kan användas för både civila och militära ändamål. PDA kan även omfatta kunskap om tillverkning och användning av dessa produkter.

Klassificera PDA

Klassificeringen görs av den som hanterar eller har kännedom om produkten tillsammans med prefekt eller ansvarig forskningsledare. Listan i bilaga 1 till EU:s förordning ligger till grund för klassificeringen av PDA. Avdelningen för service, säkerhet och miljö inom Gemensamma verksamhetsstödet har det övergripande ansvaret för att ta fram interna riktlinjer och att informera verksamheten om exportkontroll och icke-spridning av strategiskt känsliga produkter. Vid avdelningen finns en exportkontrollkoordinator som kan vara stöd vid klassificering av produkter och för att, om nödvändigt, söka tillstånd för export. I Sverige är det Inspektionen för strategiska produkter (ISP) som prövar ansökningar om export till utlandet, utom för kärnmaterialprodukter, som prövas av Strålsäkerhetsmyndigheten. I de fall där det är svårt att fastslå klassificering eller sanktionslagar bör ISP kontaktas för rådgivning.

Catch all-bestämmelsen

För att förhindra att exportörer medvetet försöker kringgå lagens intention finns även en så kallad ”catch all”-bestämmelse som innebär att om exportören har kännedom att produkten/tekniken kan komma att användas till massförstörelsevapen så är den föremål för exportkontroll även om produkten inte finns upptagen på kontrollistan.

Sanktioner

Som regel tillåts export om inte särskilda skäl talar emot. Ibland finns dock sanktioner riktade mot vissa länder, företag eller enskilda personer varvid möjligheter till samarbete med dessa är belagt med ytterligare begränsningar. I Sverige följer vi de sanktioner som beslutas av FN, EU och OSSE. Typiska sanktionsåtgärder kan vara vapenembargo, finansiella sanktioner eller förbud mot utrustning som kan användas till förtryck av den egna befolkningen.


Kontaktinformation

Exportkontrollkoordinator
avdelningen för infrastruktur
exportkontroll@slu.se, 040-41 50 33