Finansiärers krav och forskningsetik

Senast ändrad: 27 september 2023

Enkel tillgång till insamlade data gynnar forskningen och bidrar till samarbete over gränserna. Det är dock ytterst viktigt att de legala kraven och de forskningsetiska principerna inte åsidosätts. Det är också viktigt att kraven och principerna är tydliga, lätta att förstå och tillämpa.

Finansiärens krav

Sedan några år tillbaka kräver många nationella och internationella finansiärer att publikationer som resulterar från projekt som de finansierar publiceras som open access publicering samt att OA-publiceringen redovisas i inrapporteringen. Parallellpublicering, som är gratis, är en godtagbar OA-publiceringsform för de flesta finansiärer. Vissa finansiärer beviljar även en extra summa forskningsmedel för OA-publicering som då kan användas för betald OA-publicering även inom ej-OA tidskrifter. I så fall kan det totalbelopp som forskaren anger i sin ansökan om projektstöd inkludera den eventuella merkostnad som open access-publicering medför.

Olika finansiärer och  förlag är också allt oftare intresserade av tillgång till insamlade forskningsdata. Tillgång till och återanvändning av data för andra ändamål än det ursprungliga står i fokus.
Vetenskapsrådet och andra intressenter arbetar just nu med riktlinjer för öppen tillgång till forskningsdata. Alla forskningsdata som har finansierats med statliga medel kommer att omfattas av riktlinjerna.

Forskningsetiska principer 

Forskarens arbete regleras av olika lagar och föreskrifter men forskningsetiskt är det ytterst forskaren själv som ansvarar för att forskningen är av god kvalitet och är moraliskt berättigad.

Forskning på människor granskas av etikprövningsnämnder. Forskning på djur granskas av djurförsöksetiska nämnder. Vid forskning med genmodifierade bakterier, växter och djur krävs tillstånd från bland annat Arbetsmiljöverket. Forskning med joniserande strålning kräver tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Vetenskapsrådet har i sin rapportserie givit ut  rapporten  "God forskningssed"  (1:2011). Rapporten är en bra sammanfattning över de legala och etiska förutsättningarna för forskningen samt en viktig källa till  information om de gällande förhållandena. Andra dokument  värda att beakta  är: Good Clinical Practice (GCP), Good Laboratory Practice (GLP) och Övergripande principer för offentlighet och sekretess i integritetskänslig forskning.

De forskningsetiska reglerna och legala kraven  förutsätter att forskaren har en  god ordning på de insamlade data, att det finns spårbarhet, integritet och autenticitet samt en lämplig nivå på bevarande av data och andra forskningshandlingar.

Mer detaljerad information om frågor relaterade till forskningsetik finns hos Juridik.