SLU-nyhet

Mykorrhiza i trädgårdsodling

Publicerad: 28 maj 2024

Symbios mellan växter och mykorrhiza-bildande svampar kan bidra med ekosystemtjänster så som förbättrad växtnäringsförsörjning och ökad tolerans mot biotisk och abiotisk stress.

Ny handbok om mykorhiza

Kan vi utnyttja mykorrhiza, som är en symbios mellan växter och mykorrhiza-bildande svampar, för att främja växthälsa och resiliens i hortikulturella odlingssystem? En handbok har nyligen tagits fram av SLU och Växa Sverige med syftet att ge odlare, rådgivare och andra intresserade en introduktion till mykorrhiza och symbiosens potentiella betydelse för växten. Handboken tar även upp hur miljöfaktorer och odlingsåtgärder kan påverka både mykorrhizabildningen och effekten av symbiosen på värdväxten. Strategier för att främja symbiosen i odling diskuteras. Författarna understryker dock att mykorrhiza inte är någon ”quick fix”. Samspelen mellan växter, mykorrhizasvampar och andra organismer i rotzonen är mycket komplexa, och påverkas även av mark och klimat. Handboken har finansierats av Jordbruksverket med medel från Landsbygdsprogrammet och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Hämta handboken Mykorrhiza i trädgårdsodling