SLU-nyhet

SLU söker sportfiskare som vill fiska för forskning

Publicerad: 14 mars 2024

Vissa fiskarter, som gädda och öring, är svåra att fånga med de nät och ryssjor som normalt används inom fiskövervakningen. Nu vill forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet få en mer rättvisande bild av de här fiskbestånden – genom medborgarforskning. Därför lanseras nu kampanjen Fiska för forskning, som riktar sig till sportfiskare och bygger på datainsamling via en smidig mobilapplikation: Spöreg.

- Genom medborgarforskning, där sportfiskare bidrar med sina erfarenheter, hoppas vi nu kunna få bättre kunskap om hur fiskbestånden mår och utvecklar sig. Tillsammans kan vi öka kunskapen om arter som är viktiga för sportfisket, säger Göran Sundblad, forskare vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua).

Appen Spöreg är ett digitalt verktyg för datainsamling av sportfiskets arter och fångster. Via appen registrerar man sin fisketur och de fångster som görs. Informationen ger ökad kunskap om fiskbestånden och kan också användas för att följa upp deras status. I appen kan man också rapportera in observationer av däggdjur och fågel (säl och skarv) vilket ökar kunskapen om deras betydelse för fisket.

 - För att göra appen så smidig att använda som möjligt har vi utvecklat den tillsammans med professionella guider från Sveriges Organiserade Fiskeguider. Vi hoppas nu att fler erfarna och seriösa sportfiskare vill hjälpa till och bidra till ökad kunskap om våra viktiga rovfiskar genom att bli ”spöreggare”, säger Göran Sundblad.

I nuläget söker SLU personer som fiskar efter vissa arter i vissa områden. Läs mer och ansök om att bli spöreggare och fiska för forskning på slu.se/sporeg.

Fakta:

Sportfiske är populärt, och det finns också en ambition hos både myndigheter och intresseorganisationer att utveckla fisket ännu mer. Men sportfisket påverkar förstås också fiskbestånden och ekosystemen i våra hav, sjöar och vattendrag. Vill man utöka fisket är det ännu viktigare att vi har bra kunskap om vad sportfisket betyder både för miljön och för samhället. Vi behöver kunskap så att vi kan nyttja resursen - fisken - på ett sätt som är hållbart i längden.

I det här projektet samlar vi in information, både om fiskbestånd och ekosystem och om fritidsfiskets fångster och omfattning. Baserat på detta så går det sedan att utveckla indikatorer, göra statusbedömningar av miljötillstånd och utvärdera effekter av olika åtgärder.


Kontaktinformation

Göran Sundblad, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
goran.sundblad@slu.se, 010-478 42 92