SLU-nyhet

Ny policy brief om omställning till mer löv

Publicerad: 05 februari 2024

Mer lövträd i svenska skogar kan vara nyttigt ur flera perspektiv. I en ny policy brief från SLU Future Forests slår författarna fast att en ökning av löv kräver insatser på alla nivåer inom skogssektorn. För att få till stånd en långsiktig förändring behövs antagligen ett helt nytt tankesätt, där sociala faktorer, miljö samt ekonomi balanseras.

Svenska skogar domineras av barrträd. Mindre än 20 procent av virkesförrådet består av löv.  vilket kan göra skogen sämre rustad att stå emot skador och klimatförändringar. Därför är det viktigt att förändra sammansättningen i skogarna – och öka andelen lövträd.

En diversifiering av skogarna kan handla om att satsa på ädellövskog, som är viktig för många rödlistade djurarter. Det kan också handla om att gynna naturligt föryngrat lövskog, och att plantera löv (exempelvis förädlad björk) som en del av skogsproduktionen.

I en ny policy brief målas såväl utmaningar som möjliga lösningar upp. På grund av få regleringar menar författarna, Louise Eriksson och Luis Andrés Guillén Alm, att en ökad lövandel främst kan nås genom incitament och frivillighet. Då skogsbruket under lång tid gynnat gran och tall framför andra löv, krävs det en omställning på synen på lövträd generellt.  En framgångsrik omställning kräver förändringar i tanke- och arbetssätt hos företag, skogsägare, organisationer och på myndigheter.

Problemen bör vara möjliga att överkomma, enligt författarna, med en blandning av a) nya policies där hänsyn tas till de lokala omständigheterna och b) stöd till skogsägare för att främja löv. Åtgärder som av olika grad kan gynna en systemförändring.

Man menar också att ett landskapsperspektiv kan vara effektivt, där man tar hänsyn till en större rumsskala än bara en specifik fastighet. Det kan göra det lättare att bevaka ekologiska funktioner och sammankopplingar mellan olika livsmiljöer genom hela landskapet.

Läs policy brief här