SLU-nyhet

Klöver i havrefält gynnar pollinatörer och hämmar ogräs

Publicerad: 11 maj 2023
Rader av kläverväxter växer mellan havreplantor på en åker. Foto.

Att odla baljväxter, som till exempel klöver, tillsammans med spannmål har stor potential att skapa mer biologisk mångfald och ekosystemtjänster i fältet. Växtblandningarna som sås mellan raderna i fältet kan skräddarsys för att stödja mer naturlig skadedjursbekämpning. Men redan nu är fördelarna slående och det finns inga betydande nackdelar med metoden.

För att producera mat på ett hållbart sätt måste vi bevara den biologiska mångfalden och underlätta ekosystemtjänster i jordbruket. Ett sätt att öka mångfalden i åkern är samodling med baljväxter. Ännu vet vi dock inte hur användbar metoden är för att öka pollineringen och potentialen för biologisk bekämpning av skadegörare.

Klöver sådd under havre

Forskare från SLU studerade detta i fält genom att så in en blandning av tre ettåriga klöverarter i havre.

– Vi undersökte flera indikatorer för ekosystemtjänster under och över jord som är relaterade till mineralt kväveinnehåll i marken, ogräsbekämpning, pollinering, växtsjukdomar och skadedjurstryck, biologisk skadedjursbekämpning samt skörd, säger Hanna Friberg.

Fler pollinatörer och färre rotknaprande rundmaskar

Att så in klöver i havrefälten resulterade i mindre ogräs och fler blommor som i sin tur attraherade fler pollinatörer.

– Vi såg också att antalet nematoder, eller rundmaskar, som äter på rötter minskade i ytorna där vi sått in klöver. Däremot hade spindelaktiviteten minskat och kvävehalten i havren var något lägre än i kontrollytorna. Rotsjukdomar, växtskador från skadeorganismer, biologisk skadedjursbekämpning och skörd påverkades inte, säger Maria Viketoft.

Växtblandningarna kan skräddarsys för ännu bättre effekt

Studien visar att insådd av ettåriga klöver hämmar ogräs och stöder pollinatörer, utan att minska skördarna eller ta odlingsbar mark i anspråk.

– Vårt samodlingssystem har förbättringspotential, det går antagligen att få ännu mer positiva ekosystemfunktioner i systemet. Men redan nu ser vi tydliga förbättringar jämfört med odling med bara en spannmålsgröda, säger Ola Lundin.

De insådda växtblandningarna kan skräddarsys för att stödja fler olika slags pollinatörer och för att gynna biologisk skadedjursbekämpning, avslutar Fabian Boetzl.