SLU-nyhet

Sverige satsar på att bli ledande inom hållbart landbaserat vattenbruk

Publicerad: 09 december 2022
En grupp människor tittar på en RAS-anläggning (landbaserat vattenbruk). Foto.

SLU bidrar med kompetens i en stor satsning under projektnamnet ”Testbädd för storskaligt landbaserat vattenbruk”. Projektet lägger grunden för en avancerad testbädd för ett smart, hållbart och cirkulärt vattenbruk och skapar förutsättningar för utveckling och verifiering av nya odlingsmetoder, arter och teknologier för vidareförädling av biomassa.

Testbädden som designas i projektet ska göra det möjligt att genomföra avancerade tester för att odla och hålla olika arter av vattenlevande organismer, till exempel fisk, alger och ryggradslösa djur som sjöborrar, sjögurkor och musslor. I testbädden kommer det att finnas en produktionsdel med möjlighet att optimera odling av de olika arterna i en högteknologisk och digitaliserad miljö. Ytterligare en del fokuserar på process- och bioteknik för att maximera värdet på den odlade biomassan. Projektet som leds av Sotenäs kommun i samverkan med näringsliv och flera lärosäten, finansieras av Vinnova och pågår fram till hösten 2023. Syftet är att utveckla ett koncept samt ta fram ett investeringsunderlag för att i nästa steg kunna bygga en fysisk testbädd, med fokus på tester i saltvatten i så kallade RAS-anläggningar - Recirculating Aquaculture Systems.

Behov av en testbädd för landbaserat vattenbruk

Det finns en ökad efterfrågan på hållbart producerad och näringsriktig mat. Dessutom blir förmågan att ta vara på sidoströmmar från vattenbruk och beredningsindustri allt viktigare, så att dessa resurser kan förädlas eller bli råvaror in i andra processer. En förstudie har visat på behovet att utveckla en testbädd för storskaliga vattenbruk för att kunna stötta en sådan utveckling.

SLU bidrar med kompetens inom fisknutrition, foder, välfärd och hälsa

En viktig del i projektet är att säkra den biologiska kompetensen kring landbaserade vattenbrukssystem. För SLUs del innebär det kompetens kring bland annat fiskens välfärd, nutrition, foder och hälsa kopplat till dessa storskaliga system. SLU ska även tillsammans med övriga partners bidra till att säkra de krav testföretagen har på testbädden, samt bidra med de underlag som krävs inför ett investeringsbeslut.

Mer information om testbädden på Sotenäs kommuns projektsida.

Projektet presenteras även genom denna film (4,06 min).

Fakta:

Bakgrund

Vattenbruket anses vara en framtidsnäring med stor potential och det pågår arbete med att utveckla det svenska vattenbruket. Rapport från FAO världsbanken och IFPRI, visar att två tredjedelar av all fisk som konsumeras år 2030 kommer att hämtas från vattenbruk och framåt 2050 kommer produktion av fisk bli den helt dominerande källan till fisk för jordens befolkning vilket innebär en ökad efterfrågan på fiskeriprodukter vilket ger en kraftigt växande marknad för vattenbruket. 72 % av all sjömat som äts i Sverige importeras. För odlad fisk är siffran 90 %. Referens: Jordbruksverkets webbportal www.svensktvattenbruk.se.

RAS-anläggningar - Recirculating Aquaculture Systems

I ett RAS-system cirkuleras vatten och andra resurser och därför utformas anläggningen för att kunna testa även t.ex. vattenrening, automation, konstruktionsmaterial och nyttjandet av restprodukter i slutna cirkulära system.  I slutna, recirkulerande anläggningar kan man ha god kontroll över processen och optimera miljön för såväl de odlade organismerna, som utbytet mellan anläggningen och den omgivande miljön.