SLU-nyhet

Nya utbildningsprogram för 2021

Publicerad: 20 maj 2020
Studenter runt ett bord, foto

Fredagen den 15 maj fattade utbildningsnämnden, UN, sitt beslut om vilka nya utbildningsprogram de föreslår ska ingå i SLU:s utbud 2021. De nya programmen ska bidra till fler studenter från befintliga och nya målgrupper.

Professor Johan Gaddefors är ordförande för programportföljutvecklingsprojektet (PPUP), och prorektor Karin Holmgren är UN:s ordförande.

– Jag ser UN:s beslut som ett steg på vägen framåt med att göra SLU:s programportfölj mer relevant för blivande studenter, för dem som är på väg till oss för att plugga, säger Johan. Utmaningen har hela tiden varit att finna en balans mellan vad SLU:s sektorer vill se, den kompetens vi har vid institutionerna och vad framtidens studenter är intresserade av att läsa.

– Vi strävar ju mot vår vision: att utbilda dubbelt så många studenter för att det behövs om vi ska klara omställningen till ett biobaserat samhälle och en hälsosam värld för alla, konstaterar Karin. Vi fick in många bra förslag till nya utbildningar, och det är tillgängligt anslag som sätter gränser för hur mycket vi kan gå igång med nu. Men vi ser det här som en långsiktig process så de förslag som inte fått startsignal från UN i år kan mycket väl komma upp till behandling längre fram, tillsammans med nya programförslag.

3+2 för agronom och jägmästare

Flera av de nya programmen är kandidatprogram som kan läsas fristående, eller som det första steget i den nya 3+2-strukturen för agronom- och jägmästarexamen.

– Programutbudet 2021 innebär att vi skapar nya möjligheter för våra kärnområden agronom och jägmästare, säger Karin. Att ge skogliga utbildningar på både kandidat- och masternivå på våra stora orter Alnarp, Umeå och Uppsala är något som bland annat skogsbranschen länge efterfrågat. Forest and Landscape som ska ges i Alnarp i samarbete med Wageningen är dessutom vår första internationella kandidat.

Agronom- och jägmästarutbildningarna har strukturerats om i en modern 3+2-modell. Det har rått delade meningar om det är rätt lösning, men målet är gemensamt: att få fler sökande till våra agrara och skogliga utbildningar.

– De farhågor om otydlighet som ställts, såväl externt som internt, har vi uppmärksammat och adresserat. Vi har tydliga examenskrav för yrkesexamen, och vi synliggör vägen till yrkesexamen på såväl www.antagning.se som på vår webb. Så känner vi oss trygga i att vi kan nå nya studentgrupper utan att tappa de som redan känner till oss och våra examina, konstaterar Karin.

– Att vi lyckades lösa fortsättningsgarantin för de studenter som vill kombinera 3+2 på ett sådant sätt att de kan ta ut en agronom- eller jägmästarexamen säkrar också studiegången på samma sätt som tidigare, säger Johan.

Tvärvetenskap och bredd

En viktig utgångspunkt för arbetsgruppen har varit att identifiera de förslag som man tror leder till att fler hittar till SLU. Dit hör nya programmen Sustainable Food and Landscape (preliminärt namn) och Politices kandidat – hållbar utveckling.

– De här programmen leder till att vi öppnar för fler studenter med samhällsvetarbakgrund vilket är centralt för att öka kompetensen inom våra sektorer för såväl en socialt och ekonomiskt som ekologiskt hållbar utveckling, säger Karin. Vi ökar dessutom vår möjlighet till att få studenter från en större och bredare population än de som hittar till oss i dag.

– Sustainable Food and Landscapes är ett tvärvetenskapligt, internationellt program i ett ämne som bara ökar i betydelse. Intresset för pol.kand-program är stort, och hos oss får inriktningen hållbar utveckling förankring i viktiga näringar och tongivande forskning.

– Jag ser det här som ett beslut i början på en lång process där vi fortsätter att utveckla vårt utbud med tanke på samhällets behov av den kompetens vi kan bidra med. En förutsättning för detta är också att vårt departement tillskjuter mer resurser till grundutbildningen, avslutar Karin.

– Förändringar är aldrig lätt, men det är helt klart så att engagemanget för SLUs utbildningar är stort och växande, konstaterar Johan. Och även om de nya programmen startar först 2021, så är det mycket jobb kvar innan allt är på plats. Vi vill rikta ett stort tack till alla som engagerat sig i och jobbat med projektet, och som kommer att ta det här framåt.

Det slutgiltiga beslutet om programutbudet 2021 fattas av SLU:s styrelse den 16 juni.


Kontaktinformation

För frågor hänvisas till utbildningsnämndens sekretariat: UN-sekr@slu.se