SLU-nyhet

Granbarkborrar i skyddad natur påverkar inte granbarkborreutbrott i stort

Publicerad: 07 april 2020
Foto av granbarkborre

Angrepp av granbarkborre i skyddade områden påverkar inte utbrotten i stort, eftersom arealen skyddad granskog är mycket mindre än arealen brukad granskog. Men om utbrott förekommer i skyddade områden kan skogsägare som har skog i direkt anslutning drabbas. Det kan också vara svårt att uppfylla syftet med ett reservat om de flesta äldre granar dödas – även om mer död ved kan vara positivt för den biologiska mångfalden. Om detta handlar ett nytt nummer av Fakta Skog från SLU.

Granbarkborren är en ekonomiskt mycket allvarlig skadeinsekt på granskog. Den förökar sig vanligtvis i färska vindfällda granar men under utbrott kan den angripa levande skog i stor omfattning. De senaste decennierna har skadorna ökat och de förväntas bli ännu större i ett varmare klimat. När ett utbrott pågår brukar det bli mycket fokus på vilken betydelse skyddade områden har för angrepp i den brukade skogen.

Martin Schroeder på SLU och Jan Weslien på Skogforsk hoppas att det nya faktabladet ska råda bot på de missuppfattningar som råder om detta ämne.

Flest granbarkborrar i brukad skog

Det är framförallt lite äldre grandominerad skog som riskerar att bli angripen av granbarkborren. Arealen sådan skog är liten i skyddade områden jämfört med den totala arealen av sådan skog: 2 procent i Götaland och ca 6 procent i södra Norrland. Det innebär att de allra flesta granbarkborrarna finns i den brukade skogen om man ser över stora regioner.

Men enskilda skogsägare kan drabbas av ökade skador om de har granskog i direkt anslutning till skyddade områden med stora angrepp av granbarkborre. Risken för spridning av angrepp avtar dock snabbt med ökande avstånd från en sådan lokal population visar vetenskapliga studier.

Problem för reservatet

Om syftet är att bevara äldre granskog och dess arter är det förstås inte bra om det mesta av skogen dödas av granbarkborre. Detta hände i flera reservat, där stora mängder stormfällda träd lämnades kvar efter stormen Gudrun.

Men granbarkborren har även en positiv inverkan på biologisk mångfald i skyddade områden. Till exempel finns det mer än 140 arter av insekter och spindeldjur som utnyttjar granbarkborrens gångsystem i nyligen angripna träd. Ytterligare andra organismer utnyttjar den döda veden. Dessutom uppstår det luckor i beståndet, vilket är bra för växter och djur som gillar soliga lägen.

Möjliga åtgärder i reservatet

Vad kan man då göra vid ett stort angrepp i ett skyddat område? Det beror på vilka regler som gäller i just det området. Om det är tillåtet att avverka, eller barka, stormfällda träd och stående träd med angrepp så kan risken för större barkborreangrepp minskas. Det är samma princip som i brukad skog.

Men det beror på vilka naturvärden det enskilda området ska skydda. I vissa områden är det viktigt att naturen får sköta sig själv och att träden lämnas kvar. Då kan en möjlighet vara att upprätta en buffertzon utan granskog, eller där man löpande avverkar angripna träd, för att minska risken för spridning av skador till omgivande brukad skog.

Kontaktpersoner

Martin Schroeder, professor
Institutionen för ekologi
Sveriges lantbruksuniversitet
martin.schroeder@slu.se, 018-67 23 32
https://www.slu.se/cv/martin-schroeder/   

Jan Weslien, professor
Skogforsk
jan-olov.weslien@skogforsk.se, 070-698 59 29
https://www.skogforsk.se/kontakt/personal/jan-olov-weslien/

Länk till Fakta Skog

Skyddade områden och risk för angrepp av granbarkborre (Schroeder, Weslien)

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf ska anges.)

Foto på granbarkborre

Granbarkborre. Foto: Göran Liljeberg

Barkprov från träd som dödats av granbarkborre. Foto: Danja Fritscher

Skog skadad av granbarkborre

Träd dödade av granbarkborre under sommaren 2019 i ett naturreservat i Uppland. Foto: Martin Schroeder