SLU-nyhet

Medel att söka för samarbete inom landsbygds- och regionalforskning

Publicerad: 27 mars 2020

Forskare inom landsbygds- eller regionalforskning kan nu söka för att stärka samarbetet med varandra. Syftet med utlysningen är att stödja nätverkande inom landsbygds- och regionalforskning och öka denna forsknings synlighet och relevans i samhället. Satsningen kommer från ett regeringsuppdrag som SLU tilldelats i statsbudgeten och gäller forskning om svenska förhållanden.

Det här är andra utlysningen av medel inom regeringsuppdraget.

Medel kan sökas för två slags initiativ: Forskarnätverk (upp till 120.000 kr) och forskarkonferenser (upp till 200 000 kr).

Sista ansökningsdag är den 30 april 2020.

Vem kan söka?

Ansökan måste gälla minst 3 olika forskare från minst 3 olika lärosäten eller forskningsorganisationer.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Vad ska medel användas till?

Två typer av initiativ finansieras: forskarnätverk och forskarkonferenser.

För Forskarnätverk gäller det t.ex. att

 • inleda nya samarbeten eller förstärka etablerade forskargrupper,
 • arrangera fysiska forskarträffar eller gemensamma populärvetenskapliga aktiviteten,
 • förbereda ansökningar för anslag från forskningsfinansiärer (VR, FORMAS, RJ, VINNOVA och andra forskningsstiftelser),
 • starta upp av en svensk sektion av ett existerande internationellt nätverk (Regional Studies Associations, European Society for Rural Sociology m.m.)

För Forskarkonferenser gäller det att

 • arrangera en event som samlar minst 10 forskare inom fältet, svenskt eller internationellt men med fokus på landsbygds- och regional utveckling i Sverige,
 • redigera och publicera en redogörelse (proceedings) från konferensen

Vi erbjuder administrativt stöd för de grupperna som väljer att arrangera event i SLUs lokaler i Uppsala.

Tematisk inriktning

I denna utlysningsomgång kommer vi att framförallt prioritera initiativ som adresserar följande teman:

 • Relationer mellan stad och land från ett landsbygdsperspektiv;
 • Migration till och från landsbygder;
 • Hållbara livsmedelssystem;
 • Service på landsbygden.

Vad ska ansökan innehålla?

 • En beskrivning av gruppens tänkta bidrag till ökade kunskaper om landsbygds- och regionalforskning
 • En tydlig beskrivning av vad aktiviteten avser.
 • En kortfattad motivering av behovet för en sådan insats
 • En kort redogörelse av planerade aktiviteter (var, när) och vilka som den vänder sig till
 • En kortfattad budgetmotivering
 • Samtliga sökandens CV (internetlänkar är ok)

Ansökan ska vara max 2 sidor (utöver CV:n).

Bedömningskriterier

Inkomna ansökningar bedöms utifrån i vilken utsträckning de:

 • kopplas till frågor som berör Sveriges landsbygd och regioner,
 • bidrar till förstärkning av mångvetenskaplig forskning om svenska landsbygder,
 • bidrar till nya samarbetet inom fältet,
 • bidrar till att synliggöra svensk landsbygds-och regionalforskning,
 • inkluderar unga forskare.

Ansökan skickas till uppdraglandsbygd@slu.se med rubrik ”Ansökan om medel till forskarnätverk” eller ”Ansökan om medel till forskarkonferens”

 • Sista ansökningsdag är den 30 april 2020 .
 • Beslut fattas den 14 maj 2020.

Du kan följa uppdraget på Twitter (@SLU_UppdragLand) och på vår blogg.


Kontaktinformation