SLU-nyhet

Praktiska anvisningar för lokalbokning

Publicerad: 19 oktober 2020

Tillfälliga riktlinjer för undervisning och examination i SLU:s gemensamma undervisningslokaler kommer fortsatt att gälla inför vårterminen 2021. Se uppdaterad och delvis ny information nedan.

Precis som inför HT20 kommer även VT21 att bokas in en period i taget. Detta gäller alla huvudorter. Det görs dels för att lätta på arbetsbelastningen för alla parter och dels eftersom läget med covid-19 inte kan förutspås för hela våren.

 • Period 3 deadline för att skicka in sina önskemål är 15 november
 • Period 4 deadline för att skicka in sina önskemål är 15 februari
 • För anvisningar om vad som behöver meddelas lokalbokningen samt gällande prioritering av gemensamma undervisningslokaler, se nedan.
 • För undervisning i fakulteters och institutioners egna undervisnings­lokaler, för klinisk undervisning samt fältundervisning gäller de anvisningar som framgår av rektors och prorektors beslut.
 • Endast undervisning som inte kan bedrivas på distans med god kvalitet och uppfyllande av kursmål ska schemaläggas i lokal.

Inledning

Rektor och prorektor/utbildningsnämndens ordförande beslutade den 8 juni om nya riktlinjer för undervisningens bedrivande vid SLU från den 15 juni och framåt:

Universitetsövergripande inriktningsbeslut gällande undervisning och examination från 15 juni 2020 med anledning av den pågående covid-19-pandemin (SLU ID: SLU.ua.2020.1.1.1-2319)

Nya anvisningar för undervisning och examination inom utbildning på grund- och avancerad nivå med anledning av den pågående covid-19-pandemin (SLU ID: SLU.ua.2020.1.1.1-2319)

Tillfälligt undantag från anvisningarna med anledning av den pågående covid-19-pandemin (SLU ID: SLU.ua.2020.1.1.1-2319

Av dessa riktlinjer framgår att undervisning och examination på grund- och avancerad nivå får genomföras campusbaserat om den utformas så att Folkhälsomyndighetens rekommendationer och SLU:s anvisningar i anledning av pandemin upprätthålls.

Mycket tydliga prioriteringar behöver ske av vilken undervisning och vilka undervisningstillfällen som kan rymmas i salarna. Dessa prioriteringar framgår av prorektors beslut samt nedan.

Allmänna anvisningar för bokning av gemensamma undervisningslokaler

För att undervisningslokalerna ska räcka till behöver en stor andel av undervisningen genomföras digitalt. Det är möjligt att boka fysiska lokaler där det är särskilt motiverat.
Den fysiska undervisningen ska således mer ses som ett komplement till den digitala.

Max 50 personer får delta i samband med fysisk undervisning, men det kan även vara lämpligt att lägga föreläsningsliknande undervisningstillfällen med mindre grupper än så digitalt. I aulorna i Uppsala och Alnarp har beslut om undantag skapats och undervisning av större grupper än 50 får ske i dessa salar. Förutsatt att restriktioner med avstånd följs. Maxantal i Uppsalas och Alnarps stora aulor är 95 personer.

Innan önskemål om lokal skickas till lokalbokningen behöver en prioritering göras av vilka undervisningstillfällen som ska ske på campus. Prioriteringen bör ske på kursnivå men också på högre nivå. Förslag till bokning av fysisk undervisning bör passera institutionsstudierektorer eller motsvarande, innan underlag för önskad bokning går till lokalbokningen.

Bokning av lokaler på campus

För att kunna skicka in och samla önskemål om kursbokningar på ett strukturerat och enkelt sätt har en ny modul skapats i TimeEdit. Modulen heter TE Preferences och ska användas för inlämning av önskemål om kursbokningar till VT2021. Vi har tagit fram en schemabeställningsmall (en per huvudort) för ändamålet samt en tillhörande manual för beställare.

Här finns mer information om mall och TE Preferences

Här finns information om antal platser i lokalerna på huvudorterna då hänsyn till avstånd tagits. 

Bokningsmoduler

För att minska konkurrensen om lokaler kommer undervisning på campus att få bokas in på ett eller flera tvåtimmarsmoduler enligt följande (gäller ej examinationer):

 • Pass 1: 08.00 – 10.00
 • Pass 2: 10.30 – 12.30
 • Pass 3: 13.00 – 15.00
 • Pass 4: 15.30 – 17.30

Bokning av examination 

 • Institutioner som själva helt hanterar tentamenstillfällen skickar in sina önskemål via schemabeställningsmallen i TimeEdit Preference.
 • Institutioner i samarbete med Tentamensservice skickar tentamensbeställningsmallen till Tentamensservice på aktuell ort (Alnarp eller Uppsala).

Digitala schema

 • Samtliga scheman visas digitalt via TimeEdit. Lokaler i dessa scheman är att anse som bokade först när bokningsbekräftelse från lokalbokningen är utskickad till respektive beställare. Kontrollera då noga att schemat stämmer och att lokal är tilldelad.

Prioriteringskriterier enligt prorektors beslut (s.5):

För nyttjandet av gemensamma undervisningslokaler gäller följande:

 • Undervisningslokaler inkl. tentamenssalar ska nyttjas så att social distansering kan upprätthållas. Maximalt 50 personer får delta samtidigt i en lokal. Aulorna i Uppsala och Alnarp undantagna. Vid större grupper än 50 personer i övriga salar gäller fortsatt digitalt genomförande.
 • För att maximera utnyttjandet av gemensamma undervisningslokaler exkl. tentamenssalar begränsas bokningsmöjligheten till 2-timmarsmoduler.
 • Förstaårsstudenter behöver få en bra start på sina studier och komma in i stu­dentlivet på studieorten. Vid lokalbrist prioriteras därför kurser som ingår i första terminen på program före andra kurser. Prioriteringen gäller program både på grund- och på avancerad nivå.
 • Vid lokalbrist prioriteras examination före undervisning, särskilt tentamina som inte går att omforma till hemtentamina och därmed inte kan genomföras på distans. Även så kallade stopptentamina ska prioriteras vid behov.
 • Vid lokalbrist prioriteras seminarier, övningar och andra moment med hög interaktivitet före föreläsningar.
 • För att upprätthålla den sociala distansen och minimera risken för korsande flöden mellan undervisningslokaler och i gemensamma inomhus- och utomhusmiljöer, är det angeläget att schemaläggningen görs med tillräckliga raster (minst 30 minuter) mellan olika grupper. Med olika start- och sluttider på modulerna, ökar möjligheterna att distansen upprätthålls vid resor till och från campus.

Alla övriga aktiviteter i våra undervisningslokaler, interna såväl som externa bokas först när alla kursscheman är klara.

Detta innebär en prioriteringsordning enl. nedan:

Undervisningsmoment eller examination med:

Fler än 50 studenter: undervisningen genomförs digitalt
Fler än 50 förstaårsstudenter: undervisningen genomförs digitalt eller i delad grupp

Prioritet för lokalbokning av campusundervisning

Prioriteringsordning

 

1

Tentamen eller annan examination

2

Förstaårsstudenter, undervisningsmoment med hög interaktivitet

3

Förstaårsstudenter, undervisningsmoment med lägre interaktivitet

4

Högre årskurser, undervisningsmoment med hög interaktivitet

5

Högre årskurser, undervisningsmoment med lägre interaktivitet

Alnarps och Uppsalas stora aulor är undantagna maxgränsen 50 personer, se länk till beslut ovan.

I de fall där kurser har samma prioritering kommer den kurs som har flest studenter att prioriteras.

Kontakta funktionerna nedan vid frågor:

Uppsala/Umeå:

Lokalbokning: lokalbokning@slu.se
Tentamensservice: tentamen@slu.se

Alnarp:

Lokalbokning: lokalbokning.alnarp@slu.se
Tentamensservice: tentamen.alnarp@slu.se

Sidansvarig: internkommunikation@slu.se