SLU-nyhet

Alnarpskonferensen 2019 - en heldag om Klimatsmart företagsledning

Publicerad: 06 februari 2019

Går det att öka vinsten samtidigt som man minskar klimatpåverkan? Och hur jobbar man smartare i hela värdekedjan? De var de inledande frågorna inför årets Alnarpskonferens med temat Klimatsmart företagsledning, vilken samlade omkring 250 personer i Alnarpsgårdens aula den 23 januari.

Den årliga Alnarpskonferensen, som i år arrangerades av SLU Partnerskap Alnarp och Kompetenscentrum Företagsledning (KCF) i samarbete med LRF Skåne, riktar sig till såväl studenter och SLU-anställda, som lantbrukare, företagare, journalister, myndigheter och organisationer från olika branscher i södra Sverige – vilka alla fanns representerade under årets konferens.

Målet med årets sammankomst var att ge deltagarna djupare kunskap om utmaningarna för klimatsmart företagsledning och nya insikter kring hur de med egna medel kan få hållbarare företag där de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna samverkar och inte står i motsatsförhållande till varandra

Dagens föredragshållare kryssade från de stora globala utmaningarna till konkreta lokala exempel där man har lyckats minska företags klimatpåverkan genom olika metoder där effekterna kan mätas i både kronor och koldioxidekvivalenter.

Konferensen förtydligade vilken avgörande roll som jordbrukets företagare spelar för såväl samhällets utveckling som för vårt framtida klimat.

Konferensen finns inspelad och går att se via denna länk.
Tider i videon:

00:01:00   Inledning  - Erik Fahlbeck, prorektor/vicerektor för samverkan, SLU

00:06:00   Långsiktigt i företagsledningen - Per Hansson, Kompetenscentrum Företagsledning, SLU

00:12:30   Strategiskt hållbarhetsarbete - Från ord till handling  - Carina Roos, stabs- och hållbarhetschef, Polarbröd

00:57:40 – 01:59:00 Godare grönare burgare - Kaj Török, informations- och hållbarhetschef, Max Hamburgare

Lunchavbrott

02:58:00   Svenskt jordbruk och global omställning - utmaningar och möjligheter i en tid av förändrat klimat - Johan Kuylenstierna, adjungerad professor vid Stockholms universitet och vice ordförande i det klimatpolitiska rådet

03:40:00   Hur skulle man inom dagligvaruhandeln kunna driva ett mer hållbart- och klimatsmart sortiment i dialog med slutkonsumenterna? - Louise König, hållbarhetsexpert, tidigare hållbarhetschef på Coop

04:40:00   'Sustainable intensification' i företagsledningen/ produktionsmanagement Georg Carlsson, SLU och Ove Karlsson, SLU

05:10:00   Greppas Klimatkoll - skapar ett nytt tänkande hos lantbrukarna - Stina Olofsson, projektledare Greppa, Jordbruksverket

Kaffepaus

05:36:00   Effekter av klimatsmart företagsledning: Resultat i kronor o Co2-ekvivalenter!

Företagscase 1: Mjölkkorföretaget med växtodling

Företagscase 2: Grisföretaget med växtodling

05:59:30   Avslutning, Erik Fahlbeck, prorektor/vicerektor för samverkan, SLU och Per Hansson, Kompetenscentrum Företagsledning, SLU

Fakta:

SLU
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna både på land och i vatten samt kring bioekonomi. Vi arbetar med hållbar utveckling av städer och landsbygd och verkar för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande. SLU producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad för ett hållbart näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU Partnerskap Alnarp
Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan SLU i Alnarp och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i södra Sverige. Inom Partnerskapet initieras bland annat forsknings- och utvecklingsprojekt, seminarier, examensarbete och mentorsprogram inom områdena jordbruk, trädgård och skog.

KCF
Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna näringarna.


Kontaktinformation

Carl-Otto Swartz
Verksamhetsledare vid SLU Partnerskap Alnarp
carl.otto.swartz@slu.se, 072-503 78 04