CV-sida

Mattias Eriksson

Mattias Eriksson
Min forskning fokuserar på hur livsmedelssystemet kan bli mer hållbart genom minskat matsvinn

Presentation

Jag jobbar främst med mätningar av matsvinn och att analysera miljöpåverkan från olika avfallsminskande aktiviteter.

Undervisning

Jag är kursledare för kurserna System- och livscykelanalys (15hp) och Matsvinn - dagens problem och framtidens möjligheter (7,5hp) men gästföreläser om matsvinn på flera kurser om hållbarhet och livsmedelssystemet.

Jag jobbar även som studierektor för forskarskolan Sustainable Biomass Systems. och är programstudierektor för Magisterprogrammet i livsmedelstillsyn.

Forskning

Recirkulering av överskottsmat - till vilken nytta? 2019-2021. Projekt om att utvärdera nyttan med recirkulering av överskottsmat.

AVARE - Värdeskapande i en resurseffektiv livsmedelskedja 2018-2021. Med fokus på hur livsmedelskedjan kan bli mer hållbart genom minskat matsvinn i restauranger och storkök.

Livsmedelsklassificerat potatisprotein 2018-2021. Projekt om att använda genteknik för att bättre kunna ta tillvara biprodukten potatisprotein från stärkelseindustrin.

UrBan Waste - Strategier för effektivare avfallshantering i turiststäder 2016-2019. Med fokus bland annat på mätning och minskning av matsvinn i turisthotell.

Utveckling av vegetariska inblandningsprodukter av sidoströmmar från broccoli- och grönkålsproduktion 2018-2021. Med fokus på att beräkna miljövinsten av att ta tillvara på sidoströmmar för att skapa värde av det som tidigare var svinn.

Mistra Biotech. Här jobbade jag med att analysera miljöpåverkan från genetiskt modifierat sojafoder.

Miljöanalys

Jag jobbar inom SMED (Svenska MiljöEmissionsData) med att ta fram statistik om matavfall.

Samverkan

Jag är styrelseordförande i avknoppningsföretaget Matomatic som utvecklar och säljer olika verktyg för att kunna minska matsvinnet i storkök och restauranger.

Bakgrund

Tidigare har jag studerat kemi och kostvetenskap på Uppsala Universitet, samt livsmedelstillsyn på SLU. Därefter jobbade jag som livsmedelsinspektör innan jag började forska.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system
Telefon: +4618671732
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala

Publikationslista: