CV-sida

Kristina Berggren

Kristina Berggren Nieto
Doktorand i ekologi med ett stort intresse för hållbart brukande och nyttjande av naturresurser, biologiska växtskydd, ekologiska interaktioner, naturvård, biologisk mångfald och tropisk ekologi. Forskningsprojekt: Ekologiska konsekvenser av nya växtskyddsstrategier.

Presentation

Utvecklingen och användningen av nya växtskyddsstrategier mot skadeinsekter ökar stadigt när användningen av kemiska bekämpningsmedel minskar till fördel för mer hållbara moderna skogsbruksmetoder. Helt nya upptäckter i vår forskargrupp, som att barrträd behandlade på olika sätt är bättre skyddade mot skadegörare (inre faktor) och att ökad mångfald i skogar kan öka den naturliga biokontrollen av skadeinsekter (yttre faktor), kommer att vara en naturlig utgångspunkt för detta projekt. Dessa växtskyddsstrategier ger möjligheter att utnyttja växtegenskaper på nya sätt till vår fördel och att manipulera yttre faktorer för att förbättra skogsskyddet. I projektet avser vi att kvantifiera den relativa betydelsen av inre och yttre faktorer på växtskador från skadeinsekter och undersöka hur inre och yttre faktorer samspelar för att öka växtskyddet i framtidens skogar.

Handledare:

Christer Björkman

Adriana Puentes

Maartje Klapwijk

Bakgrund

Jag har studerat biologi med inriktning naturvård och gjorde min magisteruppsats i ekotoxikologi på Vrije Universiteit i Amsterdam där jag studerade ett nytt insektsmedels toxicitet på hoppstjärtar (Folsomia candida). Sedan har jag en Master by Research-examen från Mittuniversitetet i Sundsvall där jag i min masteruppsats, genom ett samarbete med John Innes Centre i Norwich, studerade blomningsgener och klimatanpassningar hos olika genotyper av backtrav (Arabidopsis thaliana). Efter studierna har jag jobbat som forskningsassistent på Institutionen för Vatten & Miljö på SLU i Uppsala, inom miljöövervakning av kemiska bekämpningsmedel i vatten.

Publikationer i urval

Jo Hepworth, Rea L. Antoniou-Kourounioti, Rebecca Bloomer, Catja Selga, Kristina Berggren, Deborah Cox, Barley R. Collier Harris, Judith Irwin, Svante Holm, Torbjörn Säll, Martin Howard, Caroline Dean (2018) Absence of warmth permits epigenetic memory of winter in Arabidopsis. Nature Communications 9, 639. DOI: 10.1038/s41467-018-03065-7

Vesna Lavtizar, Kristina Berggren, Polonca Trebse, Michiel H.S. Kraak, Rudo A. Verweij, Cornelis A.M. van Gestel (2016) Comparative ecotoxicity of chlorantraniliprole to non-target soil invertebrates. Chemosphere 159, 473-479. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.06.036


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för ekologi; S, Enheten för skogsentomologi
Telefon: +4618672346
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala