CV-sida

Kristina Berggren Nieto

Kristina Berggren Nieto
Doktorand i ekologi med ett stort intresse för hållbart brukande och nyttjande av naturresurser, gröna lösningar inom växtskydd, ekologiska interaktioner, naturvård, biologisk mångfald och tropisk ekologi. Forskningsprojekt: Ekologiska effekter av nya växtskyddsstrategier mot insektsskadegörare.

Presentation

Utvecklingen och användningen av nya växtskyddsstrategier mot skadeinsekter ökar stadigt när användningen av kemiska bekämpningsmedel minskar till fördel för mer hållbara moderna skogsbruksmetoder. Helt nya upptäckter i vår forskargrupp, som att barrträd behandlade på olika sätt är bättre skyddade mot skadegörare (inre faktor) och att ökad mångfald i skogar kan öka den naturliga biokontrollen av skadeinsekter (yttre faktor), var utgångspunkten för detta projekt.

Dessa växtskyddsstrategier ger möjligheter att utnyttja växtegenskaper på nya sätt, till vår fördel, och vi undersöker hur vi kan manipulera dessa faktorer för att förbättra skogsskyddet. I mitt projektet avser vi att kvantifiera den relativa betydelsen av inre och yttre faktorer på växtskador från skadeinsekter och undersöka hur inre och yttre faktorer samspelar för att öka växtskyddet i framtidens skogar.

Till vår hjälp använder vi oss av plantor från rödgran som producerats genom en kloningsteknik kallad somatisk embryogenes (SE). Dessa SE-plantor har i försök visat sig mer resistenta mot snytbaggeangrepp, en av de största föryngringsskadegörarna i Europa. Vi utforskar nu denna upptäckt ytterligare, både genom att titta på resistens- och toleransegenskaper, men även de underliggande mekanismerna.

Handledare:

Christer Björkman

Adriana Puentes

Maartje Klapwijk

Helena Bylund

Bakgrund

Jag har studerat biologi med inriktning naturvård och gjorde min magisteruppsats i ekotoxikologi på Vrije Universiteit i Amsterdam där jag studerade ett nytt insektsmedels toxicitet på hoppstjärtar (Folsomia candida). Sedan har jag en Master by Research-examen från Mittuniversitetet i Sundsvall där jag i min masteruppsats, genom ett samarbete med John Innes Centre i Norwich, studerade blomningsgener och klimatanpassningar hos olika genotyper av backtrav (Arabidopsis thaliana). Efter studierna har jag jobbat som forskningsassistent på Institutionen för Vatten & Miljö på SLU i Uppsala, inom miljöövervakning av kemiska bekämpningsmedel i vatten.

Publikationer i urval

Jo Hepworth, Rea L Antoniou-Kourounioti, Kristina Berggren, Catja Selga, Eleri H Tudor, Bryony Yates, Deborah Cox, Barley Rose Collier Harris, Judith A Irwin, Martin Howard, Torbjörn Säll, Svante Holm, Caroline Dean (2020) Natural variation in autumn expression is the major adaptive determinant distinguishing Arabidopsis FLC haplotypes. eLife 9:e57671. DOI: 10.7554/eLife.57671

Jo Hepworth, Rea L. Antoniou-Kourounioti, Rebecca Bloomer, Catja Selga, Kristina Berggren, Deborah Cox, Barley R. Collier Harris, Judith Irwin, Svante Holm, Torbjörn Säll, Martin Howard, Caroline Dean (2018) Absence of warmth permits epigenetic memory of winter in Arabidopsis. Nature Communications 9, 639. DOI: 10.1038/s41467-018-03065-7

Vesna Lavtizar, Kristina Berggren, Polonca Trebse, Michiel H.S. Kraak, Rudo A. Verweij, Cornelis A.M. van Gestel (2016) Comparative ecotoxicity of chlorantraniliprole to non-target soil invertebrates. Chemosphere 159, 473-479. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.06.036


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för ekologi; S, Enheten för skogsentomologi
Telefon: +4618672346
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala