CV-sida

Katarina Arvidsson Segerkvist

Katarina Arvidsson Segerkvist
Jag forskar kring frågor som berör uppfödning, utfodring, hantering av djur vid slakt samt hantering av slaktkroppar och kött och hur det påverkar den slutliga ätkvaliteten.

Presentation

Jag är docent i husdjursvetenskap, med inriktning köttvetenskap. I huvudsak fokuserar min forskning på nöt- och lammköttsproduktion men jag är även involverad i projekt rörande gris och fjäderfä. Jag är också studierektor för forskarutbildning vid institutionen.

Undervisning

Grundutbildning

Jag är biträdande kursledare och examinator på de två distanskurserna Marknadsinriktad nötköttsproduktion och Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion. Utöver det undervisar jag på olika kurser i köttvetenskap, inkl. hur olika faktorer under uppfödning och slakt påverkar köttets ätkvalitet. 

Jag har varit involverad i två Erasmus+-projekt (AGreenSmart och SmartROOT) där vi utvecklat undervisningsmaterial och kurser inom precisionsjordbruk på masternivå.

Forskarutbildning

Jag håller i ”How to write and publish scientific papers”, en kurs i studiecirkelformat. 

Övrigt

Har inom projektet “Lammlyftet” varit med och tagit fram en standard för svensk lammköttskvalitet (Meat Standard Sweden lamm; MSS lamm). Kopplat till standarden har vi tagit fram ett webbaserat utbilningsmaterial. Utbildningsmaterialet är öppet för alla och finns här. Vi har även tagit en fram en liknande standard för nötkött (Meat Standard Sweden nöt). Precis som för MSS lamm finns det ett utbildningsmaterial också kopplat till MSS nöt och det kan du hitta här.

Forskning

Jag har arbetat med odlingssystem, foderproduktion, foderkvalitet, idisslarnutrition, mjölkproduktion och mjölkkvalitet och arbetar nu mest med projekt som rör nöt- och lammköttsproduktion med fokus på fodereffektivitet, tillväxt och faktorer som påverkar köttkvaliteten, inklusive både hantering av levande djur och av slaktkroppar, men är också involverad i projekt som fokuserar på köttkvalitet från fläsk- och fjäderfäkött. Dessutom har jag varit involverad i projekt som rör effektivitet och hållbarhet i djurproduktionssystem.  


I mitt arbete samarbetar jag med andra forskare, både inom och utanför Sverige, och oftast involverar projekten också industrin, dvs. olika slakteriföretag, LRF , Svenska Köttföretagen, Svenska fåravelsförbundet, Lammproducenterna, Länsstyrelsen Västra Götaland, Hushållningssällskapen, Gård & Djurhälsan, Sveriges nötköttsproducenter etc. 

Ett urval av pågående och avslutade projekt: 

  • Hur hanterar vi det nya PSE-köttkvalitetsproblemet i griskött?, Formas
  • Meat Standard Sweden nöt, Jordbruksverket (EIP)
  • Lammlyftet (Meat Standard Sweden lamm), Jordbruksverket (EIP)
  • Småskalig och mobil slakt av nötkreatur: Djurvälfärd och köttkvalitet, Marie-Claire Cronstedts stiftelse och Djurskyddet Sverige
  • Ökad konkurrenskraft och djurvälfärd genom färre övernattningar på slakteri?, Jordbruksverket
  • Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött, Interreg ÖKS
  • Ökad kunskap om svensk lammköttskvalitet, Stiftelsen Svensk Fårforskning 
  • Effektivitet och uthållighet I framtidens animalieproduktion från svenska gårdar och vatten– Primärproduktionen (FAFSynt), Formas

Bakgrund

Magister i biologi (husdjursvetenskap) och agronomexamen vid SLU (2003). Examensarbete: Cassava (Manihot esculenta Crantz) foliage: a crop by-product and potential protein feed for dairy cattle in Vietnam.

Agronomie doktor i husdjursvetenskap (2009) vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap (NJV), SLU, Umeå. Doktorsavhandling: Factors Affecting Fatty Acid Composition in Forage and Milk.

Docent i husdjursvetenskap, inriktning köttvetenskap, SLU (2022)

Handledning

Jag är huvudhandledare åt Qasim Mashood som forskar kring problematiken med PSE-liknande zoner i griskött. Preliminär titel på hans avhandling är ”Deciphering PSE-like zones - genetic background and effects of the slaughter chain”. Vidare är jag biträdande handledare åt Louise Axelsson, doktorand vid institutionen för människa och miljö, SLU, Alnarp. Preliminär titel på Louises avhandling är “Advice in large dairy herds – a joint journey to deal with needs and obstacles”. Tidigare var jag huvudhandledare åt Elin Stenberg som disputerade 2023 med avhandlingen ”There is no easy answer – factors affecting meat quality in lambs”. Jag handleder också kandidat- och mastersarbeten. 

Publikationer i urval

Axelsson, L., Arvidsson Segerkvist, K., Pálsdóttir, A. M., Ljung, M. (2024) The meaning of animal well-being for farmers and dairy farm employees. Agricultural and Food Science, 33, 30-39. https://doi.org/10.23986/afsci.136008 

Mashood, Q., Karlsson, A.H., Wallenbeck, A., Eriksson, S., Johansson, A.M., Arvidsson Segerkvist, K. (2023) A review on pale, soft, and exudative (PSE)-like zones in pork: Current knowledge on underlying factors and identification of knowledge gaps for further research. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science; https://doi.org/10.1080/09064702.2023.2279079

Stenberg, E., Arvidsson Segerkvist, K., Karlsson, A.H., Ólafsdóttir, A., Hilmarsson, Ó.Þ., Gudjónsdóttir, M., Thorkelsson, G. (2022) A comparison of fresh and frozen lamb meat – Differences in technological meat quality and sensory attributes. Animals, 12, 2830; https://doi.org/10.3390/ani12202830 

Hultgren, J., Arvidsson Segerkvist, K., Berg, C., Karlsson, A.H., Öhgren, C., Algers, B. (2022) Preslaughter stress and beef quality in relation to slaughter transport of cattle. Livestock Science, 264, 105073; https://doi.org/10.1016/j.livsci.2022.105073 

Stenberg, E., Arvidsson Segerkvist, K., Karlsson, A.H., Ólafsdóttir, A., Hilmarsson, Ó.Þ., Gudjónsdóttir, M., Thorkelsson, G. (2021) A Comparison of Two Different Slaughter Systems for Lambs. Effects on Carcass Characteristics, Technological Meat Quality and Sensory Attributes. Animals, 11, 2935; https://doi.org/10.3390/ani11102935 

Arvidsson Segerkvist, K., H. Hansson, U. Sonesson, Gunnarsson, S. (2021) A Systematic Mapping of Current Literature on Sustainability at Farm-Level in Beef and Lamb Meat Production. Sustainability 13(5):2488; https://doi.org/10.3390/su13052488   

Sampels, S., Pickova, J., Gatchell, S., Karlsson, A., Yngvesson, J., Arvidsson Segerkvist, K. (2021) Effect of genetic background, pen size and outdoor access on meat quality in two slow growing broiler hybrids. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science 70, 13-22; https://doi.org/10.1080/09064702.2020.1866061 

Stenberg, E., Karlsson, A.H., Öhgren, C., Arvidsson Segerkvist, K. (2020) Carcass characteristics and meat quality attributes in lambs reared indoors, on cultivated pasture, or on semi-natural pasture. Agricultural and Food Science, 29, 432-441; https://doi.org/10.23986/afsci.91706 

Arvidsson Segerkvist, K., Höglund, J., Österlund, H., Wik, C., Högberg, N., Hessle, A. (2020) Automatic weighing as an animal health monitoring tool on pasture. Livestock Science, 240, 104157; https://doi.org/10.1016/j.livsci.2020.104157 

Arvidsson Segerkvist, K., Hansson, H., Sonesson, U., Gunnarsson, S. (2020) Research on environmental, economic, and social sustainability in dairy farming: A systematic mapping of current literature. Sustainability, 12, 5502; https://doi:10.3390/su12145502 

Hultgren, J., Arvidsson Segerkvist, K., Berg, C., Karlsson, A.H., Algers, B. (2020) Animal handling and stress-related behaviour at mobile slaughter of cattle. Preventive Veterinary Medicine, 177, 104959; https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2020.104959 

Hessle, A., Therkildsen, M., Arvidsson Segerkvist, K. (2019) Beef Production Systems with Steers of Dairy and Dairy × Beef Breeds Based on Forage and Semi-Natural Pastures. Animals, 9, 1064; https://doi.org/10.3390/ani9121064

Fullständig publikationslista finns längst ner på sidan. 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (fd HMH); Institutionskansli Forskare vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (fd HMH); Avdelningen för produktionssystem
Telefon: +4651167144
Postadress:
Box 234
532 23 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara
Postadress:
Box 234
532 23 Skara
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara

Publikationslista: