CV-sida

Johan Lundblad

Johan Lundblad
Jag är forskarstuderande på institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi där jag forskar på hur stress och lugnande läkemedel kan inverka på smärtavläsning hos häst samt hur vi kan tillämpa detaljerade mätningar av ansiktsuttryck och beteenden hos hästar med en kombination av dessa tillstånd, både på experimentell nivå samt i kliniken. Jag jobbar även viss tid som veterinär på Hästkliniken med intresseområden ortopoedi och akutvård samt undervisar i strukturell anatomi på grundnivå.

Presentation

Jag främst arbetat inom två områden; klinisk biomekanik och utveckling av metoder för att förfina smärtavläsning hos häst. 

Som veterinär och hästpraktiker har jag alltid tyckt vikten av korrekt smärtavläsning är viktigt men det är också en svår vetenskap där vi i dagsläget faktiskt vet väldigt lite om smärta hos våra djurslag. Jag studerar främst hästar och hur de uttrycker smärta och stress, och kanske främst hur dessa tillstånd samverkar och påverkar varandra. 

Jag forskar även på användandet av objektiva mätmetoder för hälta där ett av målen är att förklara den stora prevalens av rörelseasymmetrier som ligger över gränsvärdena för kliniska hältor hos den svenska hästpopoulationen. Där främst genom att studera unga hästar som en del av forskargruppen som leds av Marie Rhodin och Elin Hernlund.

Undervisning

Undervisning på grundnivå, primärt anatomi för veterinärstudenter.

Forskning

Jag gör just nu min forskarutbildning inom projektet FACES (Facial Expressions of Compound Emotional States) vilket innefattar följande delprojekt:

  • Igenkännande av stress genom ett objektivt system för ansiktsuttryck hos hästar (EquiFACS) och därigenom avgöra om andra faktorer än smärta kan ha effekt på hästens ansiktssuttryck.
  • Utvärdera effekten av lugnande läkemedel på hästens ansiktsuttryck hos friska hästar.
  • Utvärdera effekten av stress och lugnande läkemedel på hästar som har ont genom att utvärdera ansiktsuttryck under förhållanden där flertalet affektiva stadier är närvarande.
  • Utveckla och förbättra metoder för utvärdering av hästar i smärta under kliniska förhållande genom användning av ansiktsuttryck.

Bakgrund

Veterinärexamen 2018, SLU. Forskningsassistent inom klinisk biomekanik 2019-2021. Forskarstuderande 2021-nuvarande (smärta hos häst).

Handledning

Jag är biträdande handledare till master- och kandidatarbeten inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap.


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Telefon: +4618672113, +46730769638
Postadress:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Box 7023
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala

Publikationslista: