CV-sida

Elisabeth Persson

Elisabeth Persson
Universitetslektor i anatomi och histologi

Presentation

Veterinärexamen 1984, VMD 1996, universitetslektor 1997, docent 2004.

Undervisning

Har undervisat och administrerat kurser samt bedrivit pedagogiskt utvecklingsarbete kontinuerligt sedan slutet av 1980-talet. Har varit institutionsstudierektor ett par omgångar och programkoordinator för veterinärprogrammet i samband med införande av en ny utbildningsplan 1997. Har representerat Inst f afb (och tidigare andra inst-varianter) i programnämnd, och på senare år programråd, för veterinärprogrammet samt även för andra program under studierektorsperioder. Har varit kursledare och/eller examinator för ett par kurser per år inom veterinärprogrammet i mer än 20 år. Undervisar numera ffa om honlig reproduktion och embryologi i olika omfattning för olika utbildningsprogram. Från ht 2018 kommer jag även att ansvara för delar av undervisningen i allmän histologi inom veterinärprogrammet. 

Utöver kursansvar och undervisning inom Inst f afb är jag även huvudexaminator för veterinärprogrammets 30 hp examensarbete. Har handlett flera 30 hp-arbeten men pga examinatorsuppdraget numera enbart 15 hp-arbeten inom veterinär- och husdjursprogrammen.

Under några år i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet var jag en av några lärare som var assisterande kursledare för PBL-/basgruppshandledarkurser inom SLU vilka psykolog Mats Strandell var ansvarig för.  

Jag har sedan 2003 arbetat deltid inom Pedagogiska enheten för läkarprogrammet vid Uppsala universitet med pedagogiskt utvecklingsarbete, ffa avseende problembaserat lärande och jag har sedan 2009 varit huvudansvarig för en tredagars kurs för basgruppshandledare vilken ges vid minst sex tillfällen per år. Jag har givit motsvarande kurs för lärare inom Inst f afb vid ett par tillfällen och enstaka lärare från SLU har deltagit i UU-kursen, i mån av plats, eftersom det inte finns någon kurs för basgruppshandledare vid SLU numera.

Jag har gått pedagogisk grundkurs och docentkurs inom SLU samt deltagit i många seminarier, workshops och konferenser om högskoleutbildning, delvis inom SLU men ffa genom mitt uppdrag vid Uppsala universitet. Under 2002 genomförde jag en kurs vid Uppsala universitet för universitetsledare: Undervisning och ledarskap, 30 hp (delkurser: Kommunikation, Ledarskap och teamarbete, Didaktik och Undervisningsmetoder).

Inom ramen för uppdraget vid Uppsala universitet har jag ocksa varit huvudansvarig för några konferenspresentationer och medförfattare till ett par artiklar om pedagogiskt utvecklingsarbete eller utvärderingar inom läkarutbildningen (ffa Uppsalas men även ett nationellt samarbete som resulterade i en artikel om basgruppshandledarutbildning).

Forskning

Disputation 1996, inkluderande studier av honliga reproduktionsorgan och tidig embryoutveckling hos gris, ffa mha histologi och immunohistokemi. Efter disputation fokus på morfologiska förändringar, steroidreceptorer och immunförsvarsceller i livmoder och äggledare hos gris, i samarbete med Anne-Marie Dalin, Inst f kliniska vetenskaper, SLU, och tillsammans handledde vi tre doktorander till disputation inom området. Därefter har samarbete med Bodil Ström Holst, Inst f kliniska vetenskaper, SLU,  avseende morfologiska studier av hundens livmoder resulterat i några examensarbeten.  På senare år begränsad forskningsverksamhet ffa i form av enstaka medförfattarskap, referee- och betygsnämndsuppdrag.

Är medlem i CRU, Centre for Reproductive Biology in Uppsala, och representerar Inst f afb i CRU:s vetenskapliga kommitté.

Samverkan

Arbetade som lärare på veterinärutbildningen i Zambia under 1980-talet och har erfarenhet av utvecklingssamarbete inom frivilligorganisationer samt genom lärarutbyten (Linnaeus-Palme) med Sydafrika och Thailand och genom handledning av ett antal MFS-studenter (fältperiod av examensarbete som sker i ett utvecklingsland). Har varit huvudhandledare för en och biträdande för två doktorander från Thailand. 

Representerar Inst f afb i VH-fakultetens IAB (International Advisory Board).


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Telefon: +46730405934, +46706975244
Postadress:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Box 7011
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala

Publikationslista: