CV-sida

Björn Eriksson

Doktorand inom kemisk ekologi

Forskning

Projekt: Substratdynamik och ekologiska anpassningar som nyckelfaktorer i bevarandet av skogsbiodiversitet

Jag arbetar med naturvård och bevarandet av hotade insekter knutna till död ved, ett substrat som blivit en bristvara i moderna svenska skogar. De senaste decennierna har omfattande åtgärder har satts in för att öka mängden död ved, men än saknas fortfarande mycket kunskap om effekterna av sådana hänsynsåtgärder och naturvårdssatsningar. Detta beror till stor del på svårigheterna i att systematiskt följa och utvärdera insekters populationsdynamik, både på habitat- och landskapsnivå.

Inom mitt projekt utvecklar jag nya metoder för övervakning av hotade insektsarter med hjälp av feromoner (sexuella lockdofter). Med hjälp av insekternas egna doftämnen är det möjligt att systematiskt kunna utvärdera och följa förändringar i insekters utbredning och populationstäthet. Genom storskaliga insektsinventeringar hoppas jag komma till nya insikter om hur arter förhåller sig till omgivande miljö- och landskapsfaktorer, hur de påverkas av klimat- och habitatförändringar samt hur de påverkas av dagens naturvårdssatsningar.

 

Mål:

- Utveckla en portfölj av feromoner från indikatorarter som kan användas för effektiva, storskaliga och systematiska övervakningar av hotade insekter i svenska skogar.

- Undersöka kopplingen mellan substrat- och resurstillgångar och insektsarters populationsdynamik på både olika tids- och rumsliga skalor.  

- Utvärdera de viktigaste de viktigaste faktorerna för vedlevande insekters fortlevnad, och utforma riktlinjer för bevarandet av biologisk mångfald i hållbart svenskt skogsbruk.

Bakgrund

Masters-examen i Ekologi, Linköpings universitet, 2016

Länkar


Kontaktinformation