CV-sida

Bengt Olsson

Bengt Olsson
Jag är forskare i ekologi vid enheten för systemekologi och forskar om uthållig produktion av skogsbränslen.

Presentation

Jag är pensionerad forskare och docent och arbetar numera på deltid. Min nuvarande forskning är inriktad mot miljökonsekvenserna av skogsbränsleuttag, askåterföring, markberedning och skogsgödsling. Dessa åtgärder påverkar skogsekosystem på många sätt, och mitt intresse är särskilt effekterna på kolbalanser, kvävedynamik, markförsurning och vegetationsutveckling.

Forskning

Pågående aktiviteter:

Markberedning och bioenergiuttag: Hur påverkas kolförråd i mark och biomassa efter tio år? Projektet undersöker hur kolförrådet i mark och biomassa påverkas av markberedning samt grot- och stubbskörd under hygges- och ungskogsfasen. Projektet baseras på en inventering av en försöksserie om fjorton lokaler spridda över Sverige. Denna kompletteras med en modellering för att vidare undersöka effekten av grot- och stubbuttag på kolbalansen. 

Effekter av stubbskörd och markberedning på skogsföryngring och vegetation. Påverkar stubbskörd överlevnaden och tillväxten av nya skogsplantor efter avverkning, och vad är effekten jämfört med vanlig markberedning? Frågeställningen undersöks i 14 fältexperiment lokaliserade i olika delar av Sverige som etablerades 2012-2015 med stöd av Energimyndigheten.

Bakgrund

Med en biologiexamen från Göteborgs universitet i bagaget, och ett stort intresse för markanvändningshistoria och vegetationsutveckling hamnade jag i början på 1980-talet som allt-i-allo-forskningsassistent i ett stort ekosysteminriktad forskningsprojekt om orsakerna till sjöförsurning – Gårdsjöprojektet. Jag fick där den stora förmånen att få breda erfarenheter i både terrester och akvatisk ekologi och biogeokemi, som jag har fått användning för i både forskning och undervisning. Projektet ledde mig också till SLU i Uppsala och forskning om skogsekologi i allmänhet och skogsbränslefrågorna i synnerhet.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för ekologi; S, Enheten för ekosystemekologi
Telefon: +4618671911
Postadress:
Inst för ekologi, Box 7044,
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala

Publikationslista: