Delegationsordningar

Senast ändrad: 25 mars 2024

I delegationsordningarna beskrivs de beslut som delegerats vidare i universitetets organisation - från styrelsen till rektor eller fakultetsnämnderna, och från rektor till universitetsdirektören.

Styrelsen är SLU:s högsta beslutande organ.

Styrelsen sammanträder vanligen sex gånger per år och fattar då beslut av mer övergripande och generell natur. Det kan till exempel gälla innehållet i årsredovisning och budgetunderlag, eller hur statsanslaget ska fördelas till fakulteterna.

De flesta typer av beslut har styrelsen delegerat till de fyra fakultetsnämnderna.

Det som styrelsen inte uttryckligen har reservat för sig själv att besluta om, eller delegerat till fakultetsnämnderna, får rektor fatta beslut om.

Rektor har sedan delegerat till universitetsdirektören att ansvara för det gemensamma verksamhetsstödet.

Det finns tre delegationsordningar som beslutats på central nivå:

Fakulteternas delegationsordningar

Fakulteterna har egna delegationsordningar.