Lantbruksdriften

Senast ändrad: 12 september 2023
Skördetröska på fält liten bild

Lantbruksdriften hanterar drift av avdelningens egendomar. Dessa utgörs av nära 6 300 ha, fördelade på fyra jordbruksegendomar och sex skogsinnehav. Lantbruksdriftens fokus ligger på upplåtelse av försöksarealer till fältförsök, kommersiell växtodling med försäljning både internt och externt, samt entreprenadtjänster. Lantbruksdriften på samtliga egendomar är miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Lantbruksdriften omfattar de fyra lantbruksegendomarna Alnarps egendom, Hallfreda egendom, Lanna egendom och Ultuna egendom, samt sex skogsinnehav. Av arelaen är ca 2 390 ha åkermark, 390 ha naturbetesmark, 1 720 ha produktiv skogsmark och 570 ha med naturvårdsmål.

Verksamhetspolicy

Lantbruksdriften ska förvalta och driva egendomar för forskningen och utbildningens optimala resursutnyttjande, samt eftersträva ekonomiskt, kvalitativt och miljömässigt optimala lösningar. Detta sker genom nära samarbete med forskarna för att motsvara deras krav och förväntningar, engagerade medarbetare med en positiv syn på utveckling och ständig förbättring av verksamheten där efterföljandet av lagar och andra krav utgör miniminivå.

Tjänster

Lantbruksdriften ansvarar för följande tjänster:

Betesmark

Beskrivning av tjänsten

Betesmarker till stallverksamheterna inom SLU. Skötsel och underhåll av stängsel. Bete till försöksdjuren under sommaren.

Kontakt

Lövsta: Jarl Ryberg, inspektor, tfn 070-649 19 07

Beställning

Beställs ett år före "leverans". När kärnverksamheten ej nyttjar marken betar andra djur, som tas in externt, betesmarken.

Prissättning

Kr/hektar och faktisk kostnad för tilläggtjänst.

Tilläggstjänster

Extra fållindelning.

Försöksytor

Beskrivning av tjänsten

Upplåtelse av åkermark och skogsmark till fältförsök.

Kontakt

Uppsala: Jarl Ryberg, inspektor, tfn 070-649 19 07

Alnarp: Leif Bengtsson, driftledare, tfn 073-801 52 25

Skara/Lanna: Håkan Svantesson, driftledare, tfn 070-526 00 05

Gotland: Andreas Nypelius, driftledare, tfn 070-209 85 71

Beställning

Beställs direkt av brukaren och beställningen görs till driftledaren på respektive egendom.

Prissättning

Överenskommen prissättningsmodell enligt typer av försök.

Tilläggstjänster

Maskinentreprenad.

Grovfoder

Beskrivning av tjänsten

Produktion av grovfoder till SLU:s stallar. Vallfoder levereras fritt vid stallets plansilo alternativt odlas på rot som verksamheten själv skördar.

Kontakt

Lövsta: Jarl Ryberg, inspektor, tfn 070-649 19 07

Götala: Håkan Svantesson, driftledare, tfn 070-526 00 05

Beställning

En ökning i beställningsvolym måste ske 1,5 år i förväg.

Prissättning

Kr/kg ts (torrsubstans) alternativt kr/MJ.

Tilläggstjänster

  • Inläggning i plansilo med packning och täckning
  • Skörd av vall till rundbal
  • Skörd av hö och halm