Ultuna egendom

Senast ändrad: 12 september 2023

Ultuna egendom är belägen runt Uppsala. Arealen omfattar 1 300 ha åkermark, 215 ha naturbeten och 60 ha övrig mark. Personalen består av inspektor, gårdsmästare och maskinförare. På egendomen odlas framförallt spannmål och grovfoder till försöksverksamhetens djur.

Brukningsenheten Ultuna egendom är belägen runt Uppsala och består av totalt nio gårdar. Arealen omfattar 1 300 ha åkermark, 215 ha naturbeten och 60 ha övrig mark. Av åker­marken används ca 840 ha för konventionell odling, 200 ha för ekologisk odling, 100 ha för växtodlingsförsök, 115 ha som betesmarker och 45 ha för skogsförsök. Egendomen har vuxit kraftigt de senaste åren bland annat med drift av biobränslepannor och en biogasanläggning på Lövsta.

Jordarterna på Ultuna egendom utgörs av gyttjelera, medelstyv till styv lera, mindre areal sandblandade jordar och mo- och mulljordar. Växtodlingen är under förändring till följd av de investeringar SLU har gjort i Lövsta djuretablering under de senaste åren och det därmed ökade behovet av bland annat foder.


Kontaktinformation

Postadress:
SLU Ultuna egendom
Box 7020
750 07 UPPSALA
 
Besöksadress:
Funbo-Lövsta 70
755 97 UPPSALA