Hallfreda egendom

Senast ändrad: 12 september 2023

Hallfreda egendom på Gotland omfattar 554 ha, varav 275 ha är åkermark och 279 ha skog. Utöver detta finns ett arrende på 28 ha åkermark. Personalen består i dagsläget av en driftledare och en traktorförare. Grödorna som odlas är i huvudsak spannmål och oljeväxter, men också ärtor och rödklöverfrö.

På Gotland, i Follingbo socken ca 10 km sydost om Visby, ligger Hallfreda egendom. Egendomen köptes in av SLU år 2007. Köpet genomfördes för att få en ekonomiskt hållbar enhet då alternativet skulle vara att avveckla SLU:s verksamhet, som tidigare låg vid Stenstugu i Endre på Gotland. I början av 2009 flyttades verksamheten från Stenstugu till Hallfreda, och gårdsbilden på Stenstugu med byggnader, betesmark och en del skogsmark såldes därmed, medan åkerarealen behölls av SLU.  

Under 2008 och 2009 gjordes stora investeringar på Hallfreda egendom; en ny spannmåls­anläggning med tork, rens och lagring för ca 3000 ton spann-mål och en ny biobränslepanna för halm eller ved, vilken förser tork och samtliga byggnader med värme. Dessutom gjordes ena delen av maskin-hallen i ordning till en ny gårdsverkstad och det gamla magasinet gjordes om till kontor, personalutrymme, konferensanläggning och utrymme för försöksverksamheten som hyr lokaler av Fastighetsförvaltningen. Försöksverksamheten bedriver fältförsök och drivs av Hushållningssällskapet på Gotland.

Den totala arealen på Hallfreda/Stenstugu är 554 ha, varav 275 ha är åkermark och 279 ha skog. Utöver detta finns ett arrende på 28 ha åkermark, vilket innebär att växtodling bedrivs på 303 ha. Hallfreda egendom är en växtodlingsgård utan djur. Jordarten är varierande från ganska lätt jord till mellanlera, även mulljord finns. Grödorna som odlas är i huvudsak spannmål och oljeväxter, men också ärtor och rödklöverfrö.