Gemensamma verksamhetsstödets och bibliotekets lokala miljöarbete

Senast ändrad: 30 mars 2023

Här hittar du information om lokalt miljöarbete för gemensamma verksamhetsstödet och SLU-biblioteket, samt SLU:s ledning.

Information om SLU:s övergripande miljöarbete hittar du under Stöd & service - Miljö. Där hittar du bland annat SLU:s miljöhandbok med alla rutiner och andra dokument som gäller för universitetets verksamheter. Du hittar även SLU:s övergripande miljömål med uppföljning och en massa annat intressant.

SLU Ultuna campus vill minska den negativa miljöpåverkan från tjänsteresor och underlätta cykling till och från arbetet. Läs mer om SLU Ultuna campus som cykelvänlig arbetsplats.

Lokala miljömål

Inom gemensamma verksamhetsstödet och SLU-biblioteket finns in dagsläget nedanstående lokala miljömål, kopplade till SLU:s lantbruksdrift. Många av de övriga verksamheter är direkt kopplade till SLU:s övergripande miljömål och har därför inga specifika lokala miljömål.

Drivmedel LBD 1.1

Senast vid utgången av år 2025 ska 100 % av lantbruksdriftens förbrukade drivmedel till fordon och pannor vara fossilfritt.

Uppföljning årsvis: Målet började gälla oktober 2021, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

Drivmedel LBD 1.2

Från och med 2023 ska det i upphandling av entreprenörer ställas krav på fossilfritt drivmedel till fordon, där så är möjligt.

Uppföljning årsvis: Målet började gälla oktober 2021, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

Växtnäring LBD 2.1

Senast vid utgången av år 2025 ska LBD ha infört 10 nya åtgärder för att optimera användningen och/eller minska läckaget av växtnäringsämnen.

Uppföljning årsvis: Målet började gälla oktober 2021, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

Växtskyddsmedel LBD 3.1

Senast vid utgången av år 2025 ska LBD i samverkan/samarbete med akademin ha genomfört implementering av 5 fältförsöks- eller testresultat för att utvärdera olika insatser inom växtskydd, samt sprida resultaten till aktiva lantbrukare.

Uppföljning årsvis: Målet började gälla oktober 2021, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

Biologisk mångfald LBD 4.1

Senast vid utgången av 2025 ska varje egendom ha genomfört insatser ur Svenskt Sigills lista på åtgärder för biologisk mångfald omfattande minst 2 % av respektive egendoms åkerareal.

Uppföljning årsvis: Målet började gälla oktober 2021, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

Biologisk mångfald LBD 4.2        

Senast vid utgången av år 2025 ska varje egendom ha genomfört ett antal insatser, motsvarande minst en (1) per var tioende hektar, för att i och runt åkermark gynna insekter, pollinatörer och fåglar.

Uppföljning årsvis: Målet började gälla oktober 2021, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

Miljögrupp

Miljösamordnare

Karin Bäckman, avdelningen för infrastruktur

Miljörepresentanter

Daniel Albertsson, SLU-biblioteket i Alnarp

Therése Aspén, ekonomiavdelningen

Mårten Granert-Gärdfeldt, kommunikationsavdelningen

Jürg Brendan Logue, SLU-biblioteket i Uppsala

Ylva Lönnerholm, utbildningsavdelningen

Alexandra Nikolic, LTV fakultetskansli

Maria Sjölund, ledningskansliet

Yenny Venegas, akademikonferens

Anna Wallander, IT-avdelningen

Markus Wikborg, personalavdelningen

Rapportera miljöärende

Om du har en idé om hur vår miljöpåverkan kan förbättras, eller om du vill påtala något som inte är i enlighet med SLU:s rutiner kan du anmäla ärendet i ärendehanteringssystemet IA.

Som miljöavvikelse räknas miljöskadliga incidenter såsom oavsiktligt utsläpp till luft, mark eller vatten men också sådant som att miljöledningssystemets rutiner inte följts, betydande energi- eller resursslöseri eller avfallshanteringsbrister etc. Här kan du även lämna miljörelaterade förbättringsförslag.

Under "Vad?" väljer du "Miljö" och därefter under "Underhändelsetyp" väljer du om ärendet ska rapporteras som avvikelse eller förbättringsförslag.