Gemensamma verksamhetsstödets och bibliotekets lokala miljöarbete

Senast ändrad: 10 april 2024

Här hittar du information om lokalt miljöarbete för gemensamma verksamhetsstödet och SLU-biblioteket, samt SLU:s ledning.

Information om SLU:s övergripande miljöarbete hittar du under Stöd & service - Miljö. Där hittar du bland annat SLU:s miljöhandbok med alla rutiner och andra dokument som gäller för universitetets verksamheter. Du hittar även SLU:s övergripande miljömål med uppföljning och en massa annat intressant.

SLU Ultuna campus vill minska den negativa miljöpåverkan från tjänsteresor och underlätta cykling till och från arbetet. Läs mer om SLU Ultuna campus som cykelvänlig arbetsplats.

Lokala miljömål

Inom gemensamma verksamhetsstödet och SLU-biblioteket finns i dagsläget nedanstående lokala miljömål, kopplade till SLU:s lantbruksdrift. Många av de övriga verksamheter är direkt kopplade till SLU:s övergripande miljömål och har därför inga specifika lokala miljömål.

Drivmedel LBD 1.1

Senast vid utgången av år 2025 ska 100 % av lantbruksdriftens förbrukade drivmedel till fordon och pannor vara fossilfritt.

Uppföljning årsvis: Ultuna och Hallfreda egendom använder HVO100 sedan tidigare och på Lanna egendom används en blandning av 50 % fossilfritt och 50% fossilt. Detta innebär att ca 70 % av lantbruksdriftens drivmedelsförbrukning är av fossilfritt ursprung. Inga förändringar skedde under 2023 på grund av de höga drivmedelspriserna.

Drivmedel LBD 1.2

Från och med 2023 ska det i upphandling av entreprenörer ställas krav på fossilfritt drivmedel till fordon, där så är möjligt.

Uppföljning årsvisUpphandlade skogsförvaltare ska köra helt på HVO100 i skogen, minst 50 % HVO på landsväg, avtal började gälla 2022-01-01.

I övrigt ställs krav på att köra på HVO100 så långt som möjligt, men det är i dagsläget en kostnadsfråga och en intern fråga gällande att akademin inte alltid har möjlighet att betala för dyrare foder.

Växtnäring LBD 2.1

Senast vid utgången av år 2025 ska LBD ha infört 10 nya åtgärder för att optimera användningen och/eller minska läckaget av växtnäringsämnen.

Uppföljning årsvis: Under 2023 planerades totalt 22 åtgärder, av vilka merparten genomfördes. Summeras åtgärderna uppgår de till 23 stycken.

Växtskyddsmedel LBD 3.1

Senast vid utgången av år 2025 ska LBD i samverkan/samarbete med akademin ha genomfört implementering av 5 fältförsöks- eller testresultat för att utvärdera olika insatser inom växtskydd, samt sprida resultaten till aktiva lantbrukare.

Uppföljning årsvis: Under 2023 planerades totalt 12 implementeringar, av vilka alla genomfördes.

Biologisk mångfald LBD 4.1

Senast vid utgången av 2025 ska varje egendom ha genomfört insatser ur Svenskt Sigills lista på åtgärder för biologisk mångfald omfattande minst 2 % av respektive egendoms åkerareal.

Uppföljning årsvis: De fyra egendomarna ska tillsammans genomföra insatser på minst 44 ha av de totalt 2 227 ha som brukas. Under 2023 planerades insatser på totalt mer än 170 ha, av vilka merparten genomfördes.

Biologisk mångfald LBD 4.2        

Senast vid utgången av år 2025 ska varje egendom ha genomfört ett antal insatser, motsvarande minst en (1) per var tioende hektar, för att i och runt åkermark gynna insekter, pollinatörer och fåglar.

Uppföljning årsvis: De fyra egendomarna ska tillsammans genomföra minst 223 insatser. Under 2023 planerades totalt 334 insatser, av vilka 330 genomfördes.

Miljögrupp

Miljösamordnare

Karin Bäckman, avdelningen för infrastruktur och egendomsavdelningen

Miljörepresentanter

Daniel Albertsson, SLU-biblioteket i Alnarp

Therése Aspén, ekonomiavdelningen

Mårten Granert-Gärdfeldt, kommunikationsavdelningen

Jürg Brendan Logue, SLU-biblioteket i Uppsala

Ylva Lönnerholm, utbildningsavdelningen

Alexandra Nikolic, LTV fakultetskansli

Yenny Venegas, akademikonferens

Anna Wallander, IT-avdelningen

Markus Wikborg, personalavdelningen

Anna-Klara Lindeborg, ledningskansliet

Rapportera miljöärende

Om du har en idé om hur vår miljöpåverkan kan förbättras, eller om du vill påtala något som inte är i enlighet med SLU:s rutiner kan du anmäla ärendet i ärendehanteringssystemet IA.

Som miljöavvikelse räknas miljöskadliga incidenter såsom oavsiktligt utsläpp till luft, mark eller vatten men också sådant som att miljöledningssystemets rutiner inte följts, betydande energi- eller resursslöseri eller avfallshanteringsbrister etc. Här kan du även lämna miljörelaterade förbättringsförslag.

Under "Vad?" väljer du "Miljö" och därefter under "Underhändelsetyp" väljer du om ärendet ska rapporteras som avvikelse eller förbättringsförslag.