Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Senast ändrad: 15 oktober 2021

Vårt universitet ska vara tillgängligt genom att arbets- och studieförhållandena ska fungera för alla anställda och studenter, oberoende av funktionalitet. För att skapa en tillgänglig arbets- och studiemiljö måste fysiska, psykiska, kognitiva och sociala arbetsförhållanden tas i beaktande. Arbetsgivaren, tillsammans med medarbetare/studenter och skyddsombud, ska enligt lag arbeta för att arbets- och studiemiljön är tillgänglig.

Stöd i det förebyggande arbetet med tillgänglighet

Alla arbetsgivare ska tillsammans med medarbetare och skyddsombud bedriva ett systematiskt arbete i syfte att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt för att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. I länkarna nedan finns stöd och verktyg för det.

Stöd i det systematiska arbetet

Stöd av Försäkringskassan

Stöd i arbetet med våra webbsidor

Stöd till lärare

Stöd till anställd med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning och behöver en anpassning i arbetet kontaktar du din chef.

Det kan omfatta fysiska hinder, till exempel att det bara finns trappor till ingången till en föreläsningssal eller att det saknas automatiska dörröppnare till föreläsningssalen. Det kan också handla om att information är svår att komma åt, exempelvis att webbsidan bara kan läsas av en specifik webbläsare eller att webbsidan inte är anpassad för talsyntesprogram. Det kan vara att det finns hörslinga i en lokal men att ingen använder den ”för jag hörs nog bra ändå”.

Bristande tillgänglighet kan höra ihop med att personer på arbetsplatsen har starka parfymer som ger allergiska besvär hos andra, eller att någon tar med en allergen växt in på kontoret som gör att andra inte kan vistas i lokalerna utan att riskera sin hälsa.

Stöd till student med funktionsnedsättning

Om studiemiljön har bristande tillgänglighet, så påtala det i första hand till din kursledare. Du kan också vända dig direkt till prefekten på den institution du studerar.

Det kan vara att det finns hörslinga i en lokal men att föreläsarna inte använder mikrofon i tron att de hörs bra ändå. Det kan också gälla fysiska hinder, till exempel att det saknas automatiska dörröppnare till föreläsningssalen. Det kan också handla om att informationen om utbildningen är svår att komma åt, t ex att webbsidan inte är anpassad för talsyntesprogram. Bristande tillgänglighet kan också höra ihop med att personer i studiemiljön har starka parfymer som ger allergiska besvär hos andra.

Om du har en funktionsnedsättning och behöver stöd och anpassning i dina studier finns information på studentwebben:

För dig som chef – kontakter

Behöver du stöd, hjälp eller mer information?

Anmäl fel i lokalerna på våra olika orter

Bristande tillgänglighet enligt diskrimineringslagen

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Det är när en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en arbetsgivare eller utbildningsanordnare inte genomför skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning.

Lagen ställer krav på att verksamheter ska genomföra skäliga tillgänglighetsåtgärder. Vad som är skäliga åtgärder avgörs genom en helhetsbedömning i varje enskilt fall.

I helhetsbedömningen av vad som är en skälig åtgärd tas även hänsyn till följande:

  • de ekonomiska och praktiska förutsättningarna hos verksamheten
  • hur varaktig och omfattande relationen mellan den enskilda personen och verksamheten är
  • andra omständigheter av betydelse, till exempel nyttan av en åtgärd.

Tillgänglig arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen riktar sig till alla arbetstagare och studerande oavsett om det finns en funktionsnedsättning eller inte. Syftet är att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika kognitiva, fysiska, psykiska och sociala behov och förutsättningar. De olika aspekterna av arbets- och studiemiljön behöver samspela för att det ska finnas förutsättningar att göra ett bra arbete och för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Det kan också handla om en tillfällig anpassning av arbetet under en rehabilitering för att underlätta en återgång till arbetet.