Genomföra rekrytering

Senast ändrad: 06 maj 2024

Kom ihåg att ni i er rekrytering är ansiktet utåt för SLU, så det är viktigt att kontakten och återkopplingen från er blir en positiv upplevelse. Under processen skapar kandidaten sig en uppfattning om SLU som kan vara avgörande för om hen vill bli anställd eller inte. Nu när rekryteringsprocessen är planerad är det bra att tillsammans sätta en tidsplan som alla involverade är överens om. Det gör det lättare att få en effektiv rekryteringsprocess som inte drar ut på tiden.

Genomgång av inkomna ansökningar och göra urval

Alla inkomna ansökningar till den aktuella tjänsten får ett svarsmejl från ReachMee, så den sökande vet att ansökan har kommit in. Läs alla ansökningshandlingar med utgångspunkt från kravprofilen, och gör ert urval utifrån de skall- och börkrav som ni har identifierat i behovsanalysen.

Boka intervjuer i ReachMee

När ni har gjort ett urval av de kandidater som har sökt tjänsten är det dags att boka in intervjuer. Intervjuerna kan du boka i den interaktiva funktionen i ReachMee. Du kan enkelt skapa flera bokningstillfällen och låta kandidater välja mellan flera alternativ.

Informationsvideo Interaktiv bokningsguide.

Intervjua

Planera vilka frågor som ska ställas utifrån kravprofilen och om ni är flera som intervjuar – bestäm vem som ställer vilka frågor och vem säger vad under intervjun. Tänk på att rekryteringsgruppen inte ska vara för stor.

Du kan aldrig vara helt objektiv, omedvetet värderar vi alltid andra människor utefter vårt eget sätt att tänka och vara. Ha det i åtanke vid bedömningen.

Undvik att få förhandsinformation om personen (genom t.ex. Facebook, Google och bekanta) eftersom detta kan påverka din objektiva bedömning. Om du har en bild av personen när intervjun inleds.

Tänk på följande under intervjun:

  • Inled intervjun med att presentera dig själv och andra deltagare vid intervjun samt syfte och tidsåtgång för intervjun.
  • Följ upp information från ansökningshandlingarna såsom eventuella luckor och oklarheter i CV.
  • Ställ följdfrågor, låt kandidaten ge konkreta exempel på hur han/hon tänker, resonerar och agerar i olika situationer. Med konkreta exempel kan du göra en bättre bedömning av kandidaten. Nöj dig inte med generella eller hypotetiska svar.

Intervjuguide

Kompetensbaserade intervjufrågor för personliga färdigheter

Ta referenser

Du kan göra en digital referenstagning genom Reachmee, med digital referenstagning sker all kontakt mellan kandidaten, referensgivaren och rekryteraren digitalt.

Instruktionsvideo digital referenstagning (uppdaterad 2024-02-01)

Manual digital referenstagning

Fatta beslut

Samla rekryteringsgruppen och gå igenom allt insamlat material, CV, personligt brev, övriga dokument, anteckningar från intervjuer och referenser.

Gå tillbaka till kravprofilen och jämför de sökande mot kraven i kravprofil. Använd gärna en bedömningsmall.

Bedömningsmatris


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen SLU