SLU-nyhet

Ny guide med bilder ser möjligheter att skapa naturvärden med ek och bok

Publicerad: 15 april 2024
Man vid bokträd

Jörg Brunet på Sydsvensk skogsvetenskap har tagit fram en bildguide för naturvårdande skötsel i ädellövskog.

Många skogsägare i södra Sverige har ädellövskog eller ädellövträd på sina fastigheter. Att ha ett gammalt ädellövträd som vårdträd på gården är inte ovanligt. Det kanske finns gamla ekar på betesmarken eller en backe med ett bokbestånd.

I vissa trakter är ädellövbestånd vanliga och kan utgöra en stor del av en markägares skogsinnehav, men sammanlagt utgör ädellövskogar idag inte mycket mer än en procent av Sveriges skogsareal.

Många olika sätt möjliga

Kunskapen om deras skötsel är inte heller lika utbredd som för gran och tall. Detta gäller inte minst i bestånd där man vill kombinera virkesproduktion och naturvård, samt i naturvårdsskog som behöver aktiva skötsel- eller restaureringsåtgärder.

– Därför behövs inspirationsexempel på hur man kan göra. Och man kan ofta göra på olika sätt. Man har inte bara ett alternativ, säger Jörg Brunet.

Bland de många ädellövskogar som Jörg Brunet har besökt under de senaste 35 åren, har han valt ut exempel som visar på både möjligheter och utmaningar för naturvårdande skötsel.

Skapa värden med skötsel

Guiden Naturvårdande skötsel i ädellövskog är en fristående uppföljare till skriften Bruka och bevara ädellövskogen som utkom 2010. Medan den förra bildguiden omfattade alla målklasser, fokuserar denna guide främst på målklasserna Produktion med Förstärkt hänsyn (PF) och Naturvård Skötsel (NS). Målklassen Naturvård Orört (NO) berörs också när Jörg Brunet diskuterar frågan om aktiva skötselåtgärder är nödvändiga för att utveckla naturvärdena.

– En del tänker att naturvård alltid innebär att låta naturen vara i fred. Men i guiden visar jag exempel på när man behöver vårda den för att bevara eller skapa värdena, säger Jörg Brunet.