SLU-nyhet

Forskarskolan i Future Silviculture utlyser medel för doktorandprojekt

Publicerad: 24 april 2024
Skog. Foto.

Den nystartade forskarskolan i Future Silviculture har nu öppnat sin första utlysning av doktorandprojekt med fokus på framtidens uthålliga brukande av skog. Ansök senast den 20 augusti. Forskarskolan är en del av Wallenberg Initiative in Forest Research som stöds av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Här följer information om forskarskolans utlysning med SLU ID "SLU.sfak.2024.3.2.5-137".

 

Bakgrund om forskarskolan

Forskarskolan i Future Silviculture

Sverige är ett land där skogen har haft och alltjämt har mycket stor betydelse. Bruk och nyttjandet av skogen är en fråga där avvägandet mellan skogsproduktion och miljö är i fokus. Tillväxten i de svenska skogarna har minskat de senaste 15 åren.  Biodiversitet och skogens roll i klimatarbetet är idag centrala samhällsfrågor som kräver mer kunskap. För att både kunna hållbart bruka och trygga skogens biologiska mångfald behövs därför ett sammanhängande grundvetenskapligt forskningsprogram som tar sig an stora och komplexa frågeställningar samt utvecklar nya analysverktyg. Det är mot denna bakgrund och i linje med SLU:s satsning på Framtidens hållbara skogsskötsel som forskarskolan i Future Silviculture etableras med fokus på framtidens uthålliga brukande av skog. Forskarskolan Future Silviculture är en del av Wallenberg Initiative in Forest Research (WIFORCE) vid SLU. Den samordnas och integreras på lämpligt sätt internt inom SLU med forskarskolan SILVA vid fakulteten för skogsvetenskap (https://www.slu.se/en/graduate-schools/silva-research-school/about-research-school-in-forest-sciences/).

Doktorander får unika möjligheter

Forskarskolan har som mål att ge doktorander nödvändig grundvetenskaplig kunskap för att kunna analysera, utveckla och aktivt bidra till forskning om framtidens uthålliga brukande av skog.

I forskarskolan ingår både universitetsbaserade samt industri- och samverkansbaserade doktorander finansierade av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, samt möjlighet för andra doktorander att delta i kurser och aktiviteter utan att ha direkt finansiering från programmet. Genom undervisning av ledande forskare inom respektive område får doktoranderna både en gedigen vetenskaplig grund och spetskunskaper. Forskarskolans mål är också att göra doktoranderna förtrogna med det svenska skogsbruket och forma ett starkt, professionellt och internationellt nätverk inom både akademi och näringsliv.

Doktorander inom akademi och näringsliv

Samverkan mellan akademi, näringsliv och andra skogliga aktörer är av avgörande betydelse för kunskapsöverföringen med det omgivande samhället. Industri- och samverkansbaserade doktorander främjar samarbeten och utbyten vad gäller relevanta frågeställningar, forskningsresultat och tillgång till kompetens och nätverk.

En industri- och samverkansbaserad doktorand genomför sin forskarutbildning vid SLU och är samtidigt anställd på ett företag eller myndighet i Sverige. Doktoranden är inskriven på den skogliga fakulteten vid SLU, och har en huvudhandledare inom akademin, samt en mentor/handledare vid samverkansorganisationen. 

Ett starkt professionellt nätverk

Forskarskolan i Future Silviculture skapar möjligheter för doktorander att uppnå internationell forskningsexcellens med skoglig relevans. Genom ett målmedvetet utbildningsprogram med anpassade kurser, internationella utbyten och studiebesök hos svenska företag, formas ett starkt transdisciplinärt och internationellt professionellt nätverk av doktorander, seniora forskare och representanter från den skogliga arenan. SLU och programmen inom WIFORCE anordnar kontinuerligt olika evenemang med representanter från akademi och samhälle, vilket ger ytterligare möjligheter för nätverksbyggande.

Sökbara doktorandprojekt

Vad kan du söka?

I denna utlysning kan preliminärt upp till 12 doktorandprojekt beviljas. Forskarskolan finansierar 100% av doktorandens direkta lönekostnader under 48 månader enligt sedvanlig löneökning via SLU:s doktorandlönetrappa. Varje doktorandprojekt innefattar även 250.000 kronor i driftsmedel. Institutionen står för en del av projektets medfinansiering, hur mycket beror på rektors kommande beslut om tredelad medfinansiering. Nuvarande utlysningsomgång stänger 20 augusti 2024. Ytterligare utlysningar för a) industri-/samverkansdoktorandprojekt med anställning utanför SLU planeras till hösten 2024 och b) fler doktorandprojekt med anställning vid SLU planeras till år 2026.

Vetenskaplig avgränsing

Vilka typer av projekt stöds?

Doktorandprojekt kan sökas för grundvetenskapliga naturvetenskapliga projekt där kopplingarna till abiotiska och biotiska begränsningar, förutsättningar för och konsekvenser av skogsskötsel i Sveriges skogar undersöks.

Exempel

Tänkbara doktorandprojektförslag kan inkludera följande teman och frågeställningar i relation till pågående och framtida skogsskötsel:

 • Utveckling av verktyg för utvärdering och kartläggning av biologisk mångfald
 • Fjärranalys och skogsövervakning  
 • Landskapsheterogenitet kopplat till tillväxt, biodiversitet, kolbalans och biotisk påverkan
 • Biologisk mångfald och kolbalans
 • Genetisk biodiversitet
 • Markbiologiska och -biogeokemiska förutsättningar
 • Tillväxt och skogsskador kopplat till klimatvariationer och extremväder
 • Förädling och klimatförutsättningar
 • Växt-djurinteraktioner

Utvärderingskriterier

Utvärderingskriterier:

- Huvudsökande ska vara anställd vid fakulteten för skogsvetenskap samt vara docent.

- Ansökan bedöms utifrån: 

 • Projektets originalitet och vetenskapliga kvalitet
 • Handledarens grundvetenskapliga kompetens
 • Handledarens kompetens och lämplighet för handledaruppgiften
 • Projektets genomförbarhet
 • Projektets relevans för forskarskolans mål

- Meriterande är också om projektet bidrar till nya synergier mellan olika vetenskapliga discipliner

- Sökande får endast vara huvudsökande på en ansökan

- Ansökan ska signeras digitalt via Edusign av prefekt på huvudsökandes institution

- Ofullständiga ansökningar bedöms ej

- Inkomna ansökningar kommer att utvärderas och prioriteras och fördelas av styrgruppen utifrån en förutbestämd betygsmall: Bedömningskriterier doktorandprojekt. Vid behov anlitas externa granskare, dessa kan vara utländska. För att säkerställa att bedömningen sker på ett likvärdigt och effektivt sätt när utländska granskare anlitas ber vi dig därför att utforma din ansökan på engelska.

Riktlinjer för ansökan

Instruktion för din ansökan

Ansökan bör skrivas på engelska för att möjliggöra extern granskning och skall innehålla: 

- Projektbeskrivning (max fem A4 sidor exklusive referenser, 11 teckensnitt Times New Roman):

 • Vetenskaplig motivering och projektets målsättning
 • Metodik
 • Preliminära och tidigare resultat av relevans för doktorandprojektet
 • Motivering av projektets lämplighet för doktorandstudier

- Motivering av det föreslagna projektets relevans för området Future Silviculture, max två A4 sidor

- CV för huvudhandledare, max tre A4 sidor:

 • Namn, tjänst, akademisk titel och institution
 • Docent, datum
 • PhD år
 • Lista över pågående projekt och forskningsanslag
 • Lista över doktorander som man är och har varit huvudhandledare för
 • Forskargruppens nuvarande sammansättning

- Lista över huvudhandledarens publikationer från de senaste 10 åren inklusive markering av de fem viktigaste publikationerna (sedan 2014).

 • Länk till Google Scholar-profil

- Skapa en pdf fil av hela ansökan

- Ansökan ska signeras digitalt via Edusign av prefekt på huvudsökandes institution

- Ofullständiga ansökningar bedöms ej

Bedömningskriterier

Så här bedöms doktorandprojekt i forskarskolan Future Silviculture

Betygsskala för bedömning av:

Handledarens grundvetenskapliga kompetens:

4 = Bedriver utmärkt, internationellt uppmärksammad forskning
3 = Bedriver mycket bra internationellt konkurrenskraftig forskning
2 = Bedriver bra nationellt konkurrenskraftig forskning
1 = Den vetenskapliga kvaliteten av handledarens forskning är otillräcklig

Handledarens kompetens och lämplighet för handledaruppgiften:

4 = Utmärkt kompetens för handledaruppgiften
3 = Hög kompetens för handledaruppgiften
2 = Bra kompetens för handledaruppgiften
1 = Otillräcklig kompetens för handledaruppgiften

Bedömning av doktorandprojektets genomförbarhet utifrån metodik och handledarens metod/teknikkompetens:

4 = Mycket sannolikt
3 = Sannolikt 
2 = Tveksamt 
1 = Osannolikt 

Doktorandprojektets originalitet och vetenskapliga kvalitet:

4 = Mycket hög
3 = Hög
2 = Tillräcklig
1 = Otillräcklig

Doktorandprojektets relevans för forskarskolans mål (grundvetenskaplig kunskap för att kunna analysera, utveckla och aktivt bidra till forskning om framtidens uthålliga brukande av skog):

4 = Mycket relevant
3 = Relevant
2 = Mindre relevant
1 = Saknar relevans

När & hur lämnas ansökan in?

Instruktioner för att skicka in ansökan

Ansökan ska skickas in elektroniskt till SLU via följande e-postadress Registrator-sfak@slu.se. Märk ditt e-postmeddelande och din ansökan med aktuellt diarienummer  “SLU.sfak.2024.3.2.5-137”.

Ansök senast 20 augusti 2024.

Kontakt

Kontaktpersoner på forskarskolan Future Silviculture:

Vetenskapliga ledare

Hjalmar Laudon, hjalmar.laudon@slu.se

Ove Nilsson, ove.nilsson@slu.se

Tillförordnad koordinator

Maria Israelsson Nordström, maria.nordstrom@slu.se


Kontaktinformation