SLU-nyhet

Campusplan Alnarp ska revideras

Publicerad: 08 april 2024

Nu startar ett projekt för att uppdatera den nuvarande campusplanen för Alnarp. Ett viktigt dokument som stakar ut en långsiktig färdriktning för den fysiska miljön på campus.

Campusplanen från 2019 är i många delar fortfarande aktuell, men förutsättningarna har på flera sätt förändrats och därför behöver planen uppdateras och kompletteras. Bland annat har beslut om tågstopp fattats och SLU har beslutat att verksamheten i Alnarp ska samlas i tre noder.  
 
– Med en uppdaterad campusplan vill vi skapa en struktur som utgår från verksamhetens behov, och säkrar expansionsytor för både byggnader och utemiljöer. Förutom forskningsinfrastruktur behöver vi också värna natur- och kulturmiljöerna på området. Planen utgör också ett viktigt underlag för framtida dialoger med Lomma kommun kring ändrad översiktsplan, säger Sara Kyrö Wissler, projektledare för campusutvecklingen i Alnarp och ingår i ledningen för projektet. 

Viktigt med bred förankring

Ett av målen för projektet är att skapa en bred förankring av campusplanen. I arbetet med planen kommer därför representanter från många intressenter, både interna och externa, att bjudas in att medverka i processen. Ett antal temamöten planeras under hösten där bland annat frågor om lärandemiljöer, mobilitet och attraktivt studentliv kommer att diskuteras. 

– Syftet med mötena är att titta på förutsättningar, möjligheter och begränsningar utifrån olika teman. Med blick både på nuläge, framtid och omvärld. Resultaten från mötena kommer sedan att vägas samman och sättas ihop till en helhet och innan beslut fattas om ny campusplan kommer den att skickas ut på remiss till flera instanser, berättar Sara Kyrö Wissler.  

Fakta:

Om projektet

Campusplanen ska ses som ett visionsdokument, ha ett fokus på övergripande frågor och med ett tidsperspektiv på 20 år. Den ska innehålla ett ramverk för en långsiktig och hållbar utveckling av miljön på campus och är en gemensam plan för SLU och Akademiska hus.  
Projektet sker i samverkan mellan SLU och Akademiska hus och drivs av gemensam projektledning.

Läs mer om projektet på medarbetarwebben 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Projektledning campusutveckling Alnarp
Sara Kyrö Wissler
Telefon: 0703-32 17 26
E-post: sara.kyro@slu.se