Revidering av campusplan Alnarp

Senast ändrad: 10 april 2024

Under våren 2024 till mars 2025 pågår ett projekt att uppdatera Campusplan Alnarp. Den reviderade campusplanen ska skapa en struktur som utgår från verksamhetens behov, säkrar expansionsytor för både byggnader och utemiljöer inklusive forskningsinfrastruktur samt värnar natur- och kulturmiljö. Projektet görs i samverkan med Akademiska hus och drivs av en gemensam projektledning.

Den nuvarande planen – Campusplan Alnarp 2019-2030 är i många delar fortfarande aktuell men behöver uppdateras eftersom förutsättningarna på flera sätt har förändrats:

 • Tågstoppet i Alnarp är beslutat och Alnarp får därmed en ny entré och nya rörelsemönster i området.
 • SLU och Akademiska Hus sålt mark till Lomma kommun med avsikten att skapa möjlighet att bygga bostäder på kommunens mark norr om Vegetum. Inom ramen för detta arbete har möjligheter och begränsningar med bäring på Alnarps utveckling klargjorts.
 • Verksamheten i Alnarp ska samlas i tre noder. Förutom Alnarpsgården (den östra noden) och Vegetum (den västra noden) har slottet identifierats som en tredje nod.
 • Tillväxtprognoserna från 2018 har inte blivit verklighet. Synen på hur lokalbehoven bäst tillgodoses har också förändrats med större fokus på hållbart lokalnyttjande och en mer restriktiv syn på byggande.

Syfte och mål

Syftet med campusplanen är att ta fram ramverket för en långsiktigt hållbar utveckling av den fysiska miljön på Campus Alnarp. En uppdaterad campusplan utgör ett viktigt underlag för framtida dialog med kommunen kring ändring av översiktsplan och eventuell planläggning.

Målen är att:

 1. Klarlägga SLU:s långsiktiga behov av fysiska miljöer, såväl inne som ute, på campus Alnarp.
 2. Fastställa vision och mål för campusutvecklingen för en attraktiv miljö för forskning, utbildning och samverkan.
 3. Ta fram en strukturplan och strategier för utvecklingen av den fysiska miljön, inklusive expansionsytor, grönområden, stråk och kopplingar, mobilitet, m.m.
 4. Skapa en bred förankring av campusplanen.

Process och tidplan

Campusplanen ska påbörjas i mars 2024 och vara klar för remiss i januari 2025.
Arbetet kommer att ske enligt Akademiska hus Metod för campusutveckling - med nedanstående på varandra efterföljande steg och preliminära tider.

1. Uppstart: februari - april 2024

Förutsättningarna för projektet tydliggörs och beslut fattas kring mål, avgränsningar, organisation, tidplan, leveranser och budget. Övergripande ramar och mandat tydliggörs inför det kommande arbetet. Grundläggande frågor läggs på bordet, bland annat kartläggning av intressenter.
Syftet är att fastslå ramarna för campusplanen, få dessa beslutade och förbereda för ett genomförande av projektet. Konsulter och övrigt stöd handlas upp.

Projektet inleds med informationsmöten med olika intressentgrupper:

 • Prefektgruppen, möte 17:e april
 • Lomma kommun, på ledningsworkshop 20:e maj (SLU, AH, LK)
 • Övriga berörda (tex verksamhetsstöd, studenter, egendom m fl), separata möten i april-maj

2. Analys: maj-oktober 2024

Analysen ska redogöra för förutsättningar, möjligheter och begränsningar. Detta sker inledningsvis i projektgruppen och därefter genom temamöten som utifrån respektive tema ser över nuläge, framtid och omvärld.

3. Bearbetning av visioner och mål: oktober-november 2024

Visionen beskriver riktningen och målen beskriver vad campusutvecklingen ska uppnå för att närma sig visionen. Arbetet ska utgå från SLU som helhet och den senaste framtagna visionen är den för Ultuna. Alnarp har unika förutsättningar som vision och mål ska anpassas till. Styrgruppen resonerar tidigt kring visionens inriktning utifrån tidigare planer. Utkast till vision och mål tas fram av styrgruppen i en workshop. Därefter bearbetas vision och mål av referensgrupp.Vision och mål fastställs sedan genom beslut i styrgrupp.

4. Gestaltning inklusive sammanställning: november-december 2024

Alternativ/idéer till hur målbilden skulle kunna uppnås genereras.
Projektgrupp tillsammans med referensgrupp tar ställning till vilka alternativ som är relevanta. Utifrån valda alternativ och fastställda förutsättningar skapas en strukturplan med tillhörande strategier. Styrgruppen fastställer strukturplan med tillhörande strategier.

Målet är en strukturplan med tillhörande strategier som ger stöd och ledning för utvecklingen.

Markanvändning, expansionsytor, försöksodlingar och studentbostäder

Identifiera och prioritera lämpliga platser för:

 • grönytor och grönområden (inklusive grönstrukturer och kvaliteter)
 • bebyggelse för verksamheternas möjlighet till framtida expansion.
 • försöks- och demonstrationsodlingar (utöver befintliga)
 • temporära byggnader och serviceanläggningar

Frågor att pröva:

 • Var kan studentbostäderna förläggas? Befintliga byggnader, nybyggnad
 • Kan yta avvaras för privatbostäder?
 • Finns lämplig yta för förskola, hunddagis, annat?

Stråk och kopplingar, mobilitet, m.m:

 • Ta fram principer och strategier för:
 • Angöring, inlastning och entréer
 • Gator och vägar för gång, cykel och/eller fordonstrafik
 • Stråk, kopplingar och samband
 • Kollektivtrafikförbindelser och hållplatser
 • Parkering för cykel och bil

Strategier och strukturplan dokumenteras i arbetsdokument. Arbetsdokumentet utvecklas till remissutgåva.

5. Förankring (remiss): januari-februari 2025

Förankringen sker dels genom aktiv medverkan (temamöten), dels genom remisser:

 • utskick i rapportform till intressenter
 • utställning av remissutgåva + presentationer i olika forum.

Mottagandet av synpunkter läggs upp på ett systematiskt sätt och samtliga ändringsförslag övervägs. Ändringar återkopplas till intressenterna.

6. Beslut: mars 2025

Campusplanen fastställs av styrgruppen och signeras av SLU:s rektor och Akademiska hus fastighetsområdeschef.

Temamöten under analysfasen

Under analysfasen kommer ett antal temamöten att genomföras , som utifrån respektive tema ser över nuläge, framtid och omvärld. Temamötena (preliminärt tre st) planeras så att de bygger vidare på tidigare genomförda processer och ges ett inslag av inspiration. Resultaten från mötena analyseras, vägs samman och sätts ihop till en helhet.

Preliminärt upplägg och innehåll för temamöten:

1. Temamöte SLU (SLU-övergripande)

 • Forskning och utbildning. Vilka krav och behov finns inom verksamheten
 • Lärandemiljöer. Hur sker morgondagens lärande? (en större diskussion som inkluderar alla fakulteterna? - tas upp för diskussion vid ett styrgruppsmöte)
 • Biblioteket (Observera att det finns beslut om att biblioteket ska ligga i nuvarande läge)
 • Försöks- och demonstrationsodlingar.


2. Temamöte campus

 • Markanvändning
 • Mobilitet och geografiska samband (trafik och logistik)
 • Hållbart markutnyttjande
 • Kulturmiljö

3. Temamöte ett attraktivt och hållbart Alnarp

 • Studentliv och kårer. Vad behövs för ett attraktivt studentliv? Hur ser framtidens kårverksamhet ut?
 • Green Innovation Park
 • Studentbostäder. Hur många studentbostäder behövs? Av vilken typ? Var finns förutsättningar att placera studentbostäder?
 • Samverkan och näringsliv.
 • Handel och service. Vilka behov finns? Hur skulle de kunna tillgodoses

Projektorganisation

Styrgrupp

Styrgruppen ansvarar för att besluta om ramarna för projektet, tillföra resurser och att stödja projektledningen i genomförandet. Styrgruppen beslutar också löpande om leverans och inriktning i projektet och fastställer slutresultatet. Utgångspunkten är att styrgruppen ska besluta i konsensus.

SLU

 • Mia Knutson Wedel, rektor (ordförande)
 • Martin Melkersson, universitetsdirektör
 • Christina Lunner Kolstrup, dekan LTV
 • Göran Ericsson, dekan S
 • Thorleif Härd, dekan NJ (adj.)
 • Rauni Niskanen, dekan VH (adj.)
 • Peter Thorén, fastighetschef
 • Anna Lidvall Gräll, projektchef

Akademiska hus

 • Christian Jönsson, fastighetsområdeschef
 • Frida Melin, fastighetschef
 • Frida Munktell, strategisk fastighetsutvecklare

Studentrepresentant

 • Elliot Eriksson, SLUSS

Projektledning

Projektledningen ansvarar för projektets genomförande och för det som presenteras för styrgruppen.

 • Projektledare: Frida Munktell, Akademiska hus
 • Stf projektledare: Sara Kyrö Wissler, SLU
 • Projektchef: Anna Lidvall Gräll, SLU

Pojektgrupp (operativ)

Projektgruppens medlemmar ansvarar för att utifrån projektledningens instruktioner leverera inom sina respektive ansvarsområde.

 • Frida Munktell, projektledare (AH)
 • Sara Kyrö Wissler, stf projektledare (SLU)
 • utses av dekan, S
 • utses av dekan, LTV
 • Annika Billstam, strategisk fastighetsutvecklare (AH)
 • enligt senare besked, arkitekt
 • Roger Jönsson, planchef Lomma kommun
 • enligt senare besked, studentrepresentant ASK/LMK

Referensgrupp

Referensgruppens medlemmar bjuds löpande in att lämna synpunkter på arbetet. Referensgruppsmöten förläggs före styrgruppsmöten.

 • Karl Lövrie, LTV
 • Dennis Andreasson, doktorand
 • Aakesh Chawade, LTV
 • Elias Andersson, S (institutionen för sydsvensk skogsvetenskap)
 • Håkan Sandgren, fakultetsdirektör
 • Alexandra Nikolic, LTV
 • Lisette Bengtsson, förvaltare, Akademiska hus
 • enligt senare besked, studentrepresentant ASK
 • enligt senare besked, studentrepresentant LMK

Fakta:

Om campusplaner

En campusplan är ett visionsdokument som stakar ut den långsiktiga färdriktningen för den fysiska miljön på campus. Den anger förhållningssätt till den fysiska miljöns utveckling, för att kunna fatta beslut och utveckla campusområdet så att det stödjer verksamhetens inriktning och mål. SLU och Akademiska hus har samverkat kring framtagandet av flera campusplaner - både i Alnarp och senast i Ultuna.


Kontaktinformation

Projektledning campusutveckling Alnarp
Sara Kyrö Wissler
Telefon: 0703-32 17 26
E-post: sara.kyro@slu.se