SLU-nyhet

Hur påverkar klimatet tillväxt? Modellutveckling pågår

Publicerad: 29 september 2023
En granplanta på tillväxt

Vi har tidigare rapporterat om arbetet med att koppla samman Heureka med ForSAFE, en modell som tittar på träds tillväxt. Vi kikar in i projektet där de nu arbetar med en prototyp som testas på empiriska data.

Inom SPARC-projektet fortsätter arbetet med att koppla samman ForSAFE, en modell som tittar på vilka förutsättningar träd har att ta tillvara på ljus som driver tillväxten, med Heureka. Förhoppningen är att Heureka ska kunna använda ForSAFE som modell för att titta på den framtida tillväxten. Nu har en prototyp utvecklats och testas på empiriska data från Krondroppsnätet som har information om nedfall, lufthalter och markvattenkemi från 60 provytor spridda över Sverige. Vi frågar Salim Belyazid hur arbetet framskrider. Han är ansvarig för arbetet och en av modellutvecklarna bakom ForSAFE.  

Hur har ni löst kopplingen mellan Heureka och ForSAFE?  

Vi har testat olika kopplingskoncept och bestämt oss för en extern lösning. I denna lösning körs Heureka som vanligt men med valet att uppskatta tillväxt från ForSAFE. För att kunna räkna nettotillväxt för varje femårsperiod, som Heureka kräver, behöver ForSAFE läsa in skogsskötsel (såsom gallring) från Heureka. Det innebär att modellerna skickar information fram och tillbaka till varandra, men delar ingen kod.  

Vilka problem har ni stött på?  

Utvecklingsmässigt har vi stött på minimala tekniska problem när vi väl hade bestämt oss för en extern koppling. När det kommer till tillämpning så arbetar vi med hur vi bäst matchar skogsbestånd mellan de två modellerna eftersom varje modell behöver få tillgång till all data för varje bestånd. Att identifiera skogsbestånd inom Riksskogstaxeringen som har tillräckligt med data för båda modellerna är nästa steg. Sedan vill vi undersöka andra möjligheter att beräkna när datan inte räcker till. 

När tror ni att fler kommer kunna prova kopplingen?  

Även om den tekniska kopplingen är på plats behöver vi utföra ordentliga tester för att kunna fastställa att kopplingen är robust. När vi har kunnat köra modellen tillräckligt mycket för att få en tydligare bild på dess pålitlighet kan vi komma ut med en uppskattning om när den blir tillgänglig för andra användare. 

Fakta:

Krondroppsnätet
 
Tidigare nyhet om ForSAFE och Heureka: Tysta samtal kan skvallra om hur skogen kommer klara klimatförändringar

ForSAFE står för Soil Acidification in Forest Ecosystems 
Artikel om ForSAFE: Belyazid, S., Zanchi, G. (2019). Water limitation can negate the effect of higher temperatures on forest carbon sequestration. European Journal of Forest Research, 138(2): 287-297. 
 
Artikel om Heureka: Lämås, T., Sängstuvall, L., Öhman, K., Lundström, J., Årevall, J., Holmström, H., Nilsson, L., Nordström, E-M., Wikberg, P-E, Wikström, P. & Eggers, J. 2023. The multi-faceted Swedish Heureka forest decision support system. Context, functionality, design, and ten years experiences of its use. Frontiers in Forests and Global Change, 6, 1163105

Kort om SPARC-projektet 

Forskning och beslutsfattande om skogens nyttjande behöver beaktas i ljuset av såväl den pågående klimatkrisen som biodiversitet och människors välbefinnande. Det finns därför ett behov av tvärvetenskapliga analyser som tydliggör såväl konflikter som synergieffekter mellan olika målsättningar samt visar hur olika skogspolitiska styrmedel bättre kan anpassas och integreras för att bidra till måluppfyllelsen av internationella och nationella klimat- och miljömål. Det övergripande syftet med detta projekt är att utveckla hållbara lösningar för att förena motstridiga krav på skogslandskapet inom ett förändrat klimat och skiftande samhällsparadigmer. Detta för att kunna ge beslutsfattare handfasta rekommendationer kring vägval för hållbart brukande av skogen och en ökad klimatnytta. 

 


Kontaktinformation