SLU-nyhet

Forskare undersöker klimatresiliensen av diversifierade odlingssystem

Publicerad: 11 september 2023
korn

Sommarens extremväder med torka i kombination med stora regnmängder har varit en påfrestning för det svenska jordbruket. Trots att försommartorkan just nu känns långt borta är det inte mindre aktuellt, framöver kommer såväl skyfall som torka bli allt vanligare. Kan diversifierade odlingssystem bidra till ett mer motståndskraftigt jordbruk som bland annat kan klara av torka bättre, och i så fall hur? Det undersöker forskare vid SLU tillsammans med Köpenhamns universitet.

Vid torka konkurrerar grödorna om vattnet i marken. Vårsådda grödor är extra känsliga för påfrestningar i samband med torka under vår och försommar eftersom grödornas rötter ännu inte är fullt utvecklade under denna period, förklarar Tino Colombi som forskar om framtidens odlingssystem vid institutionen för mark och miljö.

-Därför utforskar vi nu hur samodling av flera sorter, det vill säga sorter med olika rotdjup, fungerar när det är torka. Vi tittar bland annat på vilka effekter det kan ge för grödornas upptag av näringsämnen och vatten, men också hur det påverkar tillförseln av kol i marken och interaktionen mellan grödor och mykorrhizasvampar.

Forskarna hoppas att resultaten ska kunna bidra till att utveckla jordbruksmetoder som säkerställer en stabil skörd i framtida klimat. De utför fältexperiment i både Sverige och Danmark för att få kunskap om hur odlingssystemen fungerar i olika nordiska klimat och i olika jordar. I just det här projektet är det två olika sorter av korn som odlats på fälten där experimenten utförs.

-Det kommer att bli intressant att se hur odlingssystemen reagerar på de olika väderförhållandena som vi har haft under de två senaste åren. Den kalla våren i år ledde exempelvis till att sådden inträffade mycket senare än året dessförinnan, berättar Tino Colombi.

Forskargruppen har också simulerat torka med hjälp av regnskydd på delar av fälten där experimenten genomförs.

-De olika väderförhållandena och torkan vi simulerat gör att vi kan få en tydlig bild av vilka effekter som diversifierade odlingssystem kan bidra med. Förhoppningsvis kan det hjälpa oss att förstå hur dess nyttor kan effektiviseras och hur jordbruket kan utvecklas för att bli mer motståndskraftigt.

Fakta:

Projektet RootMix (2021-2024) är ett samarbete mellan SLU och Köpenhamns universitet (KU). I det svenska RootMix-teamet ingår Mitsuaki Ota, Tino Colombi, Daniel Iseskog, Björn Lindahl och Thomas Keller (Inst. f. mark och miljö) samt Martin Weih (Inst. f. växtproduktionsekologi).

Läs mer om projektet på KU:s hemsida: RootMix – University of Copenhagen (ku.dk)

Projektet RootMix finansieras av Novo Nordisk-fonden.