SLU-nyhet

Nya öppna skogliga data från nationella laserskanningen

Publicerad: 10 maj 2023
Skogslandskap från ovan med semi-transparent rutnät. Bild.

För första gången släpper SLU lasermetriker som kan möjliggöra nya skogliga innovationer inom AI, biologisk mångfald och kontinuitetsskogsskötsel.

Just nu genomför Lantmäteriet den andra nationella laserskanningen över Sveriges skogsmark. Syftet med laserskanningen är att ta fram digitala kartor som beskriver tillståndet i skog och mark. Genom att kombinera inventeringsdata från Riksskogstaxeringen med data från laserskanningen gör Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Skogliga grunddata, d.v.s. kartor över skogliga egenskaper som volym, grundyta, medelhöjd, medeldiameter och biomassa. SLU tillhandahåller nu även de lasermetriker som används för beräkningarna av Skogliga grunddata. 

Det är första gången vi släpper de här lasermetrikerna och som vi dessutom har kompletterat med ytterligare data säger Jörgen Wallerman, projektledare för Skogliga grunddata vid SLU.  

Lasermetrikerna utgörs av mått som beräknas från de data som samlas in i den nationella laserskanningen och som sedan kan används i olika modeller för att beskriva skogens egenskaper.   

Syftet med att tillhandahålla metrikerna som öppna data är att möjliggöra nya innovationer hos skogligt intresserade. Inom SLU finns, förutom Skogliga grunddata, exempel på andra tillämpningar där laserdata används, t.ex. kartering av diken, markfuktighet och höjdsskiktning i skogen som är en viktig faktor för att identifiera möjliga kontinuitetsskogar. Ett annat exempel är att använda data för att hitta områden med potentiellt hög biologisk mångfald.   

Även nya tillämpningar med koppling inom artificiell intelligens (AI) skulle kunna ha stor nytta av dessa data säger Jörgen Wallerman. Genom att kombinera de skogliga, nationella lasermetrikerna med andra data finns det stor möjlighet för nya innovationer. 

Data finns tillgängligt genom Nationellt skogsdatalabb, en samarbetsplattform för skogliga data som drivs av SLU och Skogsstyrelsen.  

Fakta:

Lasermetrikerna består av ett flertal kartskikt såsom antal punkter över vissa höjder, ett antal höjdpercentiler, medelhöjd och standardavvikelse. Metrikerna beräknas uppdelat på samtliga laserreturer och endast förstareturer och finns tillgängliga för de områden av Sverige som hittills skannats vid Lantmäteriets senaste laserskanning.