SLU-nyhet

Nu kan kommuner och markägare få koll på kol i skog och mark på egen hand

Publicerad: 11 maj 2023
flygbild över skog med grönt filter

Med hjälp av data och kartor om kolförråd och kolsänkor i skog och mark kan kommuner och andra markägare skapa underlag som kan användas för att ta fram strategier för hur klimatpåverkan i samband med markexploatering kan minskas. Sådan data har tidigare varit svåråtkomlig och krävt bearbetning av experter, men tack vare ett samarbete mellan SLU och Nationellt skogsdatalabb görs data och kartor nu tillgängliga. Kartorna presenteras närmare vid ett webinarium den 29 maj.

Efter rapporten om Stockholms kommuns kolförråd och kolsänka i skog och mark, som publicerades våren 2022, har flera intresserade kommuner kontaktat forskarna bakom arbetet för att höra sig för om liknande arbete kan göras för deras marker.

-Genom vår rapport blev Stockholms stad en av de första kommunerna att få överblick över kolförråden i sina marker. Det skapade ett stort intresse från flera andra kommuner att få tillgång till liknande underlag, berättar Anna Lindahl.

I samarbete med Nationellt skogsdatalabb har Anna Lindahl och Mattias Lundblad vid institutionen för mark och miljö tagit fram rikstäckande kartprodukter över kolförråd och kolförrådets förändring i mark, och Mats Nilsson vid institutionen för skoglig resurshushållning tagit fram en karta över levande biomassa under mark (stubbar och rötter). Kartorna bygger främst på data som samlats in via Markinventeringen och Riksskogstaxeringen samt, för den levande biomassan, även på Lantmäteriets laserskanning av skog.

Kartlager över levande biomassa ovan mark (stamved, toppar och grenar) ingår redan sedan tidigare som en del av kartprodukten Skogliga grunddata som finns tillgänglig via Skogsstyrelsen. Utifrån dessa kartor och nya kartprodukter som nu släpps kan kommuner och andra större markägare beräkna kolförråd för sitt markinnehav på egen hand.

-Med hjälp av kartor som visar kolförrådsförändring i mark går det också att uppskatta upptag av växthusgaser och urskilja vilka områden som är kolsänkor eller kolkällor, säger Anna Lindahl.

Kartorna finns tillgängliga för nedladdning via Nationellt skogsdatalabb och kommer att presenteras närmare vid ett webbinarium den 29 maj.

-Det här är en chans för kommuner och andra större markägare att bidra till att Sverige uppnår klimatmålet om netto noll växthusgasutsläpp 2045. Genom att få överblick över kolet i skog och mark kan nya strategier och styrmedel utvecklas för minskad klimatpåverkan i samband med markexploatering, säger Anna Lindahl.

 

Delta i webbinariet 29 maj där de nya kartskikten presenteras närmare

 

Ladda ner kartor och dokumentation

Kolförråd och kolsänkor i mark

Levande biomassa under mark; rötter och stubbar

Levande biomassa ovan mark; stamved, toppar och grenar

 

Anställda och studenter vid 29 universitet och högskolor kommer framöver att kunna ladda ner kartorna via SLU:s nedladdningstjänst GET 

 

Kontaktpersoner

Anna Lindahl, forskare
Institutionen för mark och miljö
anna.lindahl@slu.se

Mats Nilsson, forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning
mats.nilsson@slu.se

Tekniska frågor om nedladdning av data

Mikael Egberth, forskningsingenjör
Institutionen för skoglig resurshushållning
mikael.egberth@slu.se


Kontaktinformation