SLU-nyhet

Renskötselanpassat skogsbruk – dagens forskningsläge

Publicerad: 28 april 2023
Bild på en ren

2021 släppte Future Forests en rapport på temat rennäring och skogsnäring i Sverige och om hur de påverkar varandra. Syftet med rapporten var att sammanställa den befintliga forskningen om påverkan mellan dessa näringar samt att identifiera kunskapsluckor.

Nu fortsätter forskningstemat med konkreta skogliga försök där Future Forests ska utvärdera och utveckla skötsel för att möjliggöra funktionella renbetesmarker.

– Områden där renarna hittar tillräckligt med vinterbete har krympt betydligt de senaste decennierna. Det är många olika faktorer som bidrar till det, och skogsbruket har haft och har fortfarande en särskilt stort påverkan. Samtidigt kan det betyda att skogsbruket kan användas som verktyg för att återställa de marker som har gått förlorade som renbetesmark. Under den processen är det viktigt att samarbeta med de berörda samebyarna, säger Tim Horstkotte, första forskningsingenjör vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap på Umeå universitet och en av författarna till rapporten.

Rapport: Rennäring och skogsnäring i Sverige - delad kunskap för delad markanvändning (PDF)

Alternativa skogsbruksmetoder

Forskare från Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) vill därför undersöka hur alternativa skogsbruksmetoder kan användas för att både skapa funktionella renbetesmarker och producera skogliga råvaror.

– Vi använder ett slutavverkat område som skall föryngras med målbilden att skapa en luckig skog som tillåter högt ljusinsläpp för lavarnas tillväxt. Fläckvis och selektiv markberedning säkerställer både en lyckad föryngring av plantorna, men även att befintligt lavtäcke inte förstörs. I ett senare skede planerar vi att även så lav, för att få tillbaka ett lavtäcke tidigt under skogens tillväxt, säger Tim Horstkotte.

Renarnas betesmarker och de lavar som renarna är beroende av vintertid har minskat drastiskt sedan skogsbruket övergick från selektiv avverkning till trakthyggesbruk för ungefär 80 år sedan. Nu pågår ett forskningsprojekt mellan SLU och Umeå universitet där man ska undersöka hur skogsbruket kan gå hand i hand med rennäringen.

Projektet Renskötselanpassat skogsbruk – funktionell föryngring

Nystartat forum

För att ytterligare skapa ökade förutsättningar för att nå bästa möjliga resultat har ett forum startas med syftet att samla praktiker och forskare för att sätta fokus på befintliga kunskapsluckor och möjliggöra en ökad forskning på en varierad skogsskötsel i norra Sverige. Forumet kommer bland annat att titta närmare på klimatförändringens påverkan på renbetet och hur skogen ska brukas samtidigt som funktionella renbetesmarker kan skapas.

– Detta forum är direkt avgörande för utveckling av skogsbruksmetoder med flera mål och där skötselåtgärderna genomförs med minimalt resursbehov och skonsamt, det vill säga med hög effektivitet och minimal miljöpåverkan. Därför måste teknologi vara en delkomponent i detta samverkansarbete, till exempel genom utveckling av system för datainsamling och beslutstöd både för kortsiktiga (realtid) och långsiktiga (planering) tidshorisonter, säger Dan Bergström, forskare på institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU.


Kontaktinformation

Dan Bergström, Docent/Forskare
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU
dan.bergstrom@slu.se, 090-786 82 14