SLU-nyhet

Granbarkborre och viltbete är de största skadeproblemen för skogsbruket

Publicerad: 04 april 2023
Foto av granbarkborre

Skogsstyrelsens rapport om skogsskador i Sverige under 2022 visar att angrepp från granbarkborre orsakar onormalt stora skadeproblem för svenskt skogsbruk. Viltbetesskadorna är fortsatt höga men tendensen visar där att skadorna minskar.

Runt fem miljoner kubikmeter skog dödades förra året av granbarkborre, mest skador konstaterades i Svealand och låg på ungefär samma nivå som föregående år medan skadorna i Götaland hade minskat med två tredjedelar.

Utöver skador som förorsakats av granbarkborre och vilt, har även stormar orsakat skador på cirka 2,2 miljoner skogskubikmeter skog i Götaland, detta trots ett år med relativt få stormar.

Skogsstyrelsen har i samarbete med SLU Skogsskadecentrum sammanställt 2022 års skogsskador i en rapport som ger en bild av skogsskadorna i Sverige under året. Uppgifterna baseras huvudsakligen på observationer, men i förekommande fall också på inventeringar och andra undersökningar.

Rapport: Skogsskador i Sverige 2022, Skogsstyrelsen (PDF)

Viltbete och granbarkborre största skadeproblemet i skogen 2022, Skogsstyrelsen

Många forskare har bidragit

Flera forskare vid SLU har bidragit till rapporten, de är:

 • Martin Schroeder, institutionen för ekologi, enheten för skogsentomologi
 • Mats Jonsell, institutionen för ekologi, enheten för skogsentomologi
 • Niklas Björklund, institutionen för ekologi, enheten för skogsentomologi
 • Anders Granström, institutionen för skogens ekologi och skötsel
 • Berit Samils, institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
 • Jan Stenlid, institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
 • Åke Olson, institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
 • Johanna Boberg, institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
 • Johan Westin, enheten för skoglig fältforskning, Vindeln
 • Ola Langvall, enheten för skoglig fältforskning, Siljansfors
 • Kristina Wallertz, enheten för skoglig fältforskning, Asa
 • Martin Ahlström, enheten för skoglig fältforskning, Asa
 • Ulf Johansson, enheten för skoglig fältforskning, Tönnersjöheden
 • Sören Wulff, institutionen för skoglig resurshållning
 • Inka Bohlin, institutionen för skoglig resurshållning
 • Fredrik Widemo, institutionen för vilt, fisk och miljö.

Rapportens mål

Målet med rapporten är att den ska bidra till en ökad kunskap om skadornas omfattning under föregående år och betydelsen av dessa samt nödvändiga steg som behöver tas för att begränsa skadorna framöver.

För att möta de skadegörare och skadeorsaker som hotar den svenska skogen gäller det att anpassa skogsskötseln och viltstammarna samt ståndortsanpassa i så stor utsträckning som möjligt. Markägare bör eftersträva skogar med hög variation i trädslag, ålder och skötsel för olika värden för att minska risken för utbredda skador.


Kontaktinformation