SLU-nyhet

Myrorna kan hjälpa oss att bekämpa skadegörare i skogen

Publicerad: 01 mars 2023
Myra och skalbagge på träd.

I jordbruksekosystem har myror använts länge för att bekämpa skadegörare. Citrusodlare i Kina förstod deras betydelse för flera hundra år sedan. Troligtvis är de lika viktiga i skogen. Till exempel minskar myror överlevnaden hos röd tallstekel och skrämmer iväg snytbaggar. Missa inte SLU:s senaste Fakta Skog om myrornas tjänster och otjänster.

Vissa växtätande insekter kan ställa till med problem för skogsbruket. Biologisk kontroll – det vill säga att gynna rovinsekter som kan äta upp dessa skadegörare är därför en viktig strategi för att minska skadorna och användningen av kemiska bekämpningsmedel. Myror är en sådan rovinsekt.

Vi såg att myrorna hade varit med som bifigurer i många av våra studier som haft fokus på skadegörare som snytbaggar och röd tallstekel. När vi samlar informationen från våra och andras  studier får vi en ganska bra bild av myrornas roll i skogen, säger Christer Björkman, professor på institutionen för ekologi.

Myrorna kan hitta sina byten till exempel i träd. Ett försök som beskrivs i faktabladet visade att när man skärmade av myrorna från grenar överlevde många fler tallsteklar av två arter som är vanliga skadegörare.

Myror kan också skrämma iväg insekter. Forskning från SLU har visat att snytbaggar, som kan döda unga barrträdsplantor, undviker plantor där det finns myror. Myrorna stör snytbaggarna genom att attackera dem.

Men samspelet mellan olika arter är komplext och myrorna ger också upphov till – från människans synvinkel – otjänster. De kan till exempel gynna bladlöss som producerar honungsdagg. Problemen med bladlöss kan därför till och med öka om det finns myror på plats. De kan också skrämma bort pollinerande insekter från blommorna. Dessutom kan myrorna konkurrera ut andra rovinsekter.

Det har Michelle Nordkvist, forskare på institutionen för ekologi, SLU, studerat.

Vi vet att spindlar, liksom myror, är viktiga fiender till många av de insekter som vi ser som skadegörare. Det har visat sig att spindlar blir mindre vanliga om antalet myror ökar. Där finns också en intressant koppling till älgar. Förekomsten av myror har visat sig vara högre på älgbetade träd, men bara om betet är måttligt. Trenden för spindlar är den motsatta – de är alltså färre på älgbetade träd. Det beror troligtvis på konkurrens mellan myror och spindlar, säger Michelle Nordkvist.

Det finns mycket som tyder på att mer variation i jordbrukslandskapet, skogen och även våra trädgårdar  skulle gynna naturlig biologisk kontroll. Inte minst sådan som utförs av myror. Inom skogssektorn pågår nu en diskussion om att lämna rådande trakthyggesbruk med ensartade skogar och istället gå mot ökad blandskog (både vad gäller arter och ålder).

Sådana förändringar av skogsbruket skulle sannolikt gynna myrorna och därmed den naturliga biologiska kontrollen av skadeorganismer, säger Christer Björkman.

I Norden finns cirka 80 arter av myror. Stackmyrorna (eller röd skogsmyra som de också kallas) förekommer i många av de studierna som sammanfattas i faktabladet.

Läs mer

Fakta skog nr 1 2023, Myrors tjänster och otjänster

Populärvetenskapligt föredrag om myror

2 mars, digitalt och på Ultuna Campus

Värt att veta: Myror – vanliga, farliga och nyttiga

Hur kan vi ha nytta av myrorna?

Christer Björkman och Michelle Nordkvist berättar.